Team Mijnzzp

Winst- en verliesrekening maken

Het is als zzp'er om meerdere redenen belangrijk een winst- en verliesrekening te maken. Heb je een online boekhoudprogramma dan hoef je niet zelf te rekenen, want dan volstaat een druk op de knop. Je hebt de winst- en verliesrekening nodig om de aangifte inkomstenbelasting te doen en daarbij geeft het je een concreet inzicht in de financiële situatie van je bedrijf. Op een winst- en verliesrekening staan namelijk al je inkomsten en uitgaven over een bepaalde periode. Zo zie je in een oogopslag of je winst of verlies hebt gemaakt in een jaar. De totale omzet en de totale kosten staan erop vermeld. De winst- en verliesrekening wordt ook wel eens de exploitatierekening genoemd. Het maken van de winst- en verliesberekening behoort ieder jaar tot de algemene bedrijfsvoering en is elk jaar verplicht.

Inhoudsopgave:

Wat is een winst- en verliesrekening?

Een winst- en verliesrekening is een periodiek overzicht waarop opbrengsten en uitgaven van je bedrijf staan vermeld. Het tijdvak bedraagt doorgaans een jaar, maar je kan de winst- en verliesrekening ook per maand of per kwartaal bekijken. De verschillende periodes kun je zelf bepalen. De omzet bestaat uit de inkomsten exclusief btw en dat geldt eveneens voor de kosten die je hebt geboekt. Een winst- en verliesrekening bestaat uit twee delen (baten en lasten) die samen de winst- en verliesrekening vormen. Het jaarlijks maken van de winst- en verliesrekening is elk jaar verplicht voor ondernemers.

Financieel verslag aan het makenIn een online boekhoudprogramma worden de boekingen die je doet automatisch verwerkt in de winst- en verliesrekening. Daarom is het ook aan te raden dat je als zzp'er van boekhoudsoftware gebruikmaakt. Hiermee kun je eenvoudig de fiscale winst berekenen. De resultatenrekening maakt onderdeel uit van de jaarrekening. Overigens is het maken van een jaarrekening met een eenmanszaak niet verplicht. Vanzelfsprekend is het wel belangrijk om ieder jaar de financiële gezondheid van de onderneming te berekenen. Om inzicht te kunnen krijgen in de netto-omzet over een bepaalde periode moet je dit eerst berekenen. Daarom wordt het ook wel resultatenrekening genoemd. Het ieder jaar terugkijken op het afgelopen jaar geeft je beter inzicht in de onderneming. De winst- en verliesrekening komt onder verschillende benamingen voor,

Andere benamingen winst- en verliesrekening

De winst- en verliesrekening kan nogal eens verwarring opleveren, omdat er verschillende benamingen gebruikt worden voor de winst- en verliesrekening. Andere benamingen voor winst- en verliesrekening zijn bijvoorbeeld:

 • Resultatenrekening = winst- en verliesrekening.
 • Exploitatierekening = winst- en verliesrekening.
 • Staat van baten en lasten = winst- en verliesrekening. 

Waarom is de winst- en verliesrekening belangrijk?

De winst- en verliesrekening is een belangrijk financieel rapport dat de inkomsten, kosten en winst of verlies van een bedrijf gedurende een bepaalde periode weergeeft. Het heeft verschillende belangrijke functies.

 • Evaluatie van de winstgevendheid: De winst- en verliesrekening helpt bij het beoordelen van de winstgevendheid van een bedrijf. Door de totale inkomsten te vergelijken met de totale kosten en uitgaven, kan men de brutowinst, het bedrijfsresultaat en de nettowinst of het nettoverlies bepalen. Dit stelt belanghebbenden in staat om te beoordelen of het bedrijf winstgevend is en hoe goed het presteert ten opzichte van eerdere periodes of concurrenten.
 • Ondersteuning bij besluitvorming: De winst- en verliesrekening biedt waardevolle informatie die wordt gebruikt bij zakelijke beslissingen. Het stelt ondernemers in staat om trends en patronen in de financiële prestaties te identificeren, kosten te beheersen, winstgevende activiteiten te identificeren en inefficiënties aan te pakken. Het kan ook helpen bij het beoordelen van de impact van verschillende strategieën, investeringen of kostenbesparende maatregelen op de winstgevendheid van het bedrijf. Een winst- en verliesrekening is dus erg belangrijk voor bedrijven.

Kan je zelf de winst- en verliesrekening maken?

Ja, het is mogelijk om zelf een eenvoudige winst- en verliesrekening op te stellen, vooral als het gaat om kleine bedrijven of individuele ondernemers. Voor grote bedrijven is het opstellen van de winst- en verliesrekening veel complexer. Hier zijn de basisstappen die je kunt volgen om een winst- en verliesrekening te maken:

 1. Verzamel de nodige financiële gegevens: Verzamel alle relevante financiële gegevens die nodig zijn om de winst- en verliesrekening op te stellen. Dit omvat informatie over inkomsten, kosten en uitgaven gedurende een specifieke periode, meestal een jaar.
 2. Identificeer de inkomsten: Begin met het identificeren en verzamelen van informatie over alle inkomstenbronnen van het bedrijf gedurende de periode. Dit omvat bijvoorbeeld verkoopopbrengsten, gewerkte uren, rente-inkomsten, dividenden en andere inkomsten.
 3. Categoriseer de kosten: Identificeer en categoriseer de verschillende kosten en uitgaven die het bedrijf heeft gemaakt gedurende de periode. Dit kan onder andere omvatten: kosten van verkochte goederen, operationele kosten, marketing- en advertentiekosten, salarissen en lonen, huurkosten, afschrijvingen, rentekosten en belastingen.
 4. Bereken de brutowinst: Trek de kosten van verkochte goederen (bijvoorbeeld inkoopkosten) af van de totale inkomsten om de brutowinst te berekenen. Dit geeft een indicatie van de winst die wordt gegenereerd door de kernactiviteiten van het bedrijf, vóór aftrek van operationele kosten.
 5. Bereken het bedrijfsresultaat: Trek de operationele kosten (bijvoorbeeld salarissen, huur, marketingkosten) af van de brutowinst om het bedrijfsresultaat te berekenen. Dit geeft aan hoe het bedrijf presteert na aftrek van alle operationele kosten.
 6. Neem andere inkomsten en uitgaven op: Voeg eventuele andere inkomsten en uitgaven toe aan het bedrijfsresultaat, zoals rente-inkomsten, rentelasten, belastingen en eventuele buitengewone incidentele baten of lasten.
 7. Bereken de nettowinst of nettoverlies: Trek de totale uitgaven en belastingen af van de totale inkomsten om de nettowinst of nettoverlies te berekenen. Dit geeft het uiteindelijke resultaat van de winst- en verliesrekening aan. Het is belangrijk om de winst- en verliesrekening zorgvuldig te controleren op fouten. Bij een structureel negatief saldo zul je als ondernemer actie moeten ondernemen. Bij een positief saldo kun je onderzoeken hoe het nog beter kan. Dit is het grote voordeel van goed financieel inzicht.

Zelf de winst- en verliesrekening maken

Administratie online aan het bekijkenHeb je geen online boekhoudprogramma dan moet je zelf aan het rekenen gaan om een winst- en verliesrekening te maken. Je berekent dan de omzet en dat is het eindresultaat van alle producten of diensten in het tijdvak.

Tel daarna alle zakelijke uitgaven en bedrijfskosten op die je gemaakt hebt voor het behalen van de omzet. Houd daarbij ook rekening met afschrijvingen op bedrijfsmiddelen. Het resultaat kan positief zijn en dan is er winst en als het resultaat negatief is, dan heb je negatief gedraaid

Een winst- en verliesrekening bestaat uit twee delen:

 1. Inkomsten (opbrengsten): Dit gedeelte van de winst- en verliesrekening toont de totale opbrengst die een bedrijf heeft gegenereerd gedurende een bepaalde periode. Dit omvat meestal opbrengsten uit de verkoop van goederen of diensten, rente-inkomsten, dividenden en andere vormen van inkomsten. In dit deel worden ook kortingen en retourzendingen van klanten vermeld als negatieve inkomsten.
 2. Kosten en uitgaven: Dit deel van de winst- en verliesrekening toont de kosten en uitgaven die een bedrijf heeft gemaakt gedurende dezelfde periode. Het omvat verschillende soorten kosten, zoals de kosten van verkochte goederen, personeelskosten, huurkosten, marketing- en reclamekosten, administratieve kosten, afschrijvingen, geïnvesteerde kapitaal, rentelasten en belastingen. Deze kosten en uitgaven worden afgetrokken van de inkomsten om het resultaat te berekenen. De kosten kunnen ook betrekking hebben op toekomstige uitgaven.

Door de opbrengst te verminderen met de kosten en uitgaven wordt het resultaat (winst of verlies) van een bedrijf voor de desbetreffende periode bepaald. Een positief resultaat geeft aan dat het bedrijf winst heeft gemaakt, terwijl een negatief resultaat aangeeft dat het bedrijf verlies heeft geleden. Dit resultaat wordt vaak weergegeven als het netto-omzet of de netto-winst op de winst- en verliesrekening.

Verschil netto-omzet en netto-winst?

 • Netto-omzet: Netto-omzet, ook wel bekend als netto-inkomsten, is het bedrag aan inkomsten dat een bedrijf behaalt na aftrek van kortingen, retourzendingen en eventuele belastingen die direct gerelateerd zijn aan de verkoop. Het vertegenwoordigt de totale omzet van een bedrijf minus de kosten die direct verband houden met de verkoop van goederen of diensten, zoals kortingen aan klanten en geretourneerde producten.
 • Netto-winst: Netto-winst, is het bedrag dat overblijft nadat alle kosten en uitgaven van een bedrijf zijn afgetrokken van de totale inkomsten. Het vertegenwoordigt de uiteindelijke winst die een bedrijf genereert na aftrek van alle bedrijfskosten, zoals de kosten van verkochte goederen, operationele kosten, rentelasten, belastingen, sociale lasten en andere uitgaven.

Met andere woorden, netto-omzet verwijst naar de totale opbrengst die een bedrijf genereert uit zijn verkoopactiviteiten, terwijl netto-winst de uiteindelijke winst aangeeft die overblijft nadat alle kosten en uitgaven zijn afgetrokken.

Een hoge omzet hoeft geen winst te zijn

Een hoge netto-omzet hoeft niet te betekenen dat een bedrijf winst maakt. Goede bedrijfsadviseurs prikken hier over het algemeen zo doorheen. Denk bijvoorbeeld aan een onderhandeling met betrekking tot de verkoop van een bedrijf.

Daarnaast kan er sprake zijn van eenmalige baten over een bepaalde periode. Het is belangrijk om niet alleen naar de netto-omzet te kijken. Het is ook van belang kritisch naar de algemene kosten te kijken. Deze kosten kunnen soms sterk fluctueren per periode.

Elk jaar een hoger winstpercentage behalen als bedrijf laat zien dat er mogelijk sprake is van winst, maar een hoger winstpercentage hoeft niet in te houden dat er ook echt sprake is van winst. Hiervoor is het meestal nodig om een due diligence onderzoek uit te laten voeren.

Wat is een due diligence onderzoek?

Om de werkelijke winstgevendheid van een bedrijf vast te stellen, is het meestal nodig om een due diligence onderzoek uit te voeren. Een due diligence onderzoek is een grondig onderzoek en analyse van de financiële, juridische en operationele aspecten van een bedrijf. Het biedt gedetailleerde informatie over de financiële gezondheid, activa, verplichtingen, risico's en andere belangrijke factoren die van invloed kunnen zijn op de winstgevendheid van het bedrijf.

Een goede financieel adviseur kan bedrijfscijfers grondig analyseren en de mogelijke pijnpunten boven water halen. Een financieel adviseur kan hier heel wat werk aan hebben, afhankelijk van het soort bedrijf. Het is natuurlijk wel waardevolle informatie.

Afschrijvingen op bedrijfsmiddelen

Het is bij het bepalen van het resultaat van de winst- en verliesrekening van belang om met de afschrijving op bedrijfsmiddelen rekening te houden. Denk daarbij aan inventaris, maar ook aan bijvoorbeeld de aanschaf van een laptop of bedrijfsauto. Dergelijke bedrijfsmiddelen gaan meerdere jaren mee en daarom zijn deze niet in één keer aftrekbaar als kosten. Het is daarom belangrijk dat je de kosten verdeelt over meerdere jaren dat het betreffende product meegaat. Daarnaast kan er sprake zijn van vastgestelde staffels voor het afschrijven. Wanneer je de kosten verdeelt, is het belangrijk om dit in het juiste percentage te doen.

Je schrijft de bedrijfsmiddelen wat dat betreft meestal over meerdere jaren af. Ben je een startende zzp'er dan mag je willekeurig afschrijven op de bedrijfsmiddelen en de kosten in één keer aftrekken. Je moet dan wel voor de startersaftrek in aanmerking komen. Daarnaast kan er ook sprake zijn van niet aftrekbare kosten. Investeringen kunnen op verschillende manieren opgenomen worden in de balans. Het afschrijven van vaste activa is aan regels gebonden.

Zie ook onze handige tool om online afschrijvingen en de boekwaarde te berekenen van bedrijfsmiddelen.

Wat zijn vaste activa?

Vaste activa, ook wel bekend als materiële vaste activa, verwijzen naar de tastbare, duurzame en langdurige bezittingen van een bedrijf die worden gebruikt in de normale bedrijfsvoering en niet bedoeld zijn voor verkoop. Deze activa hebben een levensduur van meer dan één jaar en dragen bij aan de productie of levering van goederen en diensten.

Vaste activa worden gewoonlijk op de balans van een bedrijf vermeld en worden meestal geboekt tegen hun oorspronkelijke kostprijs minus afschrijvingen. Afschrijvingen worden gebruikt om de geleidelijke waardevermindering van activa over hun levensduur te weerspiegelen. Het bezitten van activa stelt bedrijven in staat om langdurige investeringen te doen die nodig zijn om hun bedrijfsactiviteiten uit te voeren en waarde te genereren.

Verdeling van kosten over toekomstige jaren

Werken op laptopJe verdeelt door middel van afschrijving de kosten over de toekomstige jaren, waarin je gebruikmaakt van het bedrijfsmiddel. Uitzondering hierop vormen de bedrijfsmiddelen die je hebt aangeschaft met een waarde beneden € 450. Deze kosten zijn namelijk wel in één keer aftrekbaar.

Mocht je meerdere bedrijfsmiddelen hebben aangeschaft in een jaar waar je steeds meer dan € 450 hebt betaald, check dan even of je in aanmerking komt voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Het opnemen van de toekomstige uitgaven binnen de winst- en verliesrekening is belangrijk als ondernemer.

Wat zijn baten en lasten?

Baten en lasten zijn twee verschillende categorieën inkomsten en uitgaven die worden gebruikt in financiële verslaggeving en boekhouding. Hier is een uitleg van beide termen:

 • Baten: Baten (ook wel opbrengsten genoemd) verwijzen naar de inkomsten of opbrengsten die een bedrijf genereert uit zijn gebruikelijke bedrijfsactiviteiten.
 • Lasten: Lasten verwijzen naar de uitgaven of kosten die een bedrijf maakt om zijn bedrijfsactiviteiten uit te voeren en zijn inkomsten te genereren.

In de financiële verslaggeving worden baten en lasten vaak samengebracht in de winst- en verliesrekening van een bedrijf. De baten worden weergegeven als positieve bedragen, terwijl de lasten worden weergegeven als negatieve bedragen. Het verschil tussen de totale baten en totale lasten resulteert in het nettoresultaat (winst of verlies) van het bedrijf over een bepaalde periode.

Het positief saldo of negatief saldo van een bedrijf over een bepaalde periode is dus afhankelijk van de totale omvang van de baten en lasten. Als de uitgaven hoger zijn dan de opbrengsten, dan levert dat nog steeds een verlies op, ook al is de netto-omzet hoog. Het is daarom zo belangrijk om niet alleen naar de netto-omzet te kijken.

Wat zijn buitengewone baten?

Binnen een winst- en verliesrekening kan ook sprake zijn van buitengewone baten. Buitengewone baten (soms ook wel "buitengewone opbrengsten of incidentele baten" genoemd) verwijzen naar de opbrengsten die voortkomen uit gebeurtenissen of transacties die niet tot de gebruikelijke bedrijfsactiviteiten van een onderneming behoren. Deze baten zijn buitengewoon omdat ze zich zelden voordoen en vaak van aanzienlijke omvang zijn.

Incidentele baten kunnen verschillende vormen aannemen, afhankelijk van de aard van de gebeurtenis of transactie. Enkele voorbeelden van buitengewone baten zijn:

 • Verkoop van activa: Een bedrijf kan buitengewone baten boeken als gevolg van de verkoop van belangrijke activa, zoals onroerend goed, bedrijfsonderdelen of investeringen.
 • Verzekeringsschade: Als een bedrijf schade lijdt als gevolg van een verzekerde gebeurtenis, zoals een brand of een natuurramp, kan de ontvangen verzekeringsuitkering als een buitengewone bate worden opgenomen.
 • Juridische settlements: Als een bedrijf betrokken is bij een juridisch geschil en een schikking bereikt, kan het ontvangen bedrag als een buitengewone bate worden verwerkt.

Het is belangrijk op te merken dat buitengewone baten apart worden vermeld in de financiële overzichten, zoals de winst- en verliesrekening, om de gebruikers van de financiële informatie bewust te maken van de niet-herhaalbare en niet-kernactiviteiten gerelateerde aard van deze opbrengsten. Door buitengewone baten apart te rapporteren, kunnen belanghebbenden een beter inzicht krijgen in de werkelijke operationele prestaties van een bedrijf, los van incidentele gebeurtenissen of transacties.

Het afschrijven op incidentele baten kan betrekking hebben op meerdere boekjaren. Het is binnen de winst- en verliesrekening verplicht om deze bijzondere baten op te nemen. Alle baten en lasten worden opgenomen in de winst- en verliesrekening.

Belang van een winst- en verliesrekening

Naast dat de Belastingdienst elk jaar wil weten wat de resultaten van je bedrijf zijn, geldt dat een winst- en verliesrekening ook in andere situaties van belang kan zijn. Heb je bijvoorbeeld als zzp'er financiering van de bank nodig dan vraagt deze geldverstrekker om inzicht in je financiële situatie.

De winst- en verliesrekening vormt dan de basis voor de beoordeling of je voor een zakelijke lening in aanmerking komt. Wil je een zzp hypotheek aanvragen dan is er eveneens inzicht nodig in de resultaten van je bedrijf. Verder geeft een winst- en verliesrekening je natuurlijk zelf een goed inzicht in de resultaten. Je kan het resultaat onder meer als uitgangspunt nemen om bijvoorbeeld omzetdoelen voor de toekomst vast te stellen.

 • Nodig voor aangifte inkomstenbelasting.
 • Nodig voor aanvragen zakelijke lening.
 • Nodig voor aanvragen zzp hypotheek.
 • Nodig voor vaststellen omzetdoelen. 

Een winst- en verliesrekening geeft inzicht

Een winst- en verliesrekening geeft je inzicht in de bedrijfsresultaten en de uiteindelijke opbrengsten. De winst- en verliesrekening kan ook van belang zijn voor externe partijen, zoals de Belastingdienst, investeerders en financiers. De winst- en verliesrekening geeft daarnaast duidelijk met betrekking tot hoe je het doet als ondernemer. De opbrengsten moeten positief zijn om je onderneming draaiende te kunnen houden. Een winst- en verliesrekening geeft dus verschillende partijen waardevolle informatie over de onderneming,

Het maken van de winst- en verliesrekening is overigens elk jaar verplicht. Je hebt de winst- en verliesrekening namelijk nodig voor de aangifte inkomstenbelasting. Daarnaast kunnen financiers je verplichten om jaarlijks de winst- en verliesrekening op te sturen. De meeste ondernemers noemen de winst- en verliesberekening de jaarrekening. Kleine ondernemers zijn niet verplicht om een jaarrekening op te stellen.

Het opstellen van de exploitatierekening is wel verplicht. Zoals eerder omschreven betreft de exploitatierekening de winst- en verliesrekening. Een winst- en verliesrekening ziet er wellicht complex uit, echter is het niks anders dan een eindbalans over een bepaalde periode. Een voorbeeld winst- en verliesberekening kun je overal vinden

Winst- en verliesrekeningen vergelijken

Ben je al meerdere jaren ondernemer dan is het interessant om naar de financiële ontwikkeling van je bedrijf te kijken. Dat is onder meer mogelijk door winst- en verliesrekeningen van de afgelopen jaren naast elkaar te leggen en met elkaar te vergelijken. Je kan bijvoorbeeld de omzet en kosten in percentages uitdrukken. Verder biedt een vergelijking de gelegenheid om specifieke bronnen over meerdere boekjaren te bekijken.

Zo zie je of je kosten zijn gestegen, maar de omzet gelijk is gebleven. Of dat je kosten net als de omzet zijn gestegen. Een vergelijking biedt wat dat betreft ook mogelijkheden om te besparen op kosten. Als zzp'er moet je de opbrengsten en kosten kennen van het afgelopen jaar. Hierdoor weet je voor jezelf beter op welke gemaakte kosten je het aankomende jaar wellicht kunt besparen. Ook kun je andere kosten en posten op de balans monitoren, zoals de personeelskosten. De winst- en verliesrekening is dus ook voor jezelf belangrijk om inzicht te krijgen. Bekijk ook zeker de resultaten over meerdere boekjaren om nog beter inzicht te krijgen. Wellicht dat je bepaalde baten en lasten kunt aanpassen.

Online boekhoudprogramma gebruiken

Je bent als zzp'er verplicht een administratie te voeren en daar kan je een boekhouderskantoor voor in de arm nemen of je kan zelf een online boekhoudprogramma gebruiken. De kosten van een boekhouder zijn natuurlijk aftrekbaar, maar dat geldt ook voor een abonnement op boekhoudsoftware. Je boekhouding zelf doen, levert in elk geval een flinke besparing op en bovendien is het gemakkelijker dan je denkt.

Houd je iedere maand netjes de boekingen bij in het programma dan kan je na elk tijdvak een winst- en verliesrekening opmaken. Het online boekhoudprogramma genereert de winst- en verliesrekening op basis van de gegevens die je hebt ingevoerd. Zo kan je elke maand zien wat de resultaten zijn, maar nog belangrijker is dat je aan het einde van een jaar of na afloop daarvan een complete winst- en verliesrekening hebt. Dit is de eenvoudigste manier om de winst- en verliesrekening te maken.

Compleet boekhoudpakket

FinancieelEen compleet boekhoudpakket maakt het bijhouden van de administratie eenvoudig en is niet kostbaar. Alle opbrengsten en kosten kun je eenvoudig zelf bijhouden. De gebruiksvriendelijke software is ook voorzien van een klantenservice en handige koppelingen.

Met de handige koppelingen kun je eenvoudig belasting betalen en alle transacties inboeken. Boekhouden én factureren kun je dus makkelijk zelf doen met een compleet boekhoudpakket. Ook kun je de boekhouding van ieder boekjaar makkelijk bewaren. Hiermee voldoe je dan meteen aan de fiscale bewaarplicht als ondernemer. Ook de Belastingdienst is voorstander van online boekhouden. Binnen een online omgeving wordt de winst- en verliesrekening ook eens de exploitatierekening genoemd.

Wat kost de boekhouding uitbesteden?

Wil je een verlies- en winstrekening laten opstellen door een boekhouder dan kan je rekening houden met een gemiddeld tarief van € 55 per uur. Het kan ook zijn dat er sprake is van een vaste prijs voor het opstellen van een winst- en verliesrekening. Dan betaal je vaak gemiddeld als zzp'er een bedrag van € 500. Maak je geen gebruik van een online boekhoudprogramma dan liggen de kosten van een boekhouderskantoor fors hoger. Dat komt doordat er dan meer werkzaamheden te verrichten zijn.

Vrouw aan het nadenkenHet is dus altijd slim om van een online boekhoudprogramma gebruik te maken, ook als je graag ondersteuning wilt van een fiscalist. Daarbij is het uiteraard mogelijk om bij een boekhouder een maandelijks vast tarief te betalen en daar komt de prijs gemiddeld van uit op € 80 tot € 95 per maand. In dat geval verzorgt het boekhouderskantoor bijvoorbeeld de btw-aangifte, belastingaangifte en is de verlies- en winstrekening daarbij inbegrepen. Lijkt het je moeilijk om de winst- en verliesrekening op te stellen, laat dit dan doen door een specialist

Aangifte inkomstenbelasting

De winst- en verliesrekening en balans van je onderneming heb je nodig om aangifte inkomstenbelasting te kunnen doen. De resultatenrekening is dus belangrijk voor de aangifte inkomstenbelasting. Zoals eerder omschreven noemt men de winst- en verliesrekening voor eenmanszaken soms ook wel resultatenrekening. De Belastingdienst heeft de winst- en verliesrekening nodig om de winst te kunnen berekenen van ondernemers. De fiscale gegevens zijn nodig voor de berekening van de inkomstenbelasting, de bijdrage Zorgverzekeringswet en voor de premie volksverzekeringen. Zonder de aangifte inkomstenbelasting kan de Belastingdienst deze financiële lasten niet berekenen.

In de aangifte staan de volgende onderwerpen (winst- en verliesrekening):

 • De opbrengsten van onderneming.
 • De totale omzet van onderneming.
 • Alle inkoopkosten.
 • Afschrijvingen.
 • De bedrijfskosten.
 • De financiële baten en lasten.

De cijfers van de balans:

 • Vaste activa.
 • Voorraden.
 • Openstaande verkoopfacturen en eventueel de btw.
 • Liquide middelen.
 • Voorzieningen.
 • Langlopende schulden.
 • Kortlopende schulden. 

Niet aftrekbare kosten

Als zzp'er kun je op verschillende manieren aan belastingvoordeel komen. Het is wel zo dat niet alle bedrijfskosten zomaar aftrekbaar zijn. Het gedeelte niet aftrekbare kosten is afhankelijk van de rechtsvorm. Daarnaast mogen startende ondernemers met een eenmanszaak, vof, maatschap of cv van de Belastingdienst willekeurig afschrijven. Met de willekeurige afschrijving bepaal je als starter zelf wanneer je de totale afschrijvingskosten aftrekt. Hierdoor kun je bijvoorbeeld een laptop in een keer aftrekken. Normaal gesproken moet je een bedrijfsmiddel duurder dan € 450,- over vijf jaar afschrijven. De willekeurige afschrijving is alleen van toepassing op ondernemers die in aanmerking komen voor startersaftrek. Afschrijvingen moeten op de juiste manier toegepast worden om problemen te voorkomen. 

Vereenvoudigde boekhouden en jaarrekening

Als zzp'er met een eenmanszaak heb je te maken met vereenvoudigde boekhouden en ben je niet verplicht om een jaarrekening te maken. Grote organisaties hebben meestal te maken met dubbel boekhouden en zijn wel verplicht om een jaarrekening te maken. Voor grote organisaties is de jaarrekening een belangrijk onderdeel van de boekhouding. Dubbel boekhouden vraagt in veel gevallen ook om een accountant en is veel complexer. De accountant moet dan goedkeuring geven aan de boekhouding en de jaarrekening. Kleine ondernemers hebben in de meeste gevallen voldoende aan vereenvoudigde boekhouding. De verplichting om een jaarrekening te maken met alle cijfers is voor zzp'ers al jaren niet meer van toepassing. Het maken van een jaarrekening is voor jezelf wel raadzaam. Zo kun je eenvoudig zien wat het positief eigen vermogen is, of welke investeringen je precies kunt doen als ondernemer.

Boekhouden én factureren

Facturen betalenVoor het afsluiten van het boekjaar is het belangrijk om de juiste balans te hebben. Dit doe je door de cijfers van december op 31 december af te sluiten. Zorg er ook voor dat je eventuele oninbare vorderingen op de juiste manier verwerkt in de administratie. Ook alle schulden, de opbrengsten en het eigen vermogen moet je op de juiste manier berekenen. In het nieuwe jaar moet je boekhoudtechnisch gezien weer op nul starten. Zoals eerder omschreven hoef je als zzp'er geen jaarrekening te maken, echter is het wel belangrijk om te kunnen inzien waarvoor je het gedaan hebt. Daarnaast kun je met een jaarrekening eenvoudig de verschillende periodes met elkaar vergelijken.

Winst- en verliesrekening maken met boekhoudprogramma

Het gebruik van een boekhoudprogramma kan het proces van het maken van een winst- en verliesrekening aanzienlijk vereenvoudigen. Boekhoudprogramma's zijn speciaal ontworpen om financiële gegevens te registreren, te categoriseren en automatisch berekeningen uit te voeren. Hier zijn de stappen die je kunt volgen om een winst- en verliesrekening met behulp van een boekhoudprogramma te maken:

 • Selecteer een geschikt boekhoudprogramma: Kies een boekhoudprogramma dat past bij de behoeften van je bedrijf. Er zijn verschillende opties beschikbaar, zowel betaald als gratis, met verschillende functies en gebruiksvriendelijkheid. Met alle boekhoudprogramma's kun je de winst- en verliesrekening maken. Populaire boekhoudprogramma's zijn onder andere e-boekhouden en Rompslomp. Er zijn veel zzp'ers die hiermee de winst- en verliesrekening maken.
 • Stel je boekhoudprogramma in: Volg de instructies van het boekhoudprogramma om je bedrijfsinformatie in te voeren, zoals bedrijfsnaam, adres en belastinggegevens. Configureer ook de instellingen met betrekking tot je financiële periode en rapportage voorkeuren.
 • Voer financiële transacties in: Registreer alle financiële transacties van je bedrijf in het boekhoudprogramma. Dit omvat inkomsten, kosten, uitgaven, aankopen, verkoopfacturen, betalingen, enzovoort. Het boekhoudprogramma zal vaak sjablonen of formulieren bieden om deze informatie gestructureerd in te voeren.
 • Categoriseer inkomsten en kosten: Categoriseer elke transactie met de juiste inkomsten- of kostenrekening. Het boekhoudprogramma zal vaak een rekeningenplan of grootboekschema bieden dat je kunt gebruiken om de transacties te categoriseren. Dit helpt bij het nauwkeurig toewijzen van inkomsten en kosten aan de juiste categorieën.
 • Genereer de winst- en verliesrekening: Het boekhoudprogramma heeft meestal een rapportagemodule waarmee je financiële rapporten kunt genereren, waaronder de winst- en verliesrekening. Selecteer de gewenste periode (bijvoorbeeld een maand, kwartaal of jaar) en het boekhoudprogramma zal automatisch de gegevens uit de ingevoerde transacties samenvatten en de winst- en verliesrekening genereren.
 • Controleer en analyseer de resultaten: Neem de tijd om de gegenereerde winst- en verliesrekening zorgvuldig te controleren. Analyseer de inkomsten, kosten en opbrengsten of verlies die worden weergegeven. Je kunt vaak vergelijkende periodes selecteren om de prestaties in de loop van de tijd te volgen.

Het gebruik van een boekhoudprogramma voor de winst- en verliesrekening vereenvoudigt niet alleen het proces van het maken van een winst- en verliesrekening, maar biedt ook extra functionaliteiten zoals automatische berekeningen, grafieken en rapportage-opties. Het kan ook helpen bij het bijhouden van je financiële gegevens, het genereren van andere rapporten.

Het maken van de winst- en verliesrekening is met een goed boekhoudpakket niet moeilijk. Wel is het belangrijk dat de juiste gegevens in de winst- en verliesrekening opgenomen worden. Het is mogelijk om de resultatenrekening door een boekhouder te laten maken of te laten controleren. De resultatenrekening is een belangrijk financieel rapport voor de inkomstenbelasting.

De winst- en verliesrekening is dus belangrijk om inzicht te krijgen in de financiële prestatie van de onderneming.

Het opstellen van de winst- en verliesrekening is eenvoudig wanneer je gebruikmaakt van een online boekhoudprogramma.

Mijnzzp.nl