Team Mijnzzp

Bedrijf starten met startersregeling

De startersregeling voor ondernemers is in verschillende hoedanigheden van toepassing. In de eerste plaats is er een fiscale startersregeling voor starters in het kader van een extra startersaftrek als onderdeel van de zelfstandigenaftrek. Zo is er ook een speciale startersregeling als je in loondienst bent geweest en vanuit de WW via het UWV een bedrijf start. Er zijn wat dat betreft mogelijk nog meer startersregelingen waar je als ondernemer voor in aanmerking kan komen en die komen hier allemaal aan bod.

Inhoudsopgave
Startersregeling zzp via UWV
Startersregeling met startperiode
Voorwaarden, rechten en plichten
Levensvatbaarheid
Alle aandacht voor je bedrijf
Startersregeling met behoud van WW zonder startperiode
Fictief inkomen
Startersregeling zonder behoud van WW
Bedrijf starten vanuit arbeidsongeschiktheidsuitkering
Startersregeling vanuit de bijstand
Bbz-uitkering
Fiscaal voordeel: startersaftrek
Voorwaarden startersaftrek
Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid
Willekeurige afschrijving startende ondernemer
Willekeurige afschrijving op bedrijfsmiddelen
Startersregeling: kleineondernemersregeling
Subsidies voor ondernemers
Financiering voor starters
Microkrediet
Mkb-krediet
Aanvullende voorwaarden om in aanmerking te komen voor regelingen
Administratie en boekhouding bijhouden

Startersregeling zzp via UWV

Er is via het UWV een optie om voor een startersregeling in aanmerking te komen. Deze regeling heeft als doel om ondernemerschap vanuit een uitkering te stimuleren om daarmee de aanspraak op WW-uitkeringen te verminderen. Er zijn drie verschillende opties om via het UWV als zzp-er een bedrijf te starten. Het starten vanuit een WW-uitkering is wel aan strikte regels gebonden. Tijdens de startperiode krijg je wel garantie van het UWV met betrekking tot de WW-uitkering. Deze maatregelen zijn in het leven geroepen om mensen een betere kans te geven om een eigen bedrijf te beginnen.

Startersregeling met startperiode

Als je als ondernemer begint op de dag dat je uitkering van de WW ingaat, dan is er na deze dag een startersregeling van toepassing. In deze situatie ontvang je als startende ondernemer gedurende een periode van 26 weken lang een lagere uitkering. Deze daalt met 29% in de genoemde periode. Mocht je geen 26 weken recht op WW hebben dan stopt de startperiode als de uitkering stopt. Zoals eerder aangeven is het al zelfstandige wel verplicht om je aan de regels van het UWV te houden. Tijdens de startperiode blijft er ook sprake van begeleiding.

Voorwaarden, rechten en plichten

Werken op laptopEr zijn voor de startersregeling zzp via het UWV met startperiode een aantal voorwaarden van toepassing. Je hebt als starter met een eigen bedrijf niet alleen plichten, maar ook rechten om gebruik van te maken. Ook kan het belangrijk zijn om de mogelijke werkgever vooraf in te lichten. Vanuit de WW-uitkering is het bijvoorbeeld ook verplicht om de online cursus zelfstandig ondernemen te volgen.

Levensvatbaarheid

De levensvatbaarheid van je toekomstige bedrijf is een belangrijk aspect om voor de UWV startersregeling met startperiode in aanmerking te komen. Het komt erop neer dat de kans groot genoeg moet zijn om met je bedrijf voldoende inkomen te verdienen waar je van kan leven. Bovendien geldt de voorwaarde dat je eerst een training dient te volgen: online training Zelfstandig ondernemen met een WW-uitkering. Tijdens deze periode leer je dus alles over het starten als zzp'er.

Alle aandacht voor je bedrijf

Tijdens de startperiode krijg je alle gelegenheid om volop met je bedrijf bezig te zijn. Bijvoorbeeld door als zzp'er je te richten op het binnenhalen van opdrachten en werkzaamheden uit te voeren. Of om een winkelruimte in te richten en met producten voor de verkoop te vullen.

Tijdens de startperiode geldt er geen verplichting om te solliciteren. Bovendien maakt het niet uit of je al geld verdient als zelfstandige en is het aantal uren evenmin van belang. Overigens mag je met de keuze voor deze startersregeling geen opdrachten uitvoeren voor het bedrijf waar je eerder voor hebt gewerkt en waardoor je in de WW terecht bent gekomen.

Startersregeling met behoud van WW zonder startperiode

De UWV biedt tevens een startersregeling zonder startperiode, maar wel met behoud van WW. Er gelden hiervoor andere regels. Zo berekent de instantie een fictief inkomen per maand aan de hand van gewerkte uren en niet op basis van het verdiende inkomen.

Fictief inkomen

Het vastgestelde dagloon wordt omgerekend naar een bedrag per uur. De uitkomst wordt met het aantal uren vermenigvuldigd dat je als zelfstandig ondernemer hebt gewerkt in een maand. Door het fictieve inkomen in mindering te brengen op het maandloon van de WW volgt er een uitkomst die als basis dient voor de berekening van de uitkering. Indien je van deze startersregeling gebruikmaakt en een eigen bedrijf begint met urenkorting, dan geldt voor de WW-uren nog wel dat er een sollicitatieplicht bestaat.

Startersregeling zonder behoud van WW

Wil je een bedrijf starten als zzp'er en ga je volledig werken als ondernemer dan vindt er een stopzetting plaats als je fictieve inkomen uitkomt boven 87,5% van het maandloon. Je dient dit door te geven aan de instantie.

Bedrijf starten vanuit arbeidsongeschiktheidsuitkering

  • Er is nog een andere optie om vanuit een uitkering een eigen bedrijf te starten. Heb je een arbeidsongeschiktheidsuitkering van het UWV, zoals de WIA of WAO, dan zijn er eveneens ondersteunende maatregelen beschikbaar. Er zijn bijvoorbeeld startersregelingen van toepassing als het recht op een starterskrediet of je kan in aanmerking komen voor een inkomenssuppletie. Bovendien zijn er meerdere voorzieningen die het gehele jaar door aan te vragen zijn.

Startersregeling vanuit de bijstand

  • Als je een bijstandsuitkering ontvangt en je wilt een eigen bedrijf beginnen dan is het verstandig om dit aan te geven bij de gemeente. Er zijn namelijk startersregelingen die ondersteuning bieden. Je kan bijvoorbeeld in aanmerking komen voor een financiering vanuit het Besluit bijstandverlening zelfstandigen ofwel Bbz. Het is wel belangrijk om goed naar de voorwaarden te kijken van de regelingen. Het gebruikmaken van de regeling kan ook juridisch gezien gevolgen hebben.

Bbz-uitkering

  • Een bbz-uitkering voorziet in verschillende vormen van ondersteuning. Naast een mogelijk recht op een starterskrediet kan je bijvoorbeeld gedurende een bepaalde periode voor een aanvulling op je inkomen in aanmerking komen. Er gelden wel een aantal voorwaarden die aan de Bbz uitkering zijn verbonden. Denk daarbij aan de levensvatbaarheid van je bedrijf net als aan het urencriterium van 1.225 uur per jaar. Het inkomen van je partner telt mee net als het vermogen.

Fiscaal voordeel: startersaftrek

  • Je hoeft er in je boekhouding geen rekening mee te houden, maar wel als je de aangifte voor de belasting doet. Bij de aangifte inkomstenbelasting komt er een vraag voorbij die betrekking heeft op de zelfstandigenaftrek. Als je een ondernemer bent voor de Belastingdienst en aan het urencriterium voldoet, kom je daarvoor in aanmerking. De zelfstandigenaftrek is op basis van de speciale startersregeling op te hogen met een startersaftrek.

Voorwaarden startersaftrek

  • Je komt alleen voor deze verhoging in aanmerking als je aan de voorwaarden voldoet. Er dient recht op zelfstandigenaftrek te bestaan en je mag in de afgelopen vijf jaar niet eerder ondernemer te zijn geweest voor de inkomstenbelasting. Bovendien heb je in de afgelopen vijf jaren maximaal twee keer van deze startersregeling gebruikgemaakt.

Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid

  • Er is bij arbeidsongeschiktheid een startersregeling van toepassing waarbij de startersaftrek hoger uitvalt. Op dit moment is de startersaftrek in dat geval € 12.000 als je er de eerste keer gebruik van maakt. De tweede keer is de aftrek € 8.000 en de derde en laatste maal € 4.000. Start je vanuit de WAO of WIA dan kan je dus voor deze gunstige startersregeling in aanmerking komen.

Willekeurige afschrijving startende ondernemer

Administratie bijhoudenBen je een startende ondernemer dan gelden er meer fiscale startersregelingen. Je hebt als je een bedrijf start namelijk ook de mogelijkheid om van willekeurige afschrijving gebruik te maken. Koop je bedrijfsmiddelen in de startfase van je bedrijf, dan hoef je maar aan een paar voorwaarden te voldoen. Je hebt een eenmanszaak, vof, commanditaire vennootschap of een maatschap en je komt voor de startersaftrek in aanmerking.

Willekeurige afschrijving op bedrijfsmiddelen

De startersregeling willekeurige afschrijving op bedrijfsmiddelen voorziet in het voordeel dat je het geïnvesteerde bedrag in één keer mag opvoeren. Normaal gesproken houd je bij het boekhouden rekening met een afschrijving over meerdere jaren als de uitgave boven € 450 uitkomt. Dat hoeft dus niet als je een starter bent, want dan mag je in de boekhouding het bedrijfsmiddel willekeurig afschrijven.

Startersregeling: kleineondernemersregeling

Het is niet bij elk bedrijf dat van start gaat dat het geld binnenstroomt. Er is voor kleine ondernemers die een bedrijf starten een speciale kleineondernemersregeling beschikbaar. Dit is als startersregeling aan te merken, maar je kan er ook gebruik van maken als je al langer ondernemer bent. De regeling is namelijk bedoeld voor ondernemers die maar een beperkte omzet hebben tot € 20.000 in een kalenderjaar. Het voordeel is dat je geen btw-aangifte hoeft te doen en dat je aan klanten geen btw hoeft te rekenen. Je dient je wel zelf aan te melden voor deze regeling.

Subsidies voor ondernemers

Er zijn voor startende ondernemers op het gebied van subsidies en financiering uiteenlopende regelingen beschikbaar. Ben je een ondernemer met ambitie om in Europa een onderneming te starten? In dat geval kan je wellicht in aanmerking komen voor Erasmus for Young Entrepreneurs. Dit is een programma met een duur van zes maanden, waarbij je met een ervaren ondernemer in Europa samenwerkt. Ook op het gebied van innovatie en duurzaamheid zijn er allerlei startersregelingen in de vorm van subsidie. Zo voorziet de overheid eveneens in uiteenlopende subsidies, zoals gemeenten, provincies en rijksoverheid.

Financiering voor starters

  • Vrouw aan het werkenEr zijn verschillende startersregelingen van toepassing om als starter gebruik te maken van een bepaalde financiering. Het komt regelmatig voor dat banken niet gewillig zijn om aan starters een lening te verstrekken. Je kan dan onder meer een zakelijke lening aanvragen in de vorm van een microkrediet bij Qredits.

Microkrediet

  • Wil je een microkrediet aanvragen dan zijn er diverse voorwaarden van toepassing. Je dient zzp'er te zijn en een bedrijf starten of al ondernemer zijn. Het zakelijke krediet bedraagt maximaal € 50.000 en je dient over een goed ondernemingsplan te beschikken.

Mkb-krediet

  • Het Mkb-krediet is een alternatief voor een zakelijke lening bij de bank als je een financiering nodig hebt tussen € 50.000 en € 250.000. Dit krediet is net als het microkrediet aan te vragen bij Qredits.

Aanvullende voorwaarden om in aanmerking te komen voor regelingen

Je moet als zzp'er ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel om in aanmerking te komen voor de regeling. Binnen het handelsregister zal onder andere opgenomen worden wat voor onderneming het betreft, inclusief de vestiging van de onderneming. Vanzelfsprekend moet de onderneming een economische activiteit uitvoeren met winstoogmerk. Het winstoogmerk heeft betrekking op het ontplooien van een activiteit met als doel het behalen van winst. Zonder het maken van winst kun je namelijk geen onderneming draaiende houden. Op de website van de Kamer van Koophandel is hier meer informatie over te vinden onder veelgestelde vragen.

Administratie en boekhouding bijhouden

Het mag voor zich spreken dat het van belang is om als startende ondernemer die van startersregelingen gebruikmaakt de boekhouding goed bij te houden. Dat is het gemakkelijkst zelf te doen met een online boekhoudprogramma, maar het is eveneens mogelijk hiervoor een boekhouder te benaderen. Ook het afsluiten van de juiste verzekeringen is als zzp'er belangrijk. Voorkom onnodige risico's door mogelijke problemen te voorkomen. Als zzp'er ben je werkzaam als zelfstandig ondernemer. Als zzp'er ben je verplicht om verschillende gegevens te bewaren.

Man aan het werkStartende ondernemers kunnen dus op verschillende manieren in aanmerking komen voor een startersregeling.

Daarnaast zijn er nog veel meer fiscale regelingen waarvan je gebruik kunt maken als starter.

Mijnzzp.nl