Behandelcoordinator

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een behandelcoördinator is een persoon die als regiebehandelaar de verantwoordelijkheid heeft over de behandeling van cliënten of patiënten op een afdeling. Het kan ook zo zijn dat er sprake is van het hebben van de verantwoordelijkheid over meerdere afdelingen. Een van de taken van een behandelcoördinator is het voeren van intakegesprekken. In het verlengde daarvan vinden er vervolgens op regelmatige basis gesprekken plaats die over de voortgang van de behandeling of het verblijf gaan. Het doel van deze voortgangsgesprekken richt zich op het bieden van ondersteuning aan patiënten of cliënten op de afdeling. Daarbij is het eveneens van belang om deze personen te motiveren. In het kader van de werkzaamheden en het verblijf of behandeling is er sprake van het onderhouden van contacten met allerlei medewerkers binnen de instelling. Ook is er sprake van het onderhoud van contact met externe partners. Er is daarbij sprake van een adviserende en coördinerende rol, maar het komt ook voor dat een behandelcoördinator hierin een sturende rol heeft. In de praktijk komt het erop neer dat een behandelcoördinator als een spin in het web functioneert in een complexe setting. Het is altijd van belang om op zoek te gaan naar het evenwicht aangaande de belangen en behoeften van cliënten of patiënten. Overigens komt het beroep behandelcoördinator in allerlei verschillende disciplines voor in de praktijk. Denk daarbij onder meer aan gedragsdeskundigen, coaches en werkbegeleiders net als aan praktijkbegeleiders die als behandelcoördinator werkzaam kunnen zijn. Een andere benaming voor behandelcoördinator kan in sommige gevallen van toepassing zijn, zoals GZ-psycholoog.

Een behandelcoördinator is dus in de meeste situaties aan te merken als een psycholoog of als een orthopedagoog die de studie pedagogische wetenschappen heeft gevolgd. In de praktijk is er sprake van het vervullen van de rol van regiebehandelaar. Dat betekent dat een behandelcoördinator de verantwoordelijkheid heeft een behandelplan voor een patiënt op te stellen en tevens verantwoordelijk is voor de uitvoering ervan. Doorgaans is een behandelcoördinator onderdeel van een multidisciplinair team en samenwerking met onder meer sociotherapeuten, maatschappelijk werkers en ambulant begeleiders. Ook is er contact met bijvoorbeeld teamleiders net als met een psychiater, leerkrachten en psychiatrisch verpleegkundigen.

Wat doet een behandelcoördinator?

Een behandelcoördinator is verantwoordelijk voor het coördineren en beheren van het behandelproces voor cliënten in de gezondheidszorg of sociale dienstverlening. Ze werken vaak in multidisciplinaire teams, waarbij ze de communicatie en samenwerking tussen verschillende zorgprofessionals, zoals artsen, therapeuten, maatschappelijk werkers en psychologen, faciliteren. De taken en verantwoordelijkheden van een behandelcoördinator kunnen variëren afhankelijk van de specifieke setting en het werkveld, maar over het algemeen omvatten ze het volgende:

 • Coördinatie van behandelplanning: Een behandelcoördinator is verantwoordelijk voor het opstellen, implementeren en bewaken van behandelplannen voor individuele cliënten. Ze zorgen ervoor dat de doelstellingen van de behandeling duidelijk zijn en dat de juiste interventies en benaderingen worden toegepast.
 • Samenwerking en communicatie: Behandelcoördinatoren werken nauw samen met andere zorgprofessionals en dienstverleners om de zorg voor de cliënt te coördineren. Ze organiseren en faciliteren teamvergaderingen, bespreken de voortgang van de behandeling en zorgen voor een open communicatie tussen alle betrokken partijen.
 • Cliëntondersteuning en begeleiding: Behandelcoördinatoren bieden ondersteuning en begeleiding aan cliënten gedurende het behandelproces. Ze fungeren als een centraal aanspreekpunt voor de cliënt en hun familie, beantwoorden vragen, bieden informatie en bieden emotionele steun.
 • Evaluatie en monitoring: Behandelcoördinatoren evalueren regelmatig de voortgang van de behandeling en de behaalde resultaten. Ze monitoren de effectiviteit van de interventies, identificeren eventuele knelpunten en passen het behandelplan aan indien nodig.
 • Zorgcoördinatie: Behandelcoördinatoren coördineren de verschillende zorg- en dienstverleningsaspecten voor cliënten. Ze zorgen ervoor dat alle benodigde diensten, zoals medische zorg, therapie, sociale ondersteuning en andere relevante hulpbronnen, tijdig en efficiënt worden geleverd.
 • Administratieve taken: Behandelcoördinatoren zijn verantwoordelijk voor het bijhouden van relevante documentatie en rapportage. Ze zorgen ervoor dat alle noodzakelijke documenten, verslagen en formulieren nauwkeurig worden bijgehouden en voldoen aan de wettelijke en beleidsmatige vereisten.

De rol van een behandelcoördinator is gericht op het waarborgen van een samenhangende en effectieve behandeling voor cliënten. Ze spelen een cruciale rol bij het coördineren van zorgteams, het bewaken van behandelplannen en het ondersteunen van cliënten tijdens hun behandeltraject.

Behandelcoördinator zorg

Een behandelcoördinator heeft in de zorg een sturende rol in het behandelingsproces van patiënten aan de hand van een indicatie. Daarbij is het onder meer een taak om ondersteuning te bieden aan degene die de behandeling uitvoert. Daarom zijn er bij een behandeling meestal ook verschillende disciplines betrokken met een sturende rol voor een behandelcoördinator. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat tijdens een bespreking in het teamoverleg de behandelcoördinator aangeeft of de behandeling van een patiënt anders vorm dient te krijgen. Het komt namelijk wel voor dat een behandeling niet tot het gewenste doel leidt en in dat geval is er vanuit de functie een optie om een interventieprogramma uit te voeren om voor een groter effect te zorgen. Er vindt van alle behandelmethoden een evaluatie plaats en daarom is te bepalen of een specifieke behandelwijze voor andere patiënten geschikt is. Een behandelcoördinator is verder verantwoordelijk voor het opstellen van rapporten die aan het dossier van een patiënt worden toegevoegd.

Taken als behandelcoördinator:

 • Intakegesprek voeren.
 • Voortgangsgesprekken houden.
 • Behandelplan opstellen.
 • Adviseren en coördineren.
 • Behandeling evalueren.
 • Deelnemen aan multidisciplinair overleg.
 • Rapporten maken.
 • Dossier bijhouden.
 • Contact onderhouden met externe partijen.

Werken als behandelcoördinator:

Beroep behandelcoördinator:

OPLEIDINGEN TOT BEHANDELCOÖRDINATOR

Er is voor de functie van behandelcoördinator doorgaans een opleiding tot psycholoog vereist. Het is echter ook mogelijk afhankelijk van de instelling om met een universitaire opleiding pedagogisch wetenschappen in deze functie te werken. Welke opleiding exact is vereist, is onder meer afhankelijk vanwaar je werkt. Een andere eis is vaak dat er sprake dient te zijn van een BIG-registratie. Als zzp behandelcoördinator kun je voor het bijhouden van de administratie een boekhoudpakket gebruiken.

BEDRIJVEN WAAR EEN BEHANDELCOÖRDINATOR WERKZAAM KAN ZIJN

Een behandelcoördinator is veelal werkzaam in instellingen, zoals in een gevangenis of in een jeugdinternaat. Er zijn wat dat betreft allerlei soorten instellingen die gericht zijn op een specifieke doelgroep. Zo zijn er ook behandelcoördinatoren werkzaam in tbs-klinieken, zoals in een Penitentiair Psychiatrisch Centrum waar patiënten doorgaans langere tijd verblijven. Daarnaast zijn er speciaal voor jongeren met bijvoorbeeld psychiatrische problematiek of jongeren met een lichte verstandelijke beperking behandelcentra.

COMPETENTIES BEHANDELCOÖRDINATOR

Het is belangrijk om als behandelcoördinator een evenwicht persoon te zijn dien duidelijk grenzen kan aangeven. Een andere competentie is beschikken over overtuigingskracht, waarbij daadkracht van pas komt om indien nodig snel en efficiënt beslissingen te nemen. Een sociale instelling is belangrijk, net als het vermogen om anderen te motiveren en te inspireren. In het kader van contacten onderhouden en rapporten schrijven, zijn zowel schriftelijke als mondelinge communicatievaardigheden van belang. Verder is stressbestendigheid een van de competenties, net als een flexibele instelling met het oog op snel kunnen schakelen. Een behandelcoördinator dient ook over verantwoordelijkheidsgevoel te beschikken en een proactieve en ondernemende houding te hebben. Dat geldt eveneens voor het hebben van een oplettend karakter, net als dat het belangrijk is om over analytische vaardigheden te beschikken.

ARBEIDSMARKTPERSPECTIEF EN DOORGROEIMOGELIJKHEDEN ALS BEHANDELCOÖRDINATOR

Een behandelcoördinator speelt een belangrijke rol binnen instellingen om behandelplannen op te stellen en verantwoordelijkheid te dragen voor de uitvoering. Er zijn bovendien allerlei soorten instellingen, zodat wat dat betreft het arbeidsmarktperspectief goed is te noemen. In het kader van verder groeien vanuit de functie zijn er mogelijkheid om bijvoorbeeld afdelingsmanager of zorgmanager te worden.

ARBEIDSVOORWAARDEN EN SALARIS BEHANDELCOÖRDINATOR

Het salaris van een behandelcoördinator ligt doorgaans gemiddeld tussen 3.500 euro en 5.500 euro bruto. Het exacte salaris hangt onder meer af van de opleiding en de instelling waar de werkzaamheden worden uitgeoefend. Er is doorgaans een cao van toepassing, zoals cao Jeugdzorg bij een functie in een behandelcentrum voor jongeren. De overige arbeidsvoorwaarden zijn daar eveneens van afhankelijk. Denk daarbij aan het aantal verlofuren, maar ook aan een tegemoetkoming in de premie voor de zorgverzekering net als aan een fietsplan. Doorgaans maakt een Individueel Keuzebudget eveneens deel uit van de arbeidsvoorwaarden dat naar keuze te besteden is aan verschillende doelen, zoals aan verlofuren of aan fiscaal voordelige doelen.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Behandelcoordinator

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Behandelcoordinator bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl