Bedrijfshulpverlener

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep bedrijfshulpverlener
Werken als bedrijfshulpverlener
Wat doet een bedrijfshulpverlener?
Bedrijfshulpverlening in de praktijk
Bedrijfshulpverlener worden
Belangrijkste taken van een bedrijfshulpverlener zijn:
Informatie over bedrijfshulpverlening:
Opleidingen tot bedrijfshulpverlener
Bedrijven waar een bedrijfshulpverlener werkzaam kan zijn
Competenties bedrijfshulpverlener
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als bedrijfshulpverlener
Arbeidsvoorwaarden en salaris bedrijfshulpverlener
Eigen bedrijf starten als Bedrijfshulpverlener
Boekhoudprogramma vergelijken Bedrijfshulpverlener

Beroep bedrijfshulpverlener

Een bedrijfshulpverlener is een speciaal aangestelde en opgeleide werknemer, die verantwoordelijk is voor het in veiligheid brengen van werknemers en klanten tijdens noodsituaties. Het beroep bedrijfshulpverlener heeft dus alles te maken met hulpverlening, zoals het woord al omschrijft. Bedrijfshulpverleners komen tegenwoordig binnen veel organisaties voor en zijn verplicht vanuit de overheid. Bedrijfshulpverlening gaat niet alleen om het helpen bij ongevallen, maar ook over de algemene gezondheid van werknemers en/of klanten. In het verplichte BHV-plan staat precies omschreven, wat bedrijfshulpverlening voor een bedrijf inhoudt en hoe de bedrijfshulpverlener moet handelen in geval van een ongeluk of calamiteit. Een BHV-plan is niet statisch en moet één keer per jaar getoetst worden op actualiteit en indien nodig aangepast worden. De meeste bedrijven stellen per vestiging een bedrijfshulpverlener aan, die weet hoe er gehandeld moet worden tijdens een noodsituatie of andere calamiteit. Bedrijfshulpverlening is niet alleen hulp aanbieden bij een ongeluk, maar ook weten hoe je moet handelen bij andere calamiteiten, zoals bij een brand of overval. De werkzaamheden van een bedrijfshulpverlener zijn aan te merken als belangrijke werkzaamheden, omdat het accuraat bieden van hulp belangrijk is. Hoeveel bedrijfshulpverleners een bedrijf of organisatie moet aanstellen is afhankelijk van het soort bedrijf en het aantal werknemers. Een bedrijfshulpverlener zal in de meeste gevallen samen met managers en/of de directie het BHV-plan opstellen. Ook kan er sprake zijn van externe bureaus, die bedrijven adviseren met betrekking tot bedrijfshulpverlening. In het kort komen de werkzaamheden van een bedrijfshulpverlener neer op het verlenen van eerste hulp, het alarmeren van hulpdiensten, het evacueren van personen en het bestrijden van calamiteiten. Ook het opstellen van risico scenario's kan een belangrijk onderdeel zijn van de werkzaamheden.

Werken als bedrijfshulpverlener

Een bedrijfshulpverlener is dus een werknemer die beschikt over een aanvullende functie, die te maken heeft met veiligheid en preventie. De meeste bedrijfshulpverleners volgen minimaal één keer per jaar een cursus om op de hoogte te blijven van alle handelingen, en om hun certificaat te verlengen. Bedrijfshulpverlening is in Nederland geregeld binnen de arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) en is verplicht voor bedrijven. Elk bedrijf binnen Nederland is verplicht om maatregelen te treffen op het gebied van bedrijfshulpverlening. Het aantal bedrijfshulpverleners waarover een bedrijf moet beschikken is afhankelijk van de grootte van het bedrijf en de risico's, die bij het bedrijf horen. Van een bedrijfshulpverlener mag verwacht worden dat hij of zij een EHBO-diploma heeft en dus weet hoe je moet reanimeren en hoe je verbanden moeten aanleggen. Hoe ver bedrijfshulpverlening precies gaat, is afhankelijk van de situatie en omstandigheden. Als in een winkel een vervelende situatie ontstaat, zoals een overval, kan het zijn dat de hulp niet stopt bij het opvangen van de medewerkers en klanten, maar kan het nodig zijn om geestelijke hulp in te schakelen. Vanuit de politie worden slachtoffers vaak al doorverwezen naar slachtofferhulp. Ook voor werkgevers kan het belangrijk zijn om personeel verder te ondersteunen, zodat er geen langdurig ziekbeeld ontstaat, en de werknemer in de winkel durft te werken zonder paniekaanvallen of andere angsten.

Wat doet een bedrijfshulpverlener?

Een bedrijfshulpverlener (BHV'er) is een medewerker binnen een organisatie die is opgeleid om in noodsituaties hulp te bieden en te zorgen voor de veiligheid van medewerkers, bezoekers en eigendommen. De taken van een bedrijfshulpverlener kunnen variëren afhankelijk van de aard en omvang van de organisatie, maar over het algemeen omvatten ze het volgende:

 • Eerste hulp verlenen: Een BHV'er is getraind in het verlenen van eerste hulp bij ongevallen. Ze kunnen snel reageren en basale medische zorg bieden in geval van verwondingen, ziekte of ongevallen op de werkplek. Dit omvat het beoordelen van de situatie, het verlenen van basiszorg zoals het stelpen van bloedingen, het verbinden van wonden, het toedienen van reanimatie en het bieden van ondersteuning bij noodsituaties.
 • Brandbestrijding: BHV'ers hebben vaak kennis van brandpreventie en brandbestrijdingstechnieken. Ze zijn opgeleid om snel en adequaat te handelen bij het ontdekken van een brand, het waarschuwen van anderen, het activeren van brandalarmen en het gebruiken van brandblussers om beginnende branden te bestrijden. Ze helpen ook bij het evacueren van mensen uit gevaarlijke situaties en begeleiden hen naar veilige gebieden.
 • Ontruiming coördineren: In geval van een noodsituatie, zoals brand, gaslek of andere dreigingen, speelt een BHV'er een belangrijke rol bij het coördineren van de ontruiming van het gebouw of de werkplek. Ze zijn verantwoordelijk voor het waarschuwen van anderen, het begeleiden van mensen naar veilige verzamelplaatsen en het controleren of iedereen in veiligheid is gebracht.
 • Communicatie en alarmering: BHV'ers zijn verantwoordelijk voor het effectief communiceren van noodsituaties binnen de organisatie. Ze kunnen het noodnummer bellen, alarm slaan, interne communicatiemiddelen gebruiken en samenwerken met andere BHV'ers om de benodigde hulpdiensten op de hoogte te stellen.
 • Risico-identificatie en preventie: BHV'ers helpen bij het identificeren van potentiële risico's en gevaarlijke situaties op de werkplek. Ze werken samen met het management en andere relevante partijen om veiligheidsprocedures en preventieve maatregelen te implementeren. Ze kunnen ook betrokken zijn bij het trainen en informeren van medewerkers over veiligheidsprocedures en het bevorderen van bewustzijn van veiligheid op de werkplek.
 • Samenwerken met hulpdiensten: BHV'ers werken samen met professionele hulpdiensten, zoals ambulancepersoneel en de brandweer, wanneer dat nodig is. Ze verstrekken belangrijke informatie en ondersteunen de hulpdiensten bij hun inzet ter plaatse.

Het doel van een bedrijfshulpverlener is om de veiligheid van mensen op de werkplek te waarborgen, snel te reageren in noodsituaties en de juiste hulp te bieden totdat professionele hulp arriveert.

Bedrijfshulpverlening in de praktijk

Een bedrijfshulpverlener is in eerste instantie verantwoordelijk voor het opstellen van een risico- inventarisatie en evaluatieplan (RI&E). Binnen het risico- inventarisatie en evaluatieplan moeten alle relevante punten opgenomen worden, die met de veiligheid en gezondheid van werknemers te maken hebben. Denk bijvoorbeeld aan het opnemen met welke risico's werknemers te maken kunnen krijgen, het gevaar dat bepaalde handelingen opleveren en de effecten, die risico's hebben op werknemers. Ook het onderzoeken van de kans op calamiteiten maakt een belangrijk onderdeel uit van de evaluatie. Een risico- inventarisatie en evaluatieplan kan vergeleken worden met een calamiteitenplan, waarbinnen precies is opgenomen welke handelingen er uitgevoerd moeten worden tijdens een calamiteit. Denk bijvoorbeeld aan het opnemen wie welke taken heeft, wie er verantwoordelijk is en wie over welke bevoegdheden beschikt gedurende de calamiteit. Binnen een calamiteitenplan is ook opgenomen wie de bedrijfshulpverlener is. De term calamiteit is heel breed en kan betrekking hebben op verschillende acute noodsituaties. Denk bijvoorbeeld aan brand, een systeemstoring, ongelukken en aan hackers, die computersystemen overgenomen hebben.

Bedrijfshulpverlener worden

Bedrijfshulpverlening betreft in alle gevallen maatwerk dat per organisatie kan verschillen, omdat bedrijven met verschillende risico's te maken hebben. In veel gevallen kan een bedrijfshulpverlener ook samenwerken met andere specialisten. Denk bijvoorbeeld aan preventiemedewerkers, brandwachten en aan veiligheidscoördinators. Ook heeft een bedrijfshulpverlener te maken met preventieve taken, om ziekteverzuim te voorkomen. Denk hierbij aan het inschakelen van een ergonoom om een betere en gezondere werkplek te creëren voor werknemers. Een andere belangrijke taak is het tijdig laten keuren van arbeidsmiddelen om ongelukken te voorkomen op de werkvloer. Bedrijfshulpverleners kunnen allemaal aangemerkt worden als hulpverlener.

Belangrijkste taken van een bedrijfshulpverlener zijn:

 • Het opstellen van een risico- inventarisatie en evaluatieplan.
 • Het jaarlijks evalueren van het risico- inventarisatie en evaluatieplan.
 • Het bevorderen van de gezondheid en veiligheid op de werkvloer.
 • Het nemen van preventieve maatregelen.
 • Het implementeren van nieuwe wet- en regelgeving.
 • Het inschatten van alle risico's.
 • Het opstellen van een commandostructuur.
 • Het informeren van werknemers en/of bezoekers.
 • Het bieden van eerste hulp tijdens noodsituaties.

Informatie over bedrijfshulpverlening:

Opleidingen tot bedrijfshulpverlener

Er zijn geen erkende Mbo-opleidingen voor bedrijfshulpverlening. Medewerkers van bedrijven kunnen het BHV-diploma behalen door een cursus BHV met goed gevolg af te ronden. Er zijn voldoende locaties te vinden waar de cursus gevolgd kan worden in Nederland. Er zijn verschillende cursussen mogelijk, zoals BHV-basis cursus en de BHV-herhaling cursus. De BHV-basis cursus duurt twee dagen en de herhalingscursus duurt één dag. Elke werkgever is in Nederland verplicht bedrijfshulpverlening te hebben. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als zzp bedrijfshulpverlener.

Bedrijven waar een bedrijfshulpverlener werkzaam kan zijn

Een bedrijfshulpverlener kan voor alle denkbare bedrijven werkzaam zijn, omdat alle bedrijven die beschikken over personeel voorzien moeten zijn van bedrijfshulpverleners. Denk bijvoorbeeld aan fabrikanten, middenstanders, boekhoudkantoren, garagehouders, hotelketens, restaurants en aan advocatenkantoren. Alle werkgevers binnen Nederland moeten beschikken over bedrijfshulpverleners. Een bedrijfshulpverlener kan ook werkzaam zijn als consultant. In dat geval hebben we het meestal over een arbo specialist, die werkzaam is voor een arbodienst.

Competenties bedrijfshulpverlener

De belangrijkste competentie van een bedrijfshulpverlener is communicatie, omdat goede communicatie veel problemen kan voorkomen. Daarnaast zul je als bedrijfshulpverlener regelmatig overleggen met managers, de directie en werknemers. Ook verantwoordelijkheidsgevoel is aan te merken als belangrijke competentie. Algemeen belangrijke woorden zijn inzicht, plannen, organiseren, motivatie, waakzaamheid, preventie, samenwerken, overleggen en stressbestendigheid. Een bedrijfshulpverlener kan ook te maken hebben met vaste beroepscompetenties, die per branche kunnen verschillen.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als bedrijfshulpverlener

Het arbeidsmarktperspectief van een bedrijfshulpverlener is verder niet van toepassing, omdat iedereen werkzaam is als bedrijfshulpverlener. De functie bedrijfshulpverlener betreft in de meeste gevallen een aanvulling op een ander beroep. Er zijn dan ook bijna geen vacatures te vinden voor het beroep bedrijfshulpverlener. De doorgroeimogelijkheden van een bedrijfshulpverlener moeten gezien worden in het verkrijgen van meer verantwoordelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan de functie crisismanager of aan de functie officier van dienst. In de praktijk zal een bedrijfshulpverlener niet snel te maken hebben met mogelijke doorgroeimogelijkheden.

Arbeidsvoorwaarden en salaris bedrijfshulpverlener

Bedrijfshulpverlener heeft verder niks met arbeidsvoorwaarden en salaris te maken. Voor het diploma BHV wordt over het algemeen geen extra salaris geboden. Wel wordt de cursus BHV betaald door de werkgever.

Eigen bedrijf starten als Bedrijfshulpverlener

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Bedrijfshulpverlener, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Bedrijfshulpverlener

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Bedrijfshulpverlener bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Bedrijfshulpverlener.

Mijnzzp.nl