Dierenpolitie agent

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep dierenpolitie agent
Wat doet een dierenpolitie agent
Preventief handelen als dierenpolitie agent
Verschillende taken dierenpolitie
Strafrecht of bestuursrecht
Wat doet de dierenpolitie met in beslag genomen dieren
Dierenpolitie en de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID)
Dierenpolitie en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
Film: surveillance met de dierenpolitie
Opleidingen tot dierenpolitie agent
Bedrijven waar een dierenpolitie agent werkzaam kan zijn
Competenties dierenpolitie agent
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als dierenpolitie agent
Arbeidsvoorwaarden en salaris dierenagent
Eigen bedrijf starten als Dierenpolitie agent
Boekhoudprogramma vergelijken Dierenpolitie agent

Beroep dierenpolitie agent

Een dierenpolitie agent of dierenagent is een speciaal aangestelde politieagent, die dierenleed probeert te voorkomen. Dit kan inhouden het optreden tegen de eigenaren van verwaarloosde dieren en het bieden van hulp aan dieren. Hierbij behoort ook het optreden tegen dierenmishandeling. Een andere benaming voor dierenpolitie agent is ook wel taakaccenthouder handhaving dierenwelzijn. Een dierenpolitie agent is dan ook speciaal opgeleid om dierenleed te kunnen herkennen. Daarnaast is een dierenpolitie agent bekend met wet- en regelgeving met betrekking tot dieren en weet hij of zij precies welke maatregelen er genomen moeten worden om dierenleed te stoppen. Denk hierbij aan het in beslag nemen van dieren en aan het onderbrengen van dieren op een andere veilige locatie. Een dierenpolitie agent kan optreden tegen alle misstanden die betrekking hebben op dieren. Denk bijvoorbeeld ook aan het bewust verstoren van nesten of aan het ophitsen van dieren. Een andere vorm waarbij de dierenpolitie ingeschakeld kan worden is stroperij. De werkzaamheden van dierenpolitie agenten zijn aan te merken als belangrijke werkzaamheden, omdat dierenleed voorkomen moet worden. Dierenleed heeft betrekking op dierenmishandeling en dierenverwaarlozing. Dierenpolitie agenten hebben net zo als gewone politieagenten opsporingsbevoegdheden om dierenleed te voorkomen en/of te stoppen. Het is niet zo dat een dierenpolitie agent alleen maar bezig is met dieren, omdat de meeste dierenpolitie agenten de werkzaam moeten combineren met hun gebruikelijke functie als politieagent. Wel is het zo dat er tegenwoordig meer aandacht is voor dierenleed en alle randverschijnselen die hierbij komen kijken. Randverschijnselen kunnen zijn andere strafbare feiten, zoals illegale dierenhandel of hennepkwekerijen. De dierenpolitie kan ingeschakeld worden voor alle vormen van dierenleed, dus ook voor dieren die in nood verkeren na bijvoorbeeld een ongeluk.

Wat doet een dierenpolitie agent

Een dierenpolitie agent is dus een politieagent, die ook aangemerkt kan worden als inspecteur en buitengewoon opsporingsambtenaar. Dierenpolitie agenten beschikken over dezelfde bevoegdheden als gewone politieagenten. Met andere woorden mogen dierenpolitie agenten ook optreden tegen andere vormen van overtredingen en/of strafbare feiten. Als dierenpolitie agent kan je te maken krijgen met particulieren of met bedrijfsmatige dierenhouders. Denk bijvoorbeeld aan fokkers van gezelschapsdieren, kennelhouders, dierenpensionhouders, varkenshouders of aan melkveehouders. De dierenpolitie komt over het algemeen alleen in actie als er een vermoeden is van een strafbaar feit. Denk hierbij aan dierenmishandeling, dierenverwaarlozing, ontucht met dieren, het aanhitsen van dieren, stroperij of aan mensen, die een dier gedood hebben.

Preventief handelen als dierenpolitie agent

De dierenpolitie is er niet alleen om mensen te straffen of om ze te bekeuren. Dierenpolitie agenten zijn ook preventief werkzaam op het gebied van informatievoorziening en het houden van toezicht. De meeste dierenpolitie agenten weten precies waar mogelijk sprake is van dierenverwaarlozing of andere misstanden die betrekking hebben op dieren. Het is uiteraard wel de dierenpolitie die zal ingrijpen wanneer er sprake is van dierenverwaarlozing of dierenmishandeling. Als dierenpolitie agent werk je dan ook samen met diverse soorten dierenspecialisten zoals dierenartsen, veeartsen, hoefsmeden en dierenambulance medewerkers. Daarnaast werkt de dierenpolitie samen met de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Verschillende taken dierenpolitie

Een dierenpolitieagent is een politiefunctionaris die gespecialiseerd is in het handhaven van wetten en voorschriften met betrekking tot dierenwelzijn en het stoppen van dieren verwaarlozing of dierenmishandeling. Hun voornaamste verantwoordelijkheid is het beschermen en waarborgen van het welzijn van dieren. Over het algemeen omvatten de taken van een dierenpolitieagent het volgende:

  • Handhaving van dierenwelzijnswetten: Dierenpolitieagenten zijn belast met het handhaven van wetten en voorschriften die gericht zijn op het beschermen van dieren tegen mishandeling, verwaarlozing en wreedheid. Ze treden op tegen overtredingen en nemen maatregelen om dieren in gevaar te helpen.
  • Onderzoek van dierenmishandeling: Dierenpolitieagenten voeren onderzoeken uit naar gevallen van vermeende dierenmishandeling. Ze verzamelen bewijsmateriaal, interviewen getuigen en betrokkenen, en werken samen met andere wetshandhavingsinstanties en dierenwelzijnsorganisaties om misstanden aan te pakken.
  • Redding en noodhulp: Wanneer dieren in nood zijn, bijvoorbeeld bij verwaarlozing, verlatenheid of natuurrampen, reageren dierenpolitieagenten om hulp te bieden. Ze kunnen dieren veiligstellen, voorzien van medische zorg en zorgen voor hun tijdelijke huisvesting.
  • Samenwerking met andere instanties: Dierenpolitieagenten werken vaak samen met andere wetshandhavingsinstanties, zoals de reguliere politie, overheidsdiensten en dierenwelzijnsorganisaties. Ze delen informatie, coördineren acties en werken samen om dierenmishandeling aan te pakken en te voorkomen.

Strafrecht of bestuursrecht

Mensen die te maken krijgen met de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit of de dierenpolitie kunnen op verschillende manieren vervolgd worden door de overheid. Het strafrecht en bestuursrecht zijn twee manieren om overtreders aan te pakken. Strafrecht heeft betrekking op vervolging door de landelijke overheid en bestuursrecht heeft betrekking op de handhaving van de lokale gemeente of op de handhaving door de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming of de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Bij strafrecht krijgt de overtreder meestal alleen een boete.

Bij het toepassen van bestuursrecht kunnen alle kosten verhaald worden op de overtreder. Denk hierbij aan een dwangsom en aan de kosten die een bepaalde instantie moet maken zoals de verzorging van de dieren. Bestuursrecht kan dan ook meer geld kosten dan het strafrecht, omdat dat in veel gevallen alleen een boete betreft. Wanneer het om een ernstige overtreding of misdaad gaat kan er ook sprake zijn van strafrecht en bestuursrecht gezamenlijk.

Wat doet de dierenpolitie met in beslag genomen dieren

De dierenpolitie neemt lang niet alle dieren meteen in beslag bij mogelijke overtredingen of misstanden. De dierenpolitie spreekt meestal van opvangadressen of het in bewaring stellen van dieren. De echte inbeslagname van dieren kan meestal pas plaatsvinden wanneer er een uitspraak is van een rechter. Soms worden dieren ook weer teruggegeven aan de eigenaar, als de overtreding niet ernstig genoeg is. Ook hierbij is er een belangrijk verschil tussen het strafrecht en bestuursrecht. Bij een bestuursrechtelijke maatregel gaat het meestal niet om het straffen of het permanent in beslag nemen van dieren, maar juist om maatregelen om verdere overtredingen te stoppen.

Het herstel van de dieren staat binnen het bestuursrecht voorop. Dit betekent dat een eigenaar zijn dieren terugkrijgt wanneer deze maatregelen neemt om verdere overtredingen te stoppen. Bij strafrecht of wanneer iemand niet voldoet aan bestuursrechtelijke dwangmiddelen kan dit een ander verhaal zijn. De dierenpolitie zal in beslag genomen dieren tijdelijk onderbrengen op een opvangadres, dat meestal geheim gehouden wordt voor de overtreder. Denk bijvoorbeeld aan paarden, die tijdelijk ondergebracht worden op een manage ergens in het land. Deze paarden worden dan door de manegehouder verzorgd totdat er een duidelijke uitspraak is van een rechter.

Dierenpolitie en de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID)

  • De dierenpolitie zal samenwerken met de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming als het gaat om hobbymatig gehouden dieren.

Dierenpolitie en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

  • De dierenpolitie zal samenwerken met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waar het bedrijfsmatig gehouden dieren betreft. Dit soort dieren noemt men ook wel eens landbouwhuisdieren. Deze dienst zal ook ingeschakeld worden wanneer er misstanden geconstateerd worden met betrekking tot dierenvervoer.

Film: surveillance met de dierenpolitie

Opleidingen tot dierenpolitie agent

Wie een carrière ambieert als dierenpolitie agent zal in eerste instantie de gewone opleiding tot agent moeten volgen aan de Nederlandse Politieacademie. Hierna is het mogelijk om een specifieke dierenpolitie opleiding te volgen, namelijk de opleiding of richting “Opsporing en handhaving in het kader van dierenwelzijn”. Tijdens deze opleiding leer je dierenleed herkennen, wet- en regelgeving met betrekking tot dieren, hoe dieren in beslag genomen kunnen worden en hoe je rapporten moet opstellen. Een passende vooropleiding op Mbo-niveau kan de Mbo-opleiding handhaver toezicht en veiligheid zijn.

Bedrijven waar een dierenpolitie agent werkzaam kan zijn

Een dierenpolitie agent is een ambtenaar die werkzaam is voor de politie. Als dierenpolitie agent werk je over het algemeen ook samen met andere overheidsdiensten. Denk bijvoorbeeld aan de douane, toezichthouders milieu en ruimte, boswachters, waterschappen, de landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming en aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Afhankelijk van de werkzaamheden kan een dierenpolitie agent ook aangemerkt worden als hulpverlener.

Competenties dierenpolitie agent

Als dierenpolitie agent moet je over verschillende belangrijke competenties beschikken. De belangrijkste competentie is de affiniteit met dieren. Daarnaast moet je over juridische kennis beschikken, omdat je werkzaam bent als toezichthouder. Ook communicatie moet aangemerkt worden als belangrijke competentie, omdat je te maken krijgt met veel verschillende mensen. Ook conflictbeheersing kan belangrijk zijn als dierenpolitie agent. Algemeen belangrijke woorden zijn loyaliteit, dienstbaarheid, besluitvaardigheid, samenwerken, stressbestendigheid, kennis, inzicht, doorzettingsvermogen, inlevingsvermogen en overwicht.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als dierenpolitie agent

Het arbeidsmarktperspectief van een dierenpolitie agent is redelijk tot goed te noemen. Een baan als politieagent is natuurlijk geen probleem als je beschikt over de juiste opleiding. De specifieke functie dierenpolitie agent kan echter wel lastig te krijgen zijn. Er zijn redelijk veel politieagenten die een grote passie hebben voor dieren en dus voor de dierenpolitie willen werken. Ondanks dat er binnen Nederland een speciale dierenpolitie opgericht is, is deze verhoudingsgewijs niet heel groot. De doorgroeimogelijkheden als politieagent of dierenpolitie agent zijn geheel afhankelijk van de dienstjaren en het opleidingsniveau.

Arbeidsvoorwaarden en salaris dierenagent

De arbeidsvoorwaarden bij de politie zijn prima geregeld, zoals dit het geval is bij de meeste overheidsdiensten, en worden onder andere behartigd door de politievakbond ACP. Het salaris als politieagent is vastgesteld door middel van vaste salarisschalen, die per functie verschillen. Het salaris als politieagent zal ergens tussen de 2100 en 2700 bruto per maand liggen, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden. Een politieagent met een hogere functie zal over het algemeen stukken meer verdienen.

Eigen bedrijf starten als Dierenpolitie agent

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Dierenpolitie agent, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Dierenpolitie agent

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Dierenpolitie agent bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Dierenpolitie agent.

Mijnzzp.nl