Team Mijnzzp

Liquiditeit berekenen

Liquiditeit houdt in dat een onderneming over voldoende financiële middelen beschikt om openstaande schulden tijdig te kunnen betalen en dus aan de verschillende financiële verplichtingen kan voldoen. De liquiditeit geeft aan in welke mate een bedrijf aan de kortlopende betalingsverplichtingen kan voldoen. Ondernemers kunnen ook gebruikmaken van een liquiditeitsprognose of liquiditeitsbegroting. Een liquiditeitsprognose is een cashflowbegroting. Door middel van een begroting wordt inzichtelijk gemaakt of er sprake is van een structureel tekort aan liquiditeit of niet. Dit is erg belangrijk om te kunnen voldoen aan de financiële verplichtingen.

FinancieelWanneer er sprake is van een structureel tekort aan liquiditeit, zal de onderneming de schulden niet tijdig kunnen voldoen. Als dit gebeurt, kan dit leiden tot problemen voor de onderneming omdat niet voldaan kan worden aan de financiële verplichtingen. Dit kan in ernstige gevallen zelfs leiden tot een faillissement. Daarom is het belangrijk dat ondernemers zorgvuldig de bedrijfsliquiditeit van de onderneming in de gaten houden. De verbintenissen die voortvloeien uit de financiële verplichtingen mogen de bedrijfsvoering niet in gevaar brengen.

Inhoudsopgave:

Goede liquiditeit

 • Een goede liquiditeit is belangrijk voor de financiële gezondheid van een onderneming. Het stelt de onderneming in staat om soepel te opereren, rekeningen op tijd te betalen en onverwachte uitgaven op te vangen. Bovendien kan een goede liquiditeit ook het vertrouwen van crediteuren, leveranciers en investeerders vergroten. Het is daarom belangrijk om de uitgaande geldstroom goed te monitoren en tijdig actie te ondernemen wanneer nodig. Het bewaken van de financiële ratio is op ieder moment belangrijk. De financiële ratio is op verschillende manieren te berekenen. 

Cashmanagementbeleid financiële verplichtingen

 • Om de liquiditeit te waarborgen, moeten ondernemingen een goed cashmanagementbeleid voeren. Dit omvat het nauwkeurig voorspellen van de inkomsten en uitgaven, het beheren van voorraden en debiteuren om te zorgen voor een tijdige betaling, en het hebben van voldoende buffers van liquide middelen voor onvoorziene omstandigheden. Het is ook belangrijk om de verhouding tussen eigen vermogen en vreemd vermogen in overweging te nemen, omdat een te hoge schuldenlast de liquiditeit negatief kan beïnvloeden.

Voorbeelden kortlopende betalingsverplichtingen:

 • Crediteuren: Dit zijn de bedragen die een onderneming verschuldigd is aan leveranciers voor goederen of diensten die zijn ontvangen, maar nog niet zijn betaald.
 • Kortlopende schulden: Dit zijn schulden die binnen een jaar of korter moeten worden terugbetaald, zoals een kortlopende lening bij een bank of een kredietlijn.
 • Belastingen: Verschuldigde belastingen die binnen een jaar moeten worden betaald, zoals omzetbelasting (btw), inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting of loonbelasting.
 • Salarisverplichtingen: Dit zijn de verschuldigde salarissen en lonen aan werknemers voor een bepaalde periode, inclusief vakantiegeld en andere personeelsgerelateerde verbintenissen.
 • Huurverplichtingen: Betalingen die verschuldigd zijn aan verhuurders voor huurcontracten van gebouwen, apparatuur of andere bedrijfsmiddelen.
 • Leasen: Betalingen die verschuldigd zijn voor leasingcontracten van bedrijfsmiddelen, zoals voertuigen, machines of kantoorapparatuur.
 • Handelskrediet: Dit zijn openstaande rekeningen bij leveranciers waarvan de betalingstermijn nog niet is verstreken.
 • Overige kortlopende schulden: Dit omvat diverse andere verbintenissen die binnen een jaar moeten worden betaald, zoals verzekeringspremies, rentebetalingen op kortlopende leningen, openstaande facturen en andere handelsschulden.

Het is belangrijk voor een onderneming om een goed overzicht te hebben van haar kortlopende betalingsverplichtingen, zodat ze tijdig kunnen worden voldaan en liquiditeitsproblemen worden voorkomen. Een effectief cashflowbeheer en een nauwkeurige prognose van de inkomsten en uitgaven zijn essentieel om aan deze verbintenissen te voldoen.

Hoe bereken je de liquiditeit?

RekeningenDe liquiditeit van een onderneming kan worden gemeten aan de hand van verschillende financiële ratio's, zoals de current ratio en de quick ratio. De current ratio berekent de verhouding tussen de kortlopende activa (zoals kas, voorraden en debiteuren) en de kortlopende verplichtingen (zoals leveranciersschulden en kortlopende kredieten). Een ratio hoger dan 1 geeft aan dat er voldoende liquide middelen beschikbaar zijn om aan de verbintenissen te voldoen. De quick ratio is vergelijkbaar, maar sluit voorraden uit omdat deze niet direct liquide zijn.

Om de liquiditeit te kunnen berekenen hanteren de meeste ondernemers de current ratio of de quick ratio formule. De current ratio wordt het meest gebruikt. Het belangrijkste verschil tussen de quick ratio en de current ratio is dat de current ratio ook voorraden meetelt in het totaal aan liquide middelen.

 • Formule current ratio: (vlottende activa en liquide middelen) kort vreemd vermogen.
 • Formule quick ratio: (vlottende activa en liquide middelen, min de voorraden) kort vreemd vermogen.
 • Formule nettowinst kapitaal: vlottende activa en liquide middelen, min kort vreemd vermogen. 

Waarom is de current ratio belangrijk?

De current ratio is belangrijk omdat het inzicht geeft in de liquiditeit van een onderneming op de korte termijn. Het meet de capaciteit van een onderneming om de kortlopende verplichtingen te voldoen met de beschikbare activa. Hier zijn een paar redenen waarom de current ratio belangrijk is:

 • Liquiditeit beoordeling: De current ratio biedt een indicatie van de liquiditeit van een onderneming. Het geeft aan of een onderneming voldoende liquide middelen heeft om aan de kortlopende verplichtingen te voldoen. Een ratio hoger dan 1 suggereert dat er voldoende middelen beschikbaar zijn, terwijl een ratio lager dan 1 aangeeft dat er mogelijk liquiditeitsproblemen kunnen optreden.
 • Kredietwaardigheid: De current ratio is een belangrijke factor bij het beoordelen van de kredietwaardigheid van een onderneming. Crediteuren, zoals leveranciers en financiële instellingen, kunnen de current ratio gebruiken als een maatstaf om te bepalen of een onderneming in staat is om de schulden op tijd te betalen. Een gezonde current ratio kan het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de onderneming vergroten en gunstige kredietvoorwaarden opleveren.
 • Operationele efficiëntie: Een gezonde current ratio duidt over het algemeen op een goede operationele efficiëntie. Het betekent dat een onderneming voldoende liquide middelen heeft om alle operationele kosten te dekken en de dagelijkse activiteiten voort te zetten zonder dat ze afhankelijk is van externe financiering of geldleningen.
 • Financiële planning: De current ratio is een nuttige parameter bij het plannen van de financiën van een onderneming. Door de ratio regelmatig te monitoren, kunnen ondernemingen trends in hun liquiditeitspositie identificeren en proactief maatregelen nemen om eventuele liquiditeitsproblemen te vermijden. Het helpt bij het opstellen van realistische budgetten en financiële prognoses. 

Waarom is de quick ratio belangrijk?

Financieel verslag aan het makenDe quick ratio is belangrijk omdat het een meer conservatieve maatstaf is voor de liquiditeit van een onderneming dan de current ratio. Het meet de direct beschikbare liquide middelen om aan de kortetermijnverplichtingen te voldoen, zonder rekening te houden met voorraden, die mogelijk niet direct liquide kunnen worden gemaakt. Hier zijn een paar redenen waarom de quick ratio belangrijk is:

 • Liquiditeit beoordeling: De quick ratio biedt inzicht in de liquiditeit van een onderneming op de korte termijn, met de nadruk op direct beschikbare middelen. Het meet de capaciteit van een onderneming om haar kortlopende verplichtingen te voldoen zonder afhankelijk te zijn van de verkoop van voorraden. Een hogere quick ratio geeft aan dat een onderneming beter in staat is om onvoorziene uitgaven of schuldbetalingen te dekken.
 • Snelle betalingsverplichtingen: De quick ratio is vooral relevant voor ondernemingen met snelle betalingsverplichtingen. Bijvoorbeeld, in sectoren waarin contante betalingen gebruikelijk zijn of waarin voorraden snel verouderen, kan de quick ratio een betere indicator zijn van de liquiditeit dan de current ratio. Het laat zien of een onderneming in staat is om haar financiële verbintenissen na te komen zonder afhankelijk te zijn van de verkoop van voorraden.
 • Kredietwaardigheid: Net als de current ratio wordt de quick ratio gebruikt als een maatstaf voor de kredietwaardigheid van een onderneming. Crediteuren, leveranciers en financiële instellingen kunnen de quick ratio evalueren om te bepalen of een onderneming in staat is om haar kortlopende verplichtingen op tijd te voldoen. Een hogere quick ratio kan het vertrouwen in de kredietwaardigheid vergroten en gunstige kredietvoorwaarden opleveren.
 • Operationele efficiëntie: Een gezonde quick ratio kan duiden op goede operationele efficiëntie. Het laat zien dat een onderneming voldoende direct beschikbare liquide middelen heeft om haar operationele kosten te dekken zonder afhankelijk te zijn van de verkoop van voorraden. Dit kan wijzen op effectief voorraadbeheer en een goede cashflow beheersing. 

Verhouding liquiditeit en vreemd vermogen

BoekhoudingDe verhouding tussen liquiditeit en vreemd vermogen is een belangrijk aspect van de financiële gezondheid van een onderneming. Het heeft directe invloed op de liquiditeitspositie en het vermogen van een onderneming om aan de financiële verbintenissen op korte termijn te voldoen.

 • Korte termijn verplichtingen: Vreemd vermogen bestaat uit de financiële verplichtingen van een onderneming aan externe partijen, zoals leningen, schulden en crediteuren. Deze kortlopende verplichtingen moeten vaak binnen een jaar worden betaald. De liquiditeit van een onderneming speelt een cruciale rol bij het nakomen van deze verbintenissen. Een gezonde liquiditeitspositie geeft de onderneming de middelen om haar kortetermijnverplichtingen op tijd te voldoen.
 • Kredietwaardigheid: Wanneer een onderneming vreemd vermogen aangaat, zoals hypotheken of schulden, wordt haar kredietwaardigheid beïnvloed. Externe partijen, zoals kredietverstrekkers en leveranciers, beoordelen de liquiditeitspositie van een onderneming om te bepalen of ze in staat is haar verplichtingen na te komen. Een gezonde liquiditeitspositie is essentieel om het vertrouwen van externe partijen te behouden en gunstige kredietvoorwaarden te verkrijgen.
 • Cashflow en rentelasten: Het aangaan van vreemd vermogen heeft invloed op de cashflow van een onderneming. Rentelasten en aflossingsverplichtingen van leningen kunnen de liquiditeitspositie van een onderneming beïnvloeden. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de cashflow voldoende is om aan deze verbintenissen te voldoen en tegelijkertijd de operationele uitgaven te dekken.
 • Liquiditeit en externe financiering: In sommige gevallen kan een onderneming externe financiering nodig hebben om haar liquiditeitspositie te versterken. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer er onverwachte uitgaven zijn of wanneer er behoefte is aan extra werkkapitaal. De verhouding tussen liquiditeit en vreemd vermogen wordt belangrijk bij het beoordelen van de haalbaarheid en de impact van deze externe financiering op de liquiditeitspositie.

Het is van cruciaal belang voor een onderneming om een gezonde balans te vinden tussen liquiditeit en vreemd vermogen. Te veel vreemd vermogen kan leiden tot hoge rentelasten en een verhoogd risico, terwijl onvoldoende liquiditeit kan resulteren in het niet kunnen voldoen aan kortlopende verplichtingen.

Een gedegen financieel beheer, inclusief een goede liquiditeitsplanning en beheersing van het vreemd vermogen, is essentieel om een gezonde financiële positie te behouden. Veel vreemd vermogen in relatie tot een beperkte omzet of winst kan vroeg of laat problemen veroorzaken. Het is daarom zo belangrijk om een goede balans te vinden tussen het vreemd vermogen en de liquiditeit. De liquiditeit berekenen geeft inzicht in een gezond vreemd vermogen. 

Wat is het verschil tussen liquiditeit en cashflow?

De termen liquiditeit en cashflow worden vaak door elkaar gebruikt. Dit is niet helemaal terecht, want er bestaat wel degelijk een verschil tussen de twee begrippen.

 • Liquiditeit gaat over alle liquide middelen die een onderneming heeft. Dit zijn alle middelen die direct in geld kunnen worden omgezet. De voorraden van een onderneming kunnen hierbij worden meegenomen. Een liquiditeitsplanning is dan ook een prognose van de cashflow.
 • Cashflow is het verschil tussen de inkomsten en uitgaven van een onderneming. Een onderneming heeft dan sprake van positieve cashflow wanneer de inkomsten hoger zijn dan de uitgaven. De cashflow staat dan ook voor alle in- en uitgaande geldstromen binnen een bedrijf. Het berekenen van de cashflow is een stuk eenvoudiger dan het berekenen van de liquiditeit.

’’Het is belangrijk om te weten wat het verschil is tussen liquiditeit en cashflow. Dit zal je helpen om beter inzicht te krijgen in de financiële gezondheid van je onderneming.’’ 

Wat is een liquiditeitsprognose?

 • Een liquiditeitsprognose is een prognose van de korte termijn cashflow. Een liquiditeitsprognose geeft inzicht in of er sprake zal zijn van een structureel tekort aan liquiditeit binnen de onderneming. Het maken van een liquiditeitsprognose is een belangrijk onderdeel van het financiële beheer van een onderneming. Een liquiditeitsprognose bestaat uit verschillende onderdelen.

Een liquiditeitsprognose bestaat uit twee delen:

 • De actuele situatie.
 • De toekomstige situatie.

In de actuele situatie wordt de huidige cashflow van de onderneming in kaart gebracht. De toekomstige situatie is een prognose gericht op het kunnen voldoen van de kortlopende verplichtingen. Hierbij is het belangrijk om rekening te houden met alle inkomsten en uitgaven. Denk bijvoorbeeld aan het incalculeren van de verplichte maandelijkse premies of aan de btw-verplichting.

‘‘Let op: Een liquiditeitsprognose is geen exploitatiebegroting’’ 

Wat zijn dan liquide middelen?

De term liquide middelen heeft betrekking op alle geldmiddelen die een onderneming heeft, die direct in geld kunnen worden omgezet. Het gaat hierbij om alle banktegoeden, creditcards, spaartegoeden en snel te verkopen beleggingen die een onderneming heeft. Voorraden kunnen ook onder de liquide middelen vallen, maar dit is niet het geval wanneer er sprake is van een tekort aan liquiditeit. 

Tekort aan liquiditeit

 • Een tekort aan liquiditeit kan op verschillende manieren ontstaan. Dit kan bijvoorbeeld door hoge investeringen, een daling in de omzet of tegenvallende resultaten. Wanneer er sprake is van een tekort aan liquiditeit is het belangrijk om snel actie te ondernemen. Dit kan door middel van het aanvragen van een kortlopende lening of door het verkopen van beleggingen. 

En wat is dan solvabiliteit?

 • Solvabiliteit is het vermogen van een onderneming om aan haar verplichtingen te voldoen. Het berekenen van de solvabiliteit is nodig om de financiële gezondheid van een bedrijf op langer termijn te kunnen bepalen. Het gaat hierbij om alle verplichtingen die een onderneming heeft, zowel kortlopende als langlopende. Een onderneming heeft een goede solvabiliteit wanneer zij voldoende middelen heeft om aan haar verplichtingen te kunnen voldoen. 

Verschil liquiditeit en vlottende activa?

Liquiditeit en vlottende activa zijn beide gerelateerd aan de kortetermijnposities van een onderneming, maar ze hebben verschillende betekenissen en implicaties.

 • Liquiditeit verwijst naar de mate waarin een onderneming in staat is om aan haar kortetermijnverplichtingen te voldoen door voldoende liquide middelen beschikbaar te hebben. Het gaat niet alleen om het hebben van contant geld, maar ook om het kunnen omzetten van andere activa in geld zonder significante verliezen of vertragingen. Een goede liquiditeit stelt een onderneming in staat om soepel te opereren en haar lopende verplichtingen tijdig te voldoen.
 • Vlottende activa zijn activa die in de loop van het bedrijfsproces naar verwachting binnen één jaar kunnen worden omgezet in geld of verbruikt kunnen worden. Ze omvatten contanten, kortlopende beleggingen, voorraden, debiteuren en andere vorderingen. Vlottende activa vertegenwoordigen de activa die snel kunnen worden omgezet in liquide middelen en dragen bij aan de liquiditeit van een onderneming. 

Relatie liquiditeit en vlottende activa

 • De relatie tussen liquiditeit en vlottende activa ligt in het feit dat vlottende activa een belangrijke rol spelen bij het handhaven van de liquiditeit van een onderneming. Een onderneming heeft voldoende vlottende activa nodig om aan haar kortetermijnverplichtingen te kunnen voldoen. Bijvoorbeeld, als een onderneming grote hoeveelheden contanten, liquide beleggingen en snel verkoopbare voorraden heeft, kan ze deze activa gebruiken om tijdig crediteuren te betalen, salarissen uit te keren en andere verplichtingen na te komen. 

Niet alle vlottende activa zijn even liquide

 • Het is belangrijk op te merken dat hoewel vlottende activa een bijdrage leveren aan de liquiditeit, niet alle vlottende activa even liquide zijn. Sommige activa, zoals contant geld en bepaalde kortlopende beleggingen, zijn direct liquide, terwijl andere, zoals voorraden en debiteuren, enige tijd en inspanning vergen om te converteren naar contanten. Daarom is het van belang om niet alleen naar de totale waarde van de vlottende activa te kijken, maar ook naar de samenstelling en de snelheid waarmee ze kunnen worden omgezet in liquide middelen. 

Verschil statische liquiditeit en dynamische liquiditeit

Het verschil tussen statische liquiditeit en dynamische liquiditeit heeft te maken met de manier waarop de liquiditeit van een onderneming wordt beoordeeld en gemeten.

 • Statische liquiditeit verwijst naar de liquiditeit beoordeling op een specifiek moment, gebaseerd op de balansgegevens op dat moment. Het beoordeelt de financiële positie van een onderneming op een vaststaand tijdstip en maakt gebruik van financiële ratio's zoals de current ratio of de quick ratio. Statische liquiditeit geeft inzicht in de beschikbaarheid van liquide middelen en vlottende activa op een bepaald moment en biedt een momentopname van de liquiditeitspositie van de onderneming.
 • Dynamische liquiditeit daarentegen houdt rekening met de beweging van liquide middelen en vlottende activa over een bepaalde periode, vaak gerelateerd aan de operationele activiteiten van de onderneming. Het richt zich op de kasstromen en de capaciteit van de onderneming om haar lopende verplichtingen op korte termijn na te komen. Dynamische liquiditeit wordt gemeten aan de hand van financiële prognoses, cashflow-analyses en liquiditeitsbudgetten. Het geeft een meer dynamisch en toekomstgericht beeld van de liquiditeitspositie van een onderneming. 

Cashmanagementbeleid voeren

Om de liquiditeit te waarborgen, moeten ondernemingen een goed cashmanagementbeleid voeren en ervoor zorgen dat ze voldoende vlottende activa hebben om aan hun kortetermijnverplichtingen te kunnen voldoen. Dit omvat het beheer van de voorraden om overmatige opslag en veroudering te voorkomen, het zorgvuldig opvolgen van debiteuren om tijdige betaling te waarborgen, en het hebben van een effectieve cashflowprognose om liquiditeitsproblemen te identificeren en aan te pakken.

Team aan het overleggenIn essentie spelen vlottende activa een cruciale rol bij het handhaven van de liquiditeit van een onderneming, maar liquiditeit is een bredere concept dat verwijst naar de algehele financiële gezondheid en het vermogen van een onderneming om aan haar kortetermijnverplichtingen te voldoen. 

Quick- en current ratio berekenen

Het berekenen van de quick- en current ratio is tegenwoordig met de meeste online boekhoudprogramma's mogelijk. Het is dus niet nodig om zelf berekeningen te maken. Het is belangrijk om op ieder moment inzicht te hebben in de liquiditeitspositie. Hierdoor kun je beter inspelen op mogelijke veranderingen en betalingsproblemen voorkomen. De liquiditeit berekenen kan op verschillende manieren toegepast worden en kan extreem belangrijk zijn voor een onderneming. Een slechte liquiditeit kan grote problemen veroorzaken. Dit is ook het geval wanneer er een onbalans is in het vreemd vermogen. Dit kan ertoe leiden dat de financiële verplichtingen in gevaar komen.

RekeningenHet berekenen van de liquiditeit is vooral voor grote bedrijven erg belangrijk. In dat geval kan er sprake zijn van veel maandelijkse inkomsten en uitgaven.

Ook zzp'ers met een eigen webshop moeten op de hoogte zijn van de liquiditeit.

Mijnzzp.nl