Militair

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Militair is een algemene benaming voor personen die in dienst zijn van de krijgsmacht, wat betrekking kan hebben op verschillende krijgsmachtsonderdelen. Als we binnen Nederland spreken over een militair spreken we eigenlijk over een beroepsmilitair, omdat het Nederlandse leger geen gebruik meer maakt van dienstplichtige soldaten. Dat was in het verleden wel het geval. Over het algemeen wordt er alleen gesproken over "militair" als deze zich vrijwillig heeft aangemeld en dus gezien kan worden als beroepsmilitair. De militairen die vroeger verplicht moesten deelnemen aan de krijsmacht werden meestal niet gezien als militair maar als dienstplichtig soldaat. Een Nederlandse beroepsmilitair heeft geen arbeidsovereenkomst met defensie maar gaat een zogenaamde "Akte van aanstelling" aan, waarbinnen de arbeidsvoorwaarden geregeld zijn. De term militair is een algemene benaming, omdat binnen de krijgsmacht veel uiteenlopende beroepen voorkomen op alle denkbare niveaus. Deze verschillende niveaus binnen de krijgsmacht worden onderscheiden door de militaire hiërarchie officieren, onderofficieren en de manschappen. Een andere benaming voor militair kan ook weer zijn soldaat, echter is soldaat tegenwoordig een officiële militaire rang voor manschappen binnen het leger. De meeste militairen gebruiken dus andere benamingen, afhankelijk van het legeronderdeel en de militaire rang als militair. Denk bijvoorbeeld aan de termen commando, marinier of aan de term infanterist als het een gevechtsfunctie betreft. Binnen het leger zijn veel voorbeelden te bedenken van verschillende beroepen, op alle denkbare niveaus.

De Nederlandse krijgsmacht maakt tegenwoordig alleen nog gebruik van beroepsmilitairen die binnen defensie werkzaam zijn in verschillende onderdelen, zoals de landmacht, luchtmacht en de marine. Daarnaast kennen we nog de Koninklijke Marechaussee. Defensie is een grote werkgever binnen Nederland die veel verschillende functies kent op verschillende niveaus. De verschillende strijdmachten binnen defensie kennen onderling ook weer verschillende onderdelen waar de militairen werkzaam voor kunnen zijn. Binnen defensie kan je werkzaam zijn met Vmbo-diploma tot en met een afgeronde universitaire opleiding.

Koninklijke Landmacht

De Koninklijke Landmacht is geen zelfstandige organisatie meer binnen de krijgsmacht. Men noemt het tegenwoordig Commando Landstrijdkrachten (CLAS), die onder meer gaat over de Training & Operatie, Personeel & Organisatie en het Materiaal & Diensten. Enkele onderdelen binnen de Commando Landstrijdkrachten zijn de Luchtmobiele Brigade, de Lichte Brigade, de Gemechaniseerde Brigade en het Korps Commandotroepen. Daarnaast kennen we nog het Duits-Nederlandse korps dat zich in Münster bevindt, het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando, het Operationeel Ondersteunings Commando Land, het Materieellogistiek Commando Land, het Opleidings & Trainingscommando en het Korps Nationale Reserve.

Koninklijke Luchtmacht

De Koninklijke luchtmacht is een zelfstandige organisatie binnen de krijgsmacht en noemt men ook wel het luchtwapen. De luchtmacht maakt voornamelijk gebruik van bommenwerpers, gevechtsvliegtuigen, helikopters en andere wapensystemen, zoals drones. Alle voertuigen van de luchtmacht hebben zo hun eigen taken, zoals jachtvliegtuigen die het luchtruim beschermen en patrouillevliegtuigen die bijvoorbeeld de kust bewaken. De helikopters van de luchtmacht bestaan weer uit gevechtshelikopters en transporthelikopters, die voor verschillende doeleinden ingezet kunnen worden. Ondanks dat de luchtmacht een zelfstandig opererend krijgsmachtdeel is kan het ook voorkomen dat de landmacht of de marine zelf ook over vliegtuigen of helikopters beschikt. Dit is vaak het vaak geval bij de grotere legers die minder afhankelijk wensen te zijn van de luchtmacht. De luchtmacht is tegenwoordig niet alleen meer actief met vliegtuigen en helikopters maar bijvoorbeeld ook met eigen satellieten om minder afhankelijk te zijn van commerciële satellieten. De luchtmacht beschikt ook over een eigen luchtverkeersleiding en gevechtsleidingscentrum.

Koninklijke Marine

De Koninklijke Marine (KM) is binnen de Nederlandse krijgsmacht geen zelfstandig opperende krijgsmacht meer en behoort tegenwoordig toe tot de Commando Zeestrijdkrachten (CZSK). De Koninklijke Marine maakt onder andere gebruik van amfibische transportschepen, mijnenjagers, luchtverdedigings- en commandofregatten, patrouilleschepen en onderzeeboten. De marine is tegenwoordig niet alleen bezig met kustbewaking en oefeningen maar wordt ook regelmatig ingezet voor humanitaire missies. De Nederlandse marine werkt overigens nauw samen met de Belgische marine en de beide landen hebben sinds 1948 een samenwerkverband die we kennen als Belgisch-Nederlandse Samenwerking (BeNeSam).

Koninklijke Marechaussee

De Koninklijke Marechaussee (KMar) is een politieorganisatie met militaire status. Het is één van de Nederlandse krijgsmachtonderdelen en behoort dus ook toe tot de krijgsmacht. De Koninklijke Marechaussee heeft diverse taken zoals het bewaken van koninklijke paleizen, het bewaken van ambassades, het bewaken van personen, het uitvoeren van grensbewaking, de handhaven van de openbare orde, het opsporen van strafbare feiten, het bewaken van burgerluchthavens en ook kan de Koninklijke Marechaussee ingezet worden om de reguliere politie bij te staan wanneer dit nodig mocht zijn.

Wat is een krijgsmacht

Een krijgsmacht is de totale militaire organisatie van een staat en noemt men in de volksmond ook wel het leger. Een krijgsmacht bestaat over het algemeen uit de onderdelen landmacht, luchtmacht en marine. Wanneer een krijgsmacht ingezet wordt spreekt men ook wel van krijgswetenschap of krijgskunst. Krijgswetenschap of krijgskunst heeft betrekking op alles wat met oorlogvoering te maken heeft, zoals de bedrijfsvoering van de krijgsmacht, internationaal oorlogsrecht en buitenlandse betrekkingen. In Nederland kennen wij ook de Koninklijke Vereniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap (KVBK).

Dienstplicht

De dienstplicht is binnen Nederland in 1997 opgeschorst maar zeker niet afgeschaft. Dit betekent dat mannen tussen de 17 en 45 jaar niet opgeroepen worden voor de dienstplicht tenzij dit wel nodig mocht zijn vanwege een dreigende oorlogsituatie. Maatschappelijk gezien zijn er nog steeds partijen die de dienstplicht weer in willen voeren om verschillende redenen, zoals de grote werkdruk binnen defensie en vanwege de algemene ontwikkeling van jonge mensen. De dienstplicht is altijd omstreden geweest omdat er voldoende mensen waren die perse niet in dienst wilden.

Militaire keuring:

Korps Commandotroepen:

F-16 's in actie:

Opleidingen tot Militair

Wie een carrière ambieert als militair en dus voor het defensie wenst te gaan werken kan kiezen uit één van de vier krijgsmachtonderdelen. Defensie zoekt jaarlijks invulling voor uiteenlopende soorten functies die kunnen variëren van Mbo-niveau tot universitair niveau. Bij veel banen die defensie tot zijn beschikking heeft behoort het gecombineerd leren en werken tot de mogelijkheid. Als beroepsmilitair staat je carrière eigenlijk nooit stil, omdat defensie veel verschillende soorten opleidingen aanbiedt die ook een goede carrière na de militaire dienst garanderen. Defensie zoekt dus veel mensen met verschillende achtergronden, zoals timmerlieden, techneuten en bijvoorbeeld piloten of verkeersleiders. Vanzelfsprekend is het binnen defensie wel belangrijk dat je fysiek en geestelijk gezond bent en zal er dus een selectie- en keuringsproces plaatsvinden. Zie ook de boeken: kijk niet weg, niet te breken, strijdtoneel, mannen van staal en dienstplichtig soldaat B.D.

Bedrijven waar een Militair werkzaam kan zijn

Als militair binnen de krijgsmacht ben werkzaam voor de Koninklijke Landmacht, Koninklijke Luchtmacht, Koninklijke Marine of de Koninklijke Marechaussee. Deze vier krijgsmachtonderdelen kennen veel onderverdelingen die qua functie en niveau behoorlijk kunnen verschillen. De hoogste militair binnen de krijgsmacht is de Commandant der Strijdkrachten.

Competenties Militair

Als beroepsmilitair moet je over behoorlijk wat verschillende competenties beschikken, zoals het goed kunnen samenwerken, goed kunnen luisteren, over discipline beschikken, doorzettingsvermogen hebben, flexibel zijn, stressbestendig zijn, besluitvaardig zijn en natuurlijk integer zijn als persoon. Daarnaast is het natuurlijk niet geheel onbelangrijk dat je beschikt over een goede fysieke gezondheid.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als Militair

Het arbeidsmarktperspectief als militair is over het algemeen prima te noemen, omdat defensie ieder jaar op zoek is naar nieuwe militairen. Het arbeidsmarktperspectief kan wel per niveau verschillen, omdat er voor sommige functies veel aanmeldingen zijn. De doorgroeimogelijkheden binnen defensie zijn meestal erg afhankelijk van je eigen competenties en doorzettingsvermogen, omdat bijvoorbeeld het blijven leren tijdens je carrière erg belangrijk is voor je toekomst binnen defensie.

Arbeidsvoorwaarden en salaris Militair

De arbeidsvoorwaarden binnen defensie zijn over het algemeen goed geregeld, zoals dat meestal het geval is binnen de overheid. Daarnaast kent defensie verschillende soorten extra toelages die per functie en werkzaamheden kunnen verschillen. Het salaris als defensiemedewerker is niet zomaar aan te geven, omdat de salarissen allemaal vastgelegd zijn per functie en dienstjaren. Over het algemeen zal je binnen defensie niet de hoofdprijs verdienen. Wel kan de werkgever een hoop extra bieden op andere vlakken, bijvoorbeeld op scholingsgebied.

Mijnzzp.nl