Sociotherapeut

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep sociotherapeut
Werken als sociotherapeut
Met wie werkt een sociotherapeut samen?
Wat doet een sociotherapeut?
Taken als sociotherapeut:
Film: baan als sociotherapeut:
Werken bij de Pompestichting:
Opleidingen tot sociotherapeut
Bedrijven waar een sociotherapeut werkzaam kan zijn
Competenties sociotherapeut
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als sociotherapeut
Arbeidsvoorwaarden en salaris sociotherapeut
Eigen bedrijf starten als Sociotherapeut
Boekhoudprogramma vergelijken Sociotherapeut

Beroep sociotherapeut

Een sociotherapeut is een persoon die zich gespecialiseerd heeft in sociotherapie. Dit is een vorm van therapie die betrekking heeft op het op methodische wijze realiseren van een therapeutisch woon- of leefklimaat. Er is daarbij sprake van het werken met cliënten die bijvoorbeeld onder het brede begrip van GGZ vallen. Het begeleiden van cliënten met psychische of psychiatrische stoornissen maakt onderdeel uit van de werkzaamheden van een sociotherapeut. Het gaat dus om de begeleiding van mensen die bijvoorbeeld met gedragsproblemen of met mentale problemen te maken hebben. Daarbij zorgt een sociotherapeut voor het realiseren van een sociale en veilige omgeving, waarbinnen patiënten worden behandeld en herstellen. Een sociotherapeut is daarbij te zien als het eerste aanspreekpunt voor de cliënten en heeft de verantwoordelijkheid aangaande de invulling van het alledaagse leven. De veilige en sociale omgeving vormt een basis voor patiënten of cliënten om in het dagelijkse leven te leren omgaan met de psychische of psychiatrische stoornis. Er is sprake van een intensieve begeleiding, waarbij de dagelijkse structuur van groot belang is. Naast het zijn van een aanspreekpunt voor cliënten geldt dat een sociotherapeut tevens als aanspreekpunt dient voor behandelaren en het netwerk van de cliënt. Tot de praktische werkzaamheden behoren onder meer taken als het toezien op het nakomen van afspraken. Bijvoorbeeld als een cliënt een afspraak heeft met een behandelaar of naar therapie moet gaan. Ook het verstrekken van medicatie maakt onderdeel uit van de werkzaamheden van een sociotherapeut. Verder is er sprake van ondersteuning bij de dagelijkse maaltijden en gaat een sociotherapeut mee naar afspraken buiten de deur. Er vindt schriftelijke overdracht plaats voor collega’s en daarbij worden eventuele bijzonderheden gerapporteerd.

Werken als sociotherapeut

Een sociotherapeut is dus aan te merken als een therapeut en heeft wat de uitvoering van werkzaamheden betreft overeenkomsten met het beroep maatschappelijk werker. Het verschil is echter dat een sociotherapeut voor een instelling werkt binnen bijvoorbeeld de GGZ of in een instelling voor verslavingszorg net als voor een penitentiaire inrichting. Het is mogelijk dat een sociotherapeut werkzaam is op een gesloten of een open afdeling van een instelling. Daarnaast zijn er woongroepen waarbinnen een sociotherapeut een rol heeft om op een methodische wijze een sociale en veilige woonomgeving te creëren. In dat geval is de benaming woonbegeleider eveneens van toepassing. Het hangt van het type instelling af welke werkzaamheden exact van toepassing zijn op de functie van sociotherapeut. Binnen een behandelkliniek is het bijvoorbeeld mogelijk dat het analyseren van patiënten tot de taken behoort, waarbij de bevindingen gedeeld worden met behandelaren. In het kader van persoonlijke begeleiding geldt dat het voeren van gesprekken met cliënten eveneens tot de werkzaamheden behoren. Er kan dan gesproken worden over praktische zaken en de aanpak daarvan, maar de gesprekken kunnen ook op vroegsignalering betrekking hebben. Het bieden van structuur, veiligheid en duidelijkheid vormen bovendien de basis om een optimale behandelomgeving te creëren. Het specifiek geven van individuele therapie of groepstherapie kan eveneens deel uitmaken van de taken. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat een sociotherapeut samen met een cliënt een signaleringsplan opstelt dat gericht is op destructieve gedragingen. Of dat een sociotherapeut zich richt op de verbetering van het functioneren van cliënt in de maatschappij.

Met wie werkt een sociotherapeut samen?

In het kader van samenwerking met netwerken en behandelaren binnen instellingen bestaan er verschillende relaties met andere beroepen. Denk maar aan een verslavingsarts binnen een verslavingskliniek net als aan een medewerker verslavingszorg. Bij het werken op een gesloten afdeling, zoals in een TBS-kliniek ligt er een link met het beroep gevangenenbewaker. In het kader van samenwerking binnen multidisciplinaire teams zijn er vanuit hoofde van het beroep allerlei andere functies van toepassing. Denk maar aan de samenstelling van een team met psychologen en psychiaters net als aan een gedragsdeskundige of pedagoog. Zo is er binnen een GGZ-instelling eveneens sprake van samenwerking met een psychiatrisch verpleegkundige. In de meeste gevallen zal een sociotherapeut ook te maken hebben met een behandelcoördinator.

Wat doet een sociotherapeut?

Een sociotherapeut is een zorgprofessional in de gezondheidszorg die zich richt op het bieden van therapeutische zorg en begeleiding aan individuen met psychische, gedrags- of emotionele problemen. Sociotherapie is een vorm van therapie die zich richt op het bevorderen van het welzijn van patiënten door middel van sociale interactie, groepsdynamiek en het aanleren van vaardigheden. Sociotherapeuten werken vaak in psychiatrische instellingen, zoals ziekenhuizen, klinieken, behandelcentra of residentiële faciliteiten, waar ze patiënten ondersteunen bij het omgaan met hun mentale gezondheidsproblemen en het bevorderen van hun herstel. Ze werken samen met een multidisciplinair team van professionals, zoals psychiaters, psychologen, verpleegkundigen en maatschappelijk werkers, om een holistische benadering van de zorg te bieden. Een sociotherapeut werkt dus samen met verschillende professionals binnen de zorg. Hier zijn enkele van de taken en verantwoordelijkheden van een sociotherapeut:

 • Therapeutische interventies: Sociotherapeuten bieden individuele therapie aan mensen met psychosociale problemen, emotionele uitdagingen, gedragsproblemen of relatieproblemen. Ze werken samen met cliënten om inzicht te krijgen in hun sociale context, interacties en gedragspatronen, en helpen hen vaardigheden te ontwikkelen om beter om te gaan met hun uitdagingen.
 • Groepstherapie: Sociotherapeuten kunnen groepstherapiesessies leiden waarin individuen met vergelijkbare problemen samenkomen om hun ervaringen te delen, elkaar te ondersteunen en van elkaar te leren. In groepstherapie worden sociale interacties en groepsdynamiek gebruikt als therapeutisch middel.
 • Sociale vaardigheidstraining: Sociotherapeuten kunnen sociale vaardigheidstrainingen aanbieden om mensen te helpen bij het ontwikkelen van effectieve communicatie, assertiviteit, probleemoplossing, conflicthantering en andere sociale vaardigheden. Dit stelt individuen in staat om beter te functioneren in hun persoonlijke en sociale relaties.
 • Omgevingsinterventies: Sociotherapeuten richten zich op de sociale omgeving van de cliënt en kunnen interventies aanbieden om de interacties en relaties in die omgeving te verbeteren. Dit kan betrekking hebben op familie, werkplekken, scholen of gemeenschappen. Ze werken samen met verschillende belanghebbenden om ondersteunende omgevingen te creëren die het herstel en de groei van de cliënt bevorderen.
 • Psycho-educatie: Sociotherapeuten verstrekken educatieve informatie en hulpmiddelen aan cliënten en hun families om hen te helpen hun situatie beter te begrijpen en ermee om te gaan. Ze kunnen psycho-educatieve groepssessies of individuele gesprekken faciliteren om kennis over specifieke aandoeningen, copingstrategieën en gezonde levensstijl praktijken te bevorderen.
 • Samenwerking met andere professionals: Sociotherapeuten werken vaak samen met andere professionals in de geestelijke gezondheidszorg, zoals psychologen, psychiaters, maatschappelijk werkers en verpleegkundigen. Ze kunnen informatie uitwisselen, casusbesprekingen voeren en multidisciplinaire behandelplannen ontwikkelen om de beste zorg voor hun cliënten te garanderen.

Over het algemeen richt een sociotherapeut zich op het begrijpen van de sociale context van individuen en het bevorderen van hun welzijn door middel van therapeutische interventies, groepstherapie, sociale vaardigheidstraining, omgevingsinterventies en psycho-educatie. Ze spelen een belangrijke rol bij het ondersteunen en begeleiden van mensen naar een betere geestelijke gezondheid en het verbeteren van hun kwaliteit van leven.

Taken als sociotherapeut:

 • Cliënten analyseren.
 • Therapie geven.
 • Behandelplan bespreken.
 • Cliëntgesprekken voeren.
 • Evalueren en rapporteren.
 • Aanspreekpunt zijn.
 • Samenwerken met behandelaren.
 • Samenwerken met netwerken.
 • Individuele begeleiding.
 • Ondersteuning bieden.
 • Optimaal leefklimaat creëren.

Film: baan als sociotherapeut:

Werken bij de Pompestichting:

Opleidingen tot sociotherapeut

Er zijn meerdere opleidingen te onderscheiden om te gaan werken als sociotherapeut. Zo behoort het onder meer tot de mogelijkheden om een hbo-opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening te volgen. Er zijn echter ook andere passende opleidingen die een goede basis zijn, zoals een hbo-opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening of een hbo-opleiding Creatieve Therapie. Er zijn als zzp sociotherapeut meerdere boekhoudpakketten beschikbaar.

Bedrijven waar een sociotherapeut werkzaam kan zijn

Een sociotherapeut werkt doorgaans bij een instelling, zoals een GGZ-instelling, ziekenhuis of penitentiaire inrichting. Het kan ook zo zijn dat een sociotherapeut werkzaam is binnen een jeugdinstelling of op professionele wijze deel uitmaakt van een woongroep.

Competenties sociotherapeut

Het is belangrijk om als sociotherapeut over een stabiele en sterke persoonlijkheid te beschikken. Daarbij is het vanuit professioneel oogpunt van belang dat er zonder emotionele binding sprake is van betrokkenheid bij patiënten. Het komt goed van pas om over natuurlijk overwicht te beschikken en stressbestendig te zijn. Het snel kunnen inschatten van situaties is verder van belang net als waakzaamheid. Ook creativiteit is een competentie die van belang is net als sociaal zijn en kunnen coachen. Het betreft een zelfstandige functie, maar wel binnen een team, zodat samenwerking eveneens vereist is. Een actieve en onderzoekende houding maken eveneens deel uit van de lijst met competenties van een sociotherapeut. Dat geldt eveneens voor het kunnen aangeven van grenzen.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als sociotherapeut

Er is veel vraag naar sociotherapeuten in allerlei instellingen. Dat betekent dat het arbeidsmarktperspectief gunstig is. Een sociotherapeut vacature is meestal zo gevonden wanneer je op zoek bent naar een baan als sociotherapeut. In het kader van doorgroeien naar een hogere functie zijn er extra opleidingen te volgen. Denk maar aan het doorgroeien naar de functie zorgmanager of naar de functie assistent behandelcoördinator. Overigens bieden instellingen ook wel opleidingstrajecten aan om verder te groeien. Denk daarbij aan specifieke opleidingen die gericht zijn op het werken binnen de betreffende instelling. Een voorbeeld daarvan is MBT-methodiek met aandacht voor training, supervisie en werkbegeleiding. Of om specifieke een aanvullende trainingen in de vorm van motiverende gespreksvoering en de-escalerend werken. Op w.o.niveau behoort het beroep socioloog tot de mogelijkheden.

Arbeidsvoorwaarden en salaris sociotherapeut

Het salaris van een sociotherapeut ligt gemiddeld tussen 2.600 euro en 3.700 euro per maand. Ervaring en opleiding spelen een rol bij de hoogte van het salaris, net als het type instelling, waar een sociotherapeut werkzaam is. Zo kan de cao GGZ van toepassing zijn bij het werken in een GGZ-instelling. De overige arbeidsvoorwaarden zijn daar dan eveneens op gebaseerd. Het kan overigens zo zijn dat er sprake is van een toeslag op het salaris bij het werken in verschillende diensten, zoals in het geval van een 24 uurrooster.

Eigen bedrijf starten als Sociotherapeut

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Sociotherapeut, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Sociotherapeut

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Sociotherapeut bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Sociotherapeut.

Mijnzzp.nl