Arbeidsinspecteur

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een arbeidsinspecteur is verantwoordelijk voor inspectiewerkzaamheden, die te maken hebben met de arbeidsomstandighedenwet. De arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) is wetgeving, die betrekking heeft op de gezondheid en veiligheid van werknemers. De belangrijkste taak van een arbeidsinspecteur is het toezien op de naleving van de Arbowet, inclusief het opsporen van mogelijke overtredingen en het stopzetten van overtredingen. Door het handhaven van de Arbowet is het de bedoeling dat er zich geen onveilige situaties voordoen op werklocaties en dat werknemers niet ziek worden door werkomstandigheden. Naast het houden van toezicht is het denkbaar dat een arbeidsinspecteur preventieve adviezen zal geven, zonder dat hij of zij direct handhaaft. De Arbowet is geen wetgeving met vaste richtlijnen, omdat de Arbowet gezien moet worden als kaderwet, die bestaat uit verschillende onderdelen, namelijk de arbeidsomstandighedenwet, het arbeidsomstandighedenbesluit, de arbeidsomstandighedenregeling en de arbobeleidsregels. Een kaderwet of raamwet is speciale regelgeving, die bestaat uit algemene wetgeving en dus geen gedetailleerde regels bevat. Dit betekent dat de regels binnen de Arbowet aangepast kunnen worden als de omstandigheden dit toelaten. Flexibiliteit binnen de Arbowet is belangrijk, omdat specifieke situaties om specifieke oplossingen kunnen vragen. Een arbeidsinspecteur is dus een ambtenaar, die toeziet op de veiligheid van werknemers door het controleren van bedrijven. Hierbinnen speelt veiligheid en gezondheid op de werklocatie een belangrijke rol. Naast het controleren op veiligheid en gezondheid van werknemers zal een arbeidsinspecteur toezien op mogelijke illegale tewerkstelling. De taken van een arbeidsinspecteur zijn dan ook divers te noemen en kunnen variëren van het geven van waarschuwingen tot het uitdelen van boetes. Ook het direct stilleggen van werkzaamheden kan gedaan worden door een arbeidsinspecteur als hij of zij dit nodig acht.

Een arbeidsinspecteur is dus een ambtenaar, die aangemerkt kan worden als inspecteur en handhaver. Zoals eerder omschreven is een arbeidsinspecteur verantwoordelijk voor het controleren van werklocaties om de gezondheid en veiligheid van werknemers te waarborgen. Denk hierbij aan het controleren van steigers op mogelijk valgevaar, het controleren op het dragen van verplichte veiligheidskleding of aan het controleren of bouwvakkers wel gebruikmaken van goedgekeurd gereedschap. Daarnaast kan een arbeidsinspecteur bijvoorbeeld controleren of werkgevers zich binnen de industriesector zich wel houden aan de verplichting om gebruik te maken van brandwachten. Andere werkzaamheden van een arbeidsinspecteur kunnen zijn het onderzoeken van een werklocatie na een mogelijk arbeidsongeval. Een arbeidsinspecteur zal na een ongeluk bestuderen hoe een ongeluk precies heeft kunnen gebeuren en wie hiervoor verantwoordelijk is. Dit soort onderzoeken is belangrijk om achteraf te kunnen bepalen, wat er precies is misgegaan en om ongelukken in de toekomst te voorkomen. Ook voor mogelijke strafvervolging is dit soort onderzoeken belangrijk. Denk bijvoorbeeld aan werknemers die letsel opgelopen hebben door een arbeidsongeval. Over het algemeen is het zo dat arbeidsinspecteurs nooit aankondigen dat ze een werklocatie gaan bezoeken. Het is niet zo dat arbeidsinspecteurs alleen de bouwsector controleren, omdat arbeidsinspecteurs in alle branches actief zijn. Denk bijvoorbeeld ook aan de scheepsbouwsector, de landbouwsector of aan de horecasector.

Hoe en wanneer controleert de arbeidsinspectie

Hoe de arbeidsinspectie precies controleert en wanneer kan verschillen per branche en bedrijf. Over het algemeen zal een arbeidsinspecteur een bedrijf bezoeken na mogelijke klachten van werknemers of controleert de arbeidsinspecteur preventief. De arbeidsinspectie zal vooral branches controleren, waarbinnen werknemers grotere risico's lopen op bijvoorbeeld onveilige en ongezonde werksituaties. Sectoren, die extra onder aandacht staan van de arbeidsinspectie zijn over het algemeen de bouw, de detailhandel, de schoonmaaksector, de industrie, de metaalsector, de Grond-, weg- en Waterbouwsector en de horeca. Het is niet zo dat arbeidsinspecteurs alleen controleren op mogelijke gevaarlijke werklocaties. Denk bijvoorbeeld ook aan opperlieden, die kruiwagens te zwaar beladen, aan betontimmerlieden, die te zwaar tillen of aan uitvoerders, die gebruikmaken van illegale werknemers.

Waar controleert de arbeidsinspectie op

De arbeidsinspectie controleert bedrijven op de arbeidsomstandighedenwet. Dit houdt in dat een arbeidsinspecteur binnen branches op verschillende manieren inspectiewerkzaamheden kan uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan het controleren van vrachtwagenchauffeurs op de rijtijden en rusttijden, het controleren of werknemers beschikken over een VCA-certificaat, het controleren of er wel bedrijfshulpverleners aanwezig zijn op de werkvloer of aan het controleren of veiligheidscoördinatoren wel de juiste regels toepassen op de werkvloer. Ook kan er gekeken worden of er niet toevallig stagiairs werkzaam zijn, die werkzaamheden uitvoeren die stagiairs niet mogen uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan het werken met houtbewerkingsmachines of aan het werken op grote hoogte. Een ander voorbeeld is het controleren van kraanmachinisten op het veilig hijsen van werkmaterialen. Ook het dragen van veiligheidsschoenen of oorbescherming kan een aandachtspunt zijn. Een ander belangrijk punt kan het BHV-certificaat zijn.

Inspectie SZW

Tegenwoordig noemt men de arbeidsinspectie niet meer de arbeidsinspectie, maar de Inspectie SZW, dat staat voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De Inspectie SZW is een breed ministerie waarbinnen ook de Arbowetgeving valt. De Arbowet heeft bijvoorbeeld ook betrekking op arbospecialisten en op bedrijfsartsen die allemaal toezien op het veilig en gezond werken. Bij een ernstige overtreding kan de Arbeidsinspectie een bestuurlijke boete opleggen. Een ernstige overtreding is bijvoorbeeld het werken op hoogte zonder valbeveiliging. In dat geval kan een arbeidsinspecteur een bestuurlijke boete opleggen. In de praktijk noemt men dat ook wel een proces-verbaal. In sommige gevallen kan er eerst ook sprake zijn van een officiële waarschuwing, echter niet bij ernstig gevaar. Overigens kan het openbaar ministerie ook tot strafrechtelijke vervolging overgaan. De Nederlandse arbeidsinspectie controleert binnen alle branches. De Nederlandse arbeidsinspectie valt onder het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Sociale zaken en werkgelegenheid heeft natuurlijk ook te maken met arbeid.

Wat doet de Inspectie SZW:

Arbeidsinspectie controleert rolsteigers:

Opleidingen tot arbeidsinspecteur

Er bestaan verschillende soorten geschikte opleidingen tot arbeidsinspecteur, zoals de universitaire studie Arbeidsrecht of de Hbo-opleiding Arbeidsrecht. Over het algemeen zal voor veldwerkzaamheden zoals het bezoeken van bedrijven en werklocaties een passende Hbo-opleiding voldoende zijn. Een andere juridische opleiding zal in de meeste gevallen ook mogelijkheden bieden, echter is het denkbaar dat er aanvullende eisen zijn met betrekking tot arbeidsrecht.

Bedrijven waar een arbeidsinspecteur werkzaam kan zijn

Als arbeidsinspecteur ben je werkzaam als ambtenaar voor de overheid. Een arbeidsinspecteur is werkzaam voor de Inspectie SZW. Vanzelfsprekend maakt de Inspectie SZW gebruik van verschillende medewerkers, die ook andere werkzaamheden kunnen uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan handhavingsjuristen, die verantwoordelijk zijn voor bestuurlijke maatregelen tegen werkgevers en werknemers.

Competenties arbeidsinspecteur

De belangrijkste competenties van een arbeidsinspecteur is dat je beschikt over voldoende vakinhoudelijke kennis met betrekking tot het arbeidsrecht, inclusief wet- en regelgeving. Daarnaast speelt communicatie een belangrijke rol, omdat je met veel verschillende mensen te maken krijgt. Ook overtuigingskracht is een belangrijke competentie, omdat niet iedereen automatisch overtuigd is. Een andere belangrijke competentie is daadkracht, omdat het daadwerkelijk beboeten of vervolgen van bedrijven grote gevolgen kan hebben voor bedrijven. Algemeen belangrijke woorden zijn inzicht, integriteit, veldwerk, sociaal, onafhankelijkheid, oordeelsvorming, besluitvaardigheid en conflictbeheersing.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als arbeidsinspecteur

Het arbeidsmarktperspectief van een arbeidsinspecteur is over het algemeen goed te noemen. Binnen de Inspectie SZW werken ongeveer twaalfhonderd medewerkers waarvan ongeveer driekwart werkzaam is als inspecteur of rechercheur. De doorgroeimogelijkheden van een arbeidsinspecteur zijn sterk afhankelijk van je eigen competenties en het opleidingsniveau. Een leidinggevende functie zal vroeg of laat meestal tot de mogelijkheden behoren.

Arbeidsvoorwaarden en salaris arbeidsinspecteur

Als arbeidsinspecteur ben je werkzaam voor de overheid en zul je bijvoorbeeld onder de cao ambtenaren of rijksambtenaren vallen waarbinnen de arbeidsvoorwaarden geregeld zijn. Een arbeidsinspecteur zal over het algemeen een salaris verdienen tussen de 3000 en 4000 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Arbeidsinspecteur

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Arbeidsinspecteur bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl