Team Mijnzzp

Liquiditeit berekenen

Liquiditeit houdt in dat een onderneming over voldoende financiële middelen beschikt om haar schulden tijdig te kunnen betalen. De liquiditeit geeft dus aan in welke mate een bedrijf aan haar kortlopende betalingsverplichtingen kan voldoen. Ondernemers kunnen ook gebruikmaken van een liquiditeitsbegroting. Een liquiditeitsbegroting is een cashflowbegroting. Door middel van een begroting wordt inzichtelijk gemaakt of er sprake is van een structureel tekort aan liquiditeit of niet.

Wanneer er sprake is van een structureel tekort aan liquiditeit, zal de onderneming haar schulden niet tijdig kunnen betalen. Dit kan leiden tot financiële problemen voor de onderneming. In ernstige gevallen kan dit zelfs leiden tot faillissement. Daarom is het belangrijk dat ondernemers zorgvuldig de bedrijfsliquiditeit van de onderneming in de gaten houden.

Hoe bereken je de liquiditeit?

Om de liquiditeit te kunnen berekenen hanteren de meeste ondernemers de current ratio of de quick ratio formule. De current ratio wordt het meest gebruikt. Het belangrijkste verschil tussen de quick ratio en de current ratio is dat de current ratio ook voorraden meetelt in het totaal aan liquide middelen.

  • Formule current ratio: (vlottende activa en liquide middelen) kort vreemd vermogen.
  • Formule quick ratio: (vlottende activa en liquide middelen, min de voorraden) kort vreemd vermogen.
  • Formule nettowinst kapitaal: vlottende activa en liquide middelen, min kort vreemd vermogen.

Wat is het verschil tussen liquiditeit en cashflow?

De termen liquiditeit en cashflow worden vaak door elkaar gebruikt. Dit is niet helemaal terecht, want er bestaat wel degelijk een verschil tussen de twee begrippen.

  • Liquiditeit gaat over alle liquide middelen die een onderneming heeft. Dit zijn alle middelen die direct in geld kunnen worden omgezet. De voorraden van een onderneming kunnen hierbij worden meegenomen. Een liquiditeitsplanning is dan ook een prognose van de cashflow.
  • Cashflow is het verschil tussen de inkomsten en uitgaven van een onderneming. Een onderneming heeft dan sprake van positieve cashflow wanneer de inkomsten hoger zijn dan de uitgaven. De cashflow staat dan ook voor alle in- en uitgaande geldstromen binnen een bedrijf. Het berekenen van de cashflow is een stuk eenvoudiger dan het berekenen van de liquiditeit.

’’Het is belangrijk om te weten wat het verschil is tussen liquiditeit en cashflow. Dit zal je helpen om beter inzicht te krijgen in de financiële gezondheid van je onderneming.’’

Wat is een liquiditeitsbegroting?

Een liquiditeitsbegroting is een prognose van de korte termijn cashflow. Een liquiditeitsbegroting geeft inzicht in of er sprake zal zijn van een structureel tekort aan liquiditeit binnen de onderneming. Het maken van een liquiditeitsbegroting is een belangrijk onderdeel van het financiële beheer van een onderneming.

Een liquiditeitsbegroting bestaat uit twee delen:

  • De actuele situatie;
  • De toekomstige situatie.

In de actuele situatie wordt de huidige cashflow van de onderneming in kaart gebracht. De toekomstige situatie is een prognose gericht op het kunnen voldoen van de kortlopende verplichtingen. Hierbij is het belangrijk om rekening te houden met alle inkomsten en uitgaven. Denk bijvoorbeeld aan het incalculeren van de verplichte maandelijkse premies of aan de btw-verplichting.

‘‘Let op: Een liquiditeitsbegroting is geen exploitatiebegroting’’

Wat zijn dan liquide middelen?

De term liquide middelen heeft betrekking op alle geldmiddelen die een onderneming heeft, die direct in geld kunnen worden omgezet. Het gaat hierbij om alle banktegoeden, creditcards, spaartegoeden en snel te verkopen beleggingen die een onderneming heeft. Voorraden kunnen ook onder de liquide middelen vallen, maar dit is niet het geval wanneer er sprake is van een tekort aan liquiditeit.

Een tekort aan liquiditeit kan op verschillende manieren ontstaan. Dit kan bijvoorbeeld door hoge investeringen, een daling in de omzet of tegenvallende resultaten. Wanneer er sprake is van een tekort aan liquiditeit is het belangrijk om snel actie te ondernemen. Dit kan door middel van het aanvragen van een kortlopende lening of door het verkopen van beleggingen.

En wat is dan solvabiliteit?

Solvabiliteit is het vermogen van een onderneming om aan haar verplichtingen te voldoen. Het berekenen van de solvabiliteit is nodig om de financiële gezondheid van een bedrijf op langer termijn te kunnen bepalen. Het gaat hierbij om alle verplichtingen die een onderneming heeft, zowel kortlopende als langlopende. Een onderneming heeft een goede solvabiliteit wanneer zij voldoende middelen heeft om aan haar verplichtingen te kunnen voldoen.

Quick- en current ratio berekenen

Het berekenen van de quick- en current ratio is tegenwoordig met de meeste online boekhoudprogramma's mogelijk. Het is dus niet nodig om zelf berekeningen te maken. Het is belangrijk om op ieder moment inzicht te hebben in de liquiditeitspositie. Hierdoor kun je beter inspelen op mogelijke veranderingen en betalingsproblemen voorkomen.

RekeningenHet berekenen van de liquiditeit is vooral voor grote bedrijven erg belangrijk. In dat geval kan er sprake zijn van veel maandelijkse inkomsten en uitgaven.

Ook zzp'ers met een eigen webshop moeten op de hoogte zijn van de liquiditeit.

Mijnzzp.nl