Team Mijnzzp

Bedrijvencentrum

Je hoeft gelukkig niet alles te weten van boekhouden om zelf de boekhouding te doen. Het is wel belangrijk dat je op de hoogte bent van de betekenis van verschillende begrippen. Dat maakt het namelijk net een stukje gemakkelijker om de boekhouding zelf te doen. Kennis van de boekhoud begrippen zorgt er bovendien voor dat je minder snel fouten maakt. Daarom vind je hier een lijst met de veelvoorkomende boekhoudkundige begrippen en termen. Je hoeft ze niet uit je hoofd te leren, want je kan deze lijst altijd weer opzoeken als een term tegenkomt die je niet begrijpt.

Wat betekent administratief vrijgesteld?

Dat betekent dat je vrijgesteld bent voor de btw. Bijvoorbeeld als je gebruikmaakt van de kleineondernemingsregeling (KOR) omdat je in een kalenderjaar minder dan 20.000 euro omzet hebt. In dat geval hoef je geen btw te berekenen en ook geen btw-aangifte te doen bij de Belastingdienst.

Wat is activa?

Dat zijn de bezittingen van je onderneming en vormt een post in de boekhouding van de balans. Het saldo laat de waarde van de bedrijfsbezittingen zien. Daarbij is er een onderscheid tussen vaste en vlottende activa. Vaste activa bestaat bijvoorbeeld uit een gebouw of een machine. Vlottende activa heeft betrekking op bijvoorbeeld het kasgeld of bedrijfsvoorraad.

Wat is zelfstandigenaftrek?

De zelfstandighedenaftrek is een belastingvoordeel voor ondernemers die aan het urencriterium voldoen. De zelfstandigenaftrek is een vast bedrag dat tot en met 2028 jaarlijks verandert en in dat jaar daalt tot 5.000 euro. Deze aftrek voor ondernemers verlaagt het inkomen waarover je belasting verschuldigd bent.

Wat is ondernemersvermogen?

Dat is het eigen vermogen van het bedrijf. Eigen kapitaal is een synoniem voor het eigen vermogen. Het ondernemersvermogen is te beschouwen als een schuld aan de eigenaren. Dat komt omdat het ondernemersvermogen niet direct tot de persoonlijke beschikking staat. Het eigen vermogen van het bedrijf staat bij de passiva op de balans vermeld.

WAT IS GEMIDDELDE BOEKHOUDKUNDIGE RENTABILITEIT

De berekening van de gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit is een manier waarmee je de winstgevendheid van de investering beoordeelt. Maak je gebruik van de calculator dan wordt de gemiddelde netto opbrengst van de investering die je doet in een percentage van het gemiddeld geïnvesteerd vermogen uitgedrukt.

Wat is boekdatum?

Dat is de datum waarop je een boeking hebt verricht in je boekhouding. Bijvoorbeeld op de datum dat je een financiële transactie in je boekhouding verwerkt. Een voorbeeld hiervan is wanneer je een factuur maakt of een inkoopfactuur boekt die je van de leverancier hebt gekregen. Het gaat dus niet om de datum van betaling of datum van ontvangst.

Wat is een factuurdatum?

De factuurdatum is de datum waarop je de factuur opstelt. Deze datum komt niet alleen in de boekhouding te staan, maar ook op de factuur zelf. De factuurdatum is voor verschillende zaken belangrijk. Bijvoorbeeld voor het tijdvak van de btw-aangifte net als voor de ingangsdatum van de betaaltermijn.

Wat is urenadministratie?

Dat is het bijhouden van het aantal uren dat je aan je bedrijf besteedt. Het gaat hierbij niet alleen om de uren dat je bedrijfswerkzaamheden verricht. Ook uren die je besteedt aan acquisitie of aan andere aan het bedrijf gerelateerde zaken tellen mee. Bijvoorbeeld klantbezoek om een offerte op te stellen of de tijd die je aan je boekhouding besteedt.

Wat is een resultatenrekening

Dat is een winst- en verliesrekening met overzicht van het resultaat van het bedrijf in de vorm van nettowinst. De formule hiervoor is de omzet zonder btw minus de kosten zonder btw. Een winst- en verliesrekening is onder meer handig om belastingaangifte te doen. Ook krijg je hiermee gedurende het jaar inzicht in de actuele financiële situatie van je bedrijf.

Wat is een eindbalans?

Dat is een onderdeel van de jaarrekening met een overzicht van het bedrijfsvermogen aan het einde van het jaar. In het overzicht zijn zowel de bezittingen als de schulden opgenomen. De cijfers komen voort uit de beginbalans en eventueel uit resultatenrekening in de tussentijd. De eindbalans is altijd een momentopname.

Wat is een factuurregel?

Dat is een onderdeel van een factuur en bevat enkele verplichte elementen. Bijvoorbeeld het product of die dienst, bedrag per stuk of uurtarief, btw, aantallen en uitkomst. Facturen dienen voor de Belastingdienst namelijk aan bepaalde eisen te voldoen.

Wat is een beginbalans?

Dat is een onderdeel van de jaarrekening en geeft inzicht in de financiële situatie van de onderneming aan het begin van het boekjaar. Zowel de bezittingen als de schulden van het bedrijf staan op de beginbalans vermeld.

Wat is kasstelsel?

Dat betekent dat je op het moment dat je geld uitgeeft of ontvangt de kosten of omzet boekt. Hierbij is er sprake van een leidende datum in het kasboek of op het bankafschrift. De factuurdatum is hierbij niet leidend. Daarom draag je pas btw af op het moment dat je inkomsten ontvangt.

Wat is vlotte passiva?

Dat zijn kortlopende schulden van je bedrijf. Deze term geeft aan dat er financiële verplichtingen zijn waar je binnen een jaar aan moet voldoet. Om daaraan te voldoen, is het belangrijk over voldoende liquide middelen te beschikken. Een voorbeeld van vlotte passiva zijn crediteuren net als af te dragen btw en rente van leningen.

Wat is passiva?

Dat omvat alle schulden van een onderneming en staan aan de rechterzijde van de balans. Er zijn een aantal passiva te onderscheiden, zoals het eigen vermogen, vreemd vermogen en voorzieningen voor later. Bijvoorbeeld reserveringen om extra geld achter de hand te hebben dat je in de toekomst wellicht nodig hebt. Er zijn wel regels gebonden aan deze fiscale reserveringen.

Wat zijn algemene voorwaarden?

Dat zijn regels die je van toepassing verklaart op het moment dat een klant een product koopt of een dienst afneemt. Doorgaans vormen de algemene voorwaarden een deel van de overeenkomst die je sluit. Het is wel belangrijk om de algemene voorwaarden te vermelden op je website en in de offerte. Bijvoorbeeld de betalingsvoorwaarden net als voorwaarden bij een eventueel geschil.

Wat zijn liquide middelen?

Dat is geld dat je als bedrijf op je bankrekening hebt staan of in kas hebt. Bij het ontvangen van betalingen is er een toename van liquide middelen. Geef je geld uit dan is er sprake van een afname van liquide middelen. Op de balans staan deze middelen vermeld aan de linkerkant onder het kopje van activa. Liquide passiva bestaat echter ook als er sprake is van een negatief saldo.

Wat zijn langlopende schulden?

Dat zijn schulden die niet direct afbetaald worden, maar pas op lange termijn voldaan hoeven te zijn. De periode voor langlopende schulden is doorgaans langer dan een jaar. Het betreft hier onder meer leningen en handelskredieten. Op de balans is er sprake van een aparte vermelding van langlopende schulden.

Wat zijn kortlopende schulden?

Dat zijn schulden die het bedrijf op korte termijn gaat aflossen. De periode van kortlopende schulden is doorgaans korter dan een jaar. Bijvoorbeeld een betaling op een vordering van een leverancier of een betaling aan de Belastingdienst. De benaming vlottende passiva is van toepassing op kortlopende schulden.

Wat is btw-vrijgesteld?

Dat betekent dat je geen btw rekent over de verkoop van goederen of diensten. Er zijn verschillende bedrijfsactiviteiten vrijgesteld van btw, zoals financiële diensten, gezondheidszorg, kansspelen, kinderopvang en kantines. Ook de kleineondernemersregeling (KOR) voorziet in de vrijstelling van btw en het doen van btw-aangifte.

Wat is heffingsrente?

Dat is een term die niet meer gebruikt wordt. Tegenwoordig is er sprake van belastingrente. Daar is sprake van op het moment dat een belastingaanslag te lang op zich laat wachten. De belastingrente kan een vergoeding zijn of een verschuldigde rente.

Wat zijn baten?

Dat zijn opbrengsten die op een bepaalde periode betrekking hebben. Bijvoorbeeld inkomsten in de vorm van donaties of omzet die je op een bepaald moment hebt ontvangen. Het gaat om de werkelijke opbrengsten die tot een toename van het eigen vermogen van een bedrijf leiden. Het gaat hier niet om de behaalde winst.

Wat is een creditfactuur?

Dat is een factuur om een eerder verzonden factuur mee te corrigeren. Een creditfactuur heet ook wel een creditnota. Deze verzend je bijvoorbeeld als je een product niet hebt geleverd of als je eerder een te hoog factuurbedrag hebt berekend.

Wat zijn crediteuren?

Dat zijn leveranciers of andere partijen waar je een schuld hebt openstaan. Bijvoorbeeld als een bedrijf jou een product of dienst heeft geleverd en je de factuur nog niet hebt betaald. Het saldo hiervan staat op de balans vermeld bij de passiva. Na het voldoen van de factuur is deze weggewerkt op de balans.

Wat zijn debiteuren?

Dat zijn partijen die jou geld schuldig zijn. Je hebt bijvoorbeeld een dienst geleverd en een product verkocht waarvoor een factuur is uitgegaan. De ontvanger van de factuur is een debiteur die jou nog geld schuldig is. Het saldo komt op de balans te staan onder activa. Het is namelijk jouw bezit hoewel je het nog niet hebt ontvangen.

Wat zijn bedrijfsmiddelen?

Dat zijn alle middelen die je voor je bedrijf koopt en gebruikt om je bedrijfsdoel te verwezenlijken. De uitgaven voor bedrijfsmiddelen zijn fiscaal aftrekbaar, zoals een laptop of bedrijfswagen. Indien van toepassing is het mogelijk om van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek gebruik te maken. Bijvoorbeeld als de uitgaven voor bedrijfsmiddelen een bepaald bedrag overschrijden.

Wat zijn afschrijvingen?

Dat zijn bedragen die de waardedaling van een bedrijfsmiddel aangeven. Het is in principe een boekhoudkundige waardering om de kosten van de bedrijfsmiddelen over meerdere jaren te verdelen. Dat betekent dat je het totaalbedrag niet inéén keer in minder brengt als zakelijke kosten, maar verdeeld over meerdere jaren. Daarbij is de levensduur of maximale gebruiksduur van belang.

Wat is een winst- en verliesrekening?

Dat is een overzicht waarop de omzet en de kosten van een bedrijf vermeld staan. Ook de afschrijvingen behoren tot het overzicht. Het bedrijfsresultaat is onderaan de streep van de winst- en verliesrekening zichtbaar. Dat is de winst uit onderneming en het uitgangspunt om belasting over te betalen.

Duizelen de boekhoudkundige termen om je oren en vind je het ingewikkeld? Als je gebruikmaakt van een online boekhoudprogramma hoef je veel zaken niet zelf uit te rekenen. De winst- en verliesrekening is dan net als de balans met een druk op de knop tevoorschijn te toveren. Zie je het helemaal niet zitten om de boekhouding zelf te doen? In dat geval is het aan te raden om daarvoor een boekhouder in te huren.

Mijnzzp.nl