Team Mijnzzp

Winkel

Een exploitatiebegroting is een financiële begroting waarin alle toekomstige inkomsten en uitgaven voor een bedrijf worden weergegeven. Deze begroting geeft inzicht in de financiële situatie van het bedrijf over een langere periode. Het maken van een exploitatiebegroting is belangrijk voor elk bedrijf, omdat het een hulpmiddel is bij het nemen van belangrijke financiële beslissingen. Het maakt op een duidelijke manier inzichtelijk welke omzet je moet maken om winst te kunnen maken. De exploitatiebegroting maakt deel uit van het financieel plan van een onderneming en helpt bij het beoordelen van de levensvatbaarheid en financiële gezondheid van de onderneming. Een andere benaming voor een exploitatiebegroting is ook wel eens resultatenbegroting.

Inhoudsopgave:

Wat laat een exploitatiebegroting zien?

Cijfers bekijkenEen exploitatiebegroting laat zien welke omzet je moet behalen om alle kosten van het bedrijf te kunnen dekken. Dit is niet alleen voor de onderneming belangrijk, maar ook voor de bank of andere financiers. Zij willen weten of het bedrijf in staat is alle lopende kosten te dekken, zoals de salarissen van het personeel, aan de afschrijvingen kan voldoen en de rente op een lening. Wanneer we de exploitatiebegroting bekijken, zien we dus de liquiditeitspositie van een bedrijf.

Wanneer bedrijfsmiddelen worden afgeschreven, is het belangrijk om rekening te houden met de exploitatiebegroting. Een exploitatiebegroting opstellen kan veel werk zijn. Denk bijvoorbeeld aan het berekenen van de inkoopkosten, afschrijvingen, brutowinst, personeelskosten en aan het berekenen van het te verwachte bedrijfsresultaat. Afhankelijk van het doel kan het belangrijk zijn om een ondernemingsplan op te stellen. 

Exploitatiebegroting voor verschillende partijen

 • Financieel verslag aan het makenDe exploitatiebegroting is dus niet alleen van belang voor de ondernemer zelf, maar ook voor externe partijen, zoals banken of potentiële investeerders. Het stelt hen in staat de financiële gezondheid en levensvatbaarheid van de onderneming te beoordelen. Daarom is het belangrijk om de exploitatiebegroting zorgvuldig en realistisch op te stellen, met behulp van nauwkeurige cijfers en realistische verwachtingen. 

Hoe maak je een exploitatiebegroting?

Een exploitatiebegroting wordt gemaakt door eerst alle kosten in kaart te brengen. Dit zijn de vaste kosten, zoals de huur van het pand en de salarissen van het personeel, maar ook de variabele kosten, zoals de materiaalkosten en de kosten voor verpakkingen. Daarna wordt er gekeken naar de inkomsten van het bedrijf. Dit zijn de verkopen van producten of diensten, maar ook andere inkomsten, zoals rente-inkomsten en subsidies.

Boekhouding online doenAls er meer inkomsten zijn dan uitgaven, dan heeft het bedrijf een positief resultaat. Dit wordt ook wel de winst genoemd. Als er meer uitgaven zijn dan inkomsten, dan is er sprake van een verlies. Een exploitatiebegroting opstellen kan ook door een externe partij gedaan worden. 

Een exploitatiebegroting bestaat uit deze vier onderdelen:

 • De verwachte omzet.
 • De verwachte kosten.
 • De verwachte inkoopwaarde.
 • De verwachte belastingen. 

Het maken van een exploitatiebegroting

Bij het opstellen van een exploitatiebegroting worden verschillende aspecten van de bedrijfsvoering in kaart gebracht. Het begint met het schatten van de verwachte omzet, die kan worden gebaseerd op historische gegevens, marktonderzoek of andere relevante informatie. Daarna worden de verwachte inkoopkosten bepaald, inclusief de inkoopwaarde van de verkochte producten of diensten. 

Brutowinst en de vaste kosten berekenen

 • Na het bepalen van de omzet en inkoopkosten kunnen de brutowinst en de vaste kosten worden berekend. De vaste kosten omvatten onder andere personeelskosten, huur, energiekosten, belastingen en andere uitgaven die regelmatig terugkeren. Deze kosten blijven doorgaans min of meer constant, ongeacht de hoeveelheid verkochte producten of diensten. 

Verwachte nettowinst berekenen

 • Met behulp van de exploitatiebegroting kan de ondernemer het verschil tussen de verwachte omzet en de verwachte vaste kosten, exclusief btw, berekenen. Dit verschil staat bekend als de nettowinst. Het geeft aan hoeveel winst je als ondernemer naar verwachting zal genereren gedurende de begrotingsperiode. 

Verschil exploitatiebegroting en een liquiditeitsbegroting?

Een exploitatiebegroting is een begroting die is opgesteld voor een bepaalde periode, meestal één jaar. Een liquiditeitsbegroting daarentegen, geeft inzicht in de financiële situatie van het bedrijf op korte termijn. Dit is vaak een periode van drie maanden. Een liquiditeitsbegroting is dus een onderdeel van de exploitatiebegroting. Deze twee begrotingen zijn belangrijk voor het bedrijf, omdat ze inzicht geven in de financiële situatie op korte en lange termijn. 

Liquiditeitsbegroting maken

RekeningenNaast de exploitatiebegroting is er nog een ander belangrijk financieel instrument dat nauw verbonden is met het financieel plan, namelijk de liquiditeitsbegroting. Terwijl de exploitatiebegroting zich richt op de winstgevendheid van het bedrijf, richt de liquiditeitsbegroting zich op de beschikbaarheid van liquide middelen, zoals geld op bankrekeningen, om aan de verplichtingen van de onderneming te kunnen voldoen. Dit heeft ook betrekking op de te verwachte belastingen. Deze verplichte afdracht moet ook in de liquiditeitsbegroting meegenomen worden. 

Relevante gegevens exploitatiebegroting

 • Om de exploitatiebegroting op te stellen, moeten er zorgvuldige schattingen worden gemaakt op basis van relevante gegevens en marktonderzoek. Het is belangrijk om realistisch te blijven en rekening te houden met verschillende scenario's en risico's. Een te optimistische of te pessimistische benadering kan leiden tot onnauwkeurige voorspellingen en het beoordelen van de financiële gezondheid bemoeilijken. 

Regelmatig bijwerken van de exploitatiebegroting

Ten slotte is het van cruciaal belang om te onthouden dat de exploitatiebegroting een dynamisch instrument is dat regelmatig moet worden bijgewerkt en aangepast aan veranderende omstandigheden. Het monitoren van de werkelijke resultaten ten opzichte van de begroting stelt de ondernemer in staat om tijdig bij te sturen en de financiële prestaties van het bedrijf te optimaliseren. 

Waarom is een exploitatiebegroting belangrijk?

 • Bij het maken van een exploitatiebegroting worden verschillende aspecten van de bedrijfsvoering in beschouwing genomen, inclusief het eigen vermogen en vreemd vermogen van de onderneming. Het eigen vermogen vertegenwoordigt de financiële middelen die door de eigenaren of investeerders zijn ingebracht, terwijl vreemd vermogen verwijst naar externe financiering zoals leningen of kredieten.
 • Het is belangrijk om een goede balans te vinden tussen eigen en vreemd vermogen om de financiële stabiliteit van het bedrijf te waarborgen. Het eigen vermogen is ook weer belangrijk om voldoende financiering te kunnen verkrijgen. Hiervoor moet je ook een financieel plan opstellen. Financiers willen een financieel plan zien om deze te kunnen beoordelen. Zonder goed financieel plan is het lastig om aan financiering te komen. 

Exploitatiebegroting: alle kosten opnemen

 • Een nauwkeurige exploitatiebegroting omvat gedetailleerde verwachte kosten, inclusief de vaste kosten die regelmatig terugkeren, zoals huur, salarissen, belastingen en andere operationele uitgaven. Het is van belang om de kosten zo nauwkeurig mogelijk te schatten om een realistisch beeld te krijgen van de financiële situatie. 

Exploitatiebegroting en omzet

 • Omzet is een cruciaal element in de exploitatiebegroting. Het vertegenwoordigt de totale verwachte inkomsten uit de verkoop van producten of diensten. Het bepalen van de verwachte omzet kan gebaseerd zijn op historische gegevens, marktanalyses, concurrentieonderzoek en andere relevante informatie. Het is belangrijk om realistische en haalbare doelen te stellen bij het schatten van de omzet. 

Verwachte inkoopkosten

 • Naast de omzet zijn de verwachte inkoopkosten een belangrijk onderdeel van de exploitatiebegroting. Dit omvat de kosten die gepaard gaan met het inkopen van goederen of materialen die nodig zijn voor de productie of verkoop van producten. Door een realistische schatting te maken van de inkoopkosten, kan de ondernemer een beter beeld krijgen van de brutomarge en winstgevendheid. 

Doel van een exploitatiebegroting?

Het doel van een exploitatiebegroting is om een overzicht te krijgen van de financiële prestaties van het bedrijf en om te beoordelen of het bedrijf levensvatbaar is. Het stelt ondernemers en andere partijen in staat om potentiële knelpunten en risico's te identificeren en maatregelen te nemen om deze aan te pakken. Daarnaast kan de exploitatiebegroting ook worden gebruikt als een belangrijk hulpmiddel bij het verkrijgen van externe financiering, omdat het investeerders inzicht geeft in de verwachte winstgevendheid en terugbetalingscapaciteit. 

Nauwkeurige en betrouwbare cijfers

 • Helpdesk aan het bellenHet opstellen van een exploitatiebegroting vereist nauwkeurige en betrouwbare cijfers en het gebruik van realistische aannames. Het is belangrijk om rekening te houden met verschillende scenario's en mogelijke veranderingen in de marktomstandigheden. Regelmatige monitoring en bijwerking van de exploitatiebegroting helpen de onderneming om de werkelijke prestaties te vergelijken met de verwachtingen en indien nodig aanpassingen te maken. 

Gedetailleerd overzicht

In conclusie is een exploitatiebegroting een gedetailleerd overzicht van verwachte inkomsten, uitgaven en winst gedurende een bepaalde periode. Het is een essentieel onderdeel van het financieel plan en helpt bij het beoordelen van de levensvatbaarheid en financiële gezondheid. Door zorgvuldige schattingen en realistische verwachtingen te gebruiken, kunnen ondernemers en externe partijen de exploitatiebegroting gebruiken als een waardevol instrument voor het nemen van financiële beslissingen. 

Exploitatiebegroting maken kleine ondernemers

 • Vrouw achter de laptopHet maken van een exploitatiebegroting is tegenwoordig mogelijk door het gebruiken van een online boekhoudprogramma. Dit maakt het mogelijk om real-time inzicht te krijgen in de financiële situatie van het bedrijf. Daarnaast is een online boekhoudprogramma ook handig voor het bijhouden van de administratie. Deze programma’s zijn eenvoudig te gebruiken en bieden veel mogelijkheden voor het bedrijf. 

Balans eigen vermogen en vreemd vermogen

Het is belangrijk om te laten zien wat de balans is tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen. Het verschil tussen het eigen vermogen en vreemd vermogen moet in evenwicht zijn wil je in aanmerking komen voor een financiering. De financiële instellingen beoordelen een financieel plan op dit belangrijke punt. De te verwachte opbrengsten en de te verwachte kosten moeten overzichtelijk weergegeven worden binnen de exploitatiebegroting.

Ook de nettowinst vóór belastingen is een belangrijke factor. De nettowinst vóór belastingen moet opgenomen worden in een exploitatiebegroting. Als startende ondernemer zul je meestal een compleet ondernemingsplan moeten opstellen. Een exploitatiebegroting maakt onderdeel uit van een ondernemingsplan. Het is overigens niet verplicht om een ondernemingsplan te maken.

AdministratieHet maken van een exploitatiebegroting kan voor sommige ondernemers belangrijk zijn. Dit zijn meestal wel de grotere ondernemers.

 

Mijnzzp.nl