Uitkeringsdeskundige

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep uitkeringsdeskundige
Werken als uitkeringsdeskundige
Wat doet een uitkeringsdeskundige?
Extra begeleiding
Verschil tussen een uitkeringsdeskundige en bijstandsconsulent
Taken als uitkeringsdeskundige:
Film: werkloos en de WW in
Film: hoelang krijg ik een WW-uitkering
Opleidingen tot uitkeringsdeskundige
Bedrijven waar een uitkeringsdeskundige werkzaam kan zijn
Competenties uitkeringsdeskundige
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als uitkeringsdeskundige
Arbeidsvoorwaarden en salaris uitkeringsdeskundige
Eigen bedrijf starten als Uitkeringsdeskundige
Boekhoudprogramma vergelijken Uitkeringsdeskundige

Beroep uitkeringsdeskundige

Een uitkeringsdeskundige behandelt aanvragen in het kader van het recht op uitkeringen. Er zijn allerlei soorten uitkeringen te onderscheiden. Zo bepaalt een uitkeringsdeskundige bijvoorbeeld of er sprake is van recht op een WW-uitkering. Of stelt de uitkeringsbeoordelaar het recht vast op een WIA-uitkering of op een uitkering ingevolge de Ziektewet. Naast het op een efficiënte en snelle manier van vaststellen van het recht op een uitkering ingevolge een van de wetten stelt de uitkeringsdeskundige ook de hoogte ervan vast. Indien van toepassing bepaalt de uitkeringsbeoordelaar eveneens hoelang er recht op een uitkering bestaat. De administratieve taken voor de afhandeling van de uitkering vallen eveneens onder het takenpakket van de beoordelaar. De gegevens worden in het systeem ingevoerd en de consument wordt op de hoogte gesteld van de toekenning of afwijzing van de aanvraag voor een uitkering. Indien er wijzigingen plaatsvinden in de arbeidssituatie of inkomsten geeft de consument dit door aan de uitkeringsinstantie. In dat geval zorgt de uitkeringsdeskundige ervoor dat de wijzigingen in het systeem komen te staan. Indien nodig volgt er een herbeoordeling van het recht op uitkering. In het beroep van uitkeringsdeskundige is er sprake van het beheren van klantdossiers. Naast de zelfstandig uit te voeren taken, is er eveneens sprake van deelname aan multidisciplinair overleg. Hierin is er ruimte om complexe dossiers in te brengen en met elkaar te bespreken. De uitkomsten van de bespreking voorzien in de mogelijkheid om nieuwe acties op te volgen. Een uitkeringsdeskundige levert maatwerk voor de klanten, waarbij indien van toepassing contact plaatsvindt met interne en externe behandelaars.

Werken als uitkeringsdeskundige

Een uitkeringsdeskundige werkt doorgaans in de backoffice van de UWV en heeft daardoor ook raakvlakken met andere functies. Zo treedt een uitkeringsdeskundige met het invoeren van gegevens en aanpassen van informatie in het systeem ook op als administratief medewerker. Een uitkeringsdeskundige is voor wat betreft de uitvoering van het beroep te zien als een semi ambtenaar. De uitkeringsdeskundige heeft overigens ook een signalerende functie. Er is sprake van beheer van klantdossiers en indien zich een vermoeden van fraude voordoet, kan een sociaal rechercheur worden ingeschakeld. Deze controleert vervolgens of er sprake is van eventuele fraude. Verder is er een uitkeringsdeskundige eveneens gerelateerd aan functies in de vorm van een jobcoach en re-integratiecoach. Het is tenslotte de bedoeling dat de rechthebbende van een uitkering weer aan het werk gaat. Als uitkeringsdeskundige heb je te maken met wet- en regelgeving en interne kaders. Het is in de meeste gevallen een inhoudelijke uitdaging, om alles op de juiste manier te regelen. Vanzelfsprekend betreft de inhoudelijke uitdaging wel zinvol werk, omdat het helpen van mensen belangrijk is. Het in aanmerking komen voor een uitkering is tegenwoordig aan veel regels gebonden.

Wat doet een uitkeringsdeskundige?

Een uitkeringsdeskundige is iemand die zich bezighoudt met het beoordelen en verwerken van aanvragen voor sociale uitkeringen. Ze werken meestal bij instanties zoals sociale verzekeringsbanken, uitkeringsinstanties of overheidsorganisaties. Hun belangrijkste verantwoordelijkheid is om te beoordelen of een individu recht heeft op een bepaalde uitkering en om de uitkeringsaanvragen en dossiers te beheren. Enkele taken en verantwoordelijkheden van een uitkeringsdeskundige zijn:

 • Aanvragen beoordelen: Uitkeringsdeskundigen beoordelen de aanvragen van individuen voor verschillende sociale uitkeringen, zoals werkloosheidsuitkeringen, arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, ouderdomspensioenen, kinderbijslag en andere vormen van sociale ondersteuning. Ze controleren of de aanvrager voldoet aan de wettelijke criteria en de juiste documentatie heeft verstrekt.
 • Informatie verstrekken: Uitkeringsdeskundigen verstrekken informatie aan aanvragers over de verschillende uitkeringen, de voorwaarden, de benodigde documentatie en het aanvraagproces. Ze kunnen vragen beantwoorden en helpen bij het invullen van formulieren om ervoor te zorgen dat aanvragers alle benodigde gegevens verstrekken.
 • Beoordeling en berekening: Op basis van de verstrekte informatie beoordelen uitkeringsdeskundigen de hoogte en duur van de uitkeringen. Ze kunnen gebruikmaken van wet- en regelgeving, richtlijnen en berekeningsmethoden om de uitkeringsbedragen vast te stellen.
 • Dossierbeheer: Uitkeringsdeskundigen beheren de uitkeringsdossiers van de aanvragers. Ze houden de gegevens up-to-date, documenteren de besluitvorming en veranderingen in de situatie van de aanvrager, en zorgen voor een nauwkeurige en tijdige verwerking van de uitkeringen.
 • Communicatie: Uitkeringsdeskundigen communiceren met aanvragers, andere betrokken instanties en interne teams. Ze kunnen bijvoorbeeld aanvullende informatie opvragen, besluiten toelichten, vragen beantwoorden en samenwerken met collega's om de uitkeringsprocessen soepel te laten verlopen.
 • Bijwerken van regelgeving: Uitkeringsdeskundigen moeten op de hoogte blijven van de relevante wet- en regelgeving met betrekking tot sociale uitkeringen. Ze volgen wijzigingen in de wetgeving en passen hun beoordelingscriteria en procedures dienovereenkomstig aan.

Het werk van een uitkeringsdeskundige vereist zorgvuldigheid, nauwkeurigheid en kennis van de sociale wetgeving en procedures. Ze spelen een belangrijke rol in het beoordelen en toekennen van sociale uitkeringen aan mensen die er recht op hebben, en dragen zo bij aan het bieden van sociale ondersteuning en financiële zekerheid van mensen.

Extra begeleiding

Mensen die een uitkering aanvragen kunnen ook extra begeleiding krijgen. Een jobcoach begeleidt mensen vanuit een WW-uitkering naar werk en een re-integratiecoach ondersteunt mensen vanuit de WIA, WAO, Wajong en Ziektewet met begeleiding op weg naar passend werk. Op de werkplek vervult de uitkeringsdeskundige ook een rol in het aandragen van verbeteringen. Bijvoorbeeld richting de communicatie naar klanten, zodat er in dat kader sprake kan zijn van een samenwerking met een communicatieadviseur. Vanzelfsprekend kan het ook gaan om mensen die een tijdelijke uitkering ontvangen. Afhankelijk van de situatie kan het ook raadzaam om de hulp in te roepen van een juridisch medewerker. Denk bijvoorbeeld aan mensen die in een vervelende situatie zitten na het verliezen van hun vast contract.

Verschil tussen een uitkeringsdeskundige en bijstandsconsulent

Een uitkeringsdeskundige behandelt en beoordeelt aanvragen voor een uitkering om het recht en de hoogte daarvan vast te stellen. Dat is ook het werk wat een bijstandsconsulent uitvoert, maar dan in het kader van bijstandsuitkeringen. Een uitkeringsdeskundige is doorgaans werkzaam voor het UWV en een bijstandsconsulent werkt voor de gemeente. Het UWV is het uitvoeringsinstituut voor werknemersverzekeringen. Het is een overheidsorgaan dat de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van werknemersverzekeringen. De gemeente is een bestuurslaag in het staatsbestel en heeft de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van de Wet Werk en Bijstand. Het werk tussen uitkeringsdeskundigen en bijstandsconsulent kent in de praktijk enkele verschillen. Zo is er vanuit de gemeente vaker sprake van persoonlijk klantcontact in vergelijking met uitkeringsdeskundigen. Een bijstandsconsulent legt bovendien huisbezoeken af en dit valt niet onder de taak van een uitkeringsdeskundige. Er zijn overigens voor een bijstandsconsulent meerdere benamingen van toepassing, zoals consulent inkomen of inkomensconsulent.

Taken als uitkeringsdeskundige:

 • Aanvraag uitkering in behandeling nemen.
 • Recht op uitkering vaststellen.
 • Hoogte van uitkering vaststellen.
 • Gegevens administratief verwerken.
 • Wijzigingen doorvoeren.
 • Contact onderhouden met interne en externe partijen.
 • Onrechtmatigheden signaleren.
 • Verbetervoorstellen indienen.
 • Klantdossier beheren.
 • Deelnemen aan overleg.
 • Klantcontact (telefonisch of per mail).

Film: werkloos en de WW in

Film: hoelang krijg ik een WW-uitkering

Opleidingen tot uitkeringsdeskundige

Er zijn verschillende opleidingen te volgen om als uitkeringsdeskundige aan de slag te gaan. Het hangt van de exacte invulling van de functie af of bijvoorbeeld een mbo-opleiding niveau 4 van toepassing is of een hbo-diploma. Het verdient doorgaans de voorkeur dat er sprake is van een opleiding in een juridische richting. Bijvoorbeeld een mbo-opleiding sociaal-juridische dienstverlening, de opleiding juridisch administratief medewerker of een hbo-opleiding sociaal-juridische dienstverlening. Het is eveneens mogelijk om met een hbo-opleiding recht aan het werk te gaan als uitkeringsdeskundige. Wie aan het werk gaat als uitkeringsdeskundige en geen ervaring heeft, krijgt meestal een interne opleiding in de vorm van training on the job. Als startende zzp'er, is het belangrijk om de zzp administratie op een goede manier op te zetten voor je eigen bedrijf. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende zzp boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het beste boekhoudprogramma.

Bedrijven waar een uitkeringsdeskundige werkzaam kan zijn

Een uitkeringsdeskundige is doorgaans werkzaam bij het UWV. Dat betekent niet dat de uitkeringsdeskundige ook altijd rechtstreeks in dienst is bij het UWV. Er zijn doorgaans intermediairs in de vorm van uitzendbureaus die uitkeringsdeskundigen inhuren voor het UWV. Er is echter een breder vakgebied aan gerelateerd omdat er meerdere instanties zijn die verantwoordelijk zijn voor uiteenlopende uitkeringen. Zo kan een uitkeringsdeskundige die bij het UWV heeft gewerkt ook aan de slag als inkomensconsulent bij de gemeente. Ook de SVB is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Kinderbijslagwet en Algemeen Ouderdomspensioen. Een uitkeringsdeskundige heeft in dat geval de mogelijkheid om als beoordelaar AOW/AKW te gaan werken. Primair is het beroep van uitkeringsdeskundige gericht op de uitvoering van werknemersverzekeringen bij het UWV.

Competenties uitkeringsdeskundige

Een uitkeringsdeskundige dient over meerdere competenties te beschikken om het werk goed uit te voeren. Het is onder meer belangrijk om over kennis van de socialezekerheidswetgeving te beschikken. Om de hoogte van de uitkering te bepalen, is het van belang om cijfermatig ingesteld te zijn. Nauwkeurigheid speelt eveneens een grote rol bij de uitvoering van de functie van uitkeringsdeskundige. Communicatie is in het kader van het klantcontact eveneens een belangrijke competentie, net als luisteren en motiveren. In verband met het beheer van klantdossiers is het verder van belang om te kunnen organiseren en plannen. In het verlengde van de functie van uitkeringsdeskundige en in relatie tot arbeidscoaches is het handig om over vaardigheden als stresscounselor of agressiecoach te beschikken. Sociale vaardigheden komen in het telefonische klantcontact zeker van pas. Het is ook belangrijk een proactieve houding te hebben en gericht te zijn op het leveren van kwaliteit.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als uitkeringsdeskundige

Het arbeidsmarktperspectief voor een uitkeringsdeskundige is onder meer gerelateerd aan de economische omstandigheden. In tijden van economische voorspoed is er minder werkloosheid. Dat betekent dat de vraag naar uitkeringsdeskundigen in tijden van economische voorspoed daalt. Op het moment dat het slechter gaat met de economie stijgt de werkloosheid en is er een toename van de vraag naar arbeidsdeskundigen. Het is in elk geval zo dat de werkloosheid nooit helemaal verdwijnt. Daarom is wat dat betreft het arbeidsmarktperspectief voor uitkeringsdeskundigen gunstig te noemen. Over het algemeen zul je wel moeten wachten totdat er een vacature uitkeringsdeskundige UWV vrijkomt. Met betrekking tot doorgroeimogelijkheden zijn er verschillende opties beschikbaar. Zo heeft een uitkeringsdeskundige de mogelijkheid om door te groeien naar de functie van teamleider. Of om de carrière vorm te geven door verder te groeien naar de functie van afdelingsmanager.

Arbeidsvoorwaarden en salaris uitkeringsdeskundige

De arbeidsvoorwaarden en het salaris van een uitkeringsdeskundige vloeien voort uit de cao van UWV. Dat betekent dat er sprake is van een inschaling op basis van de opleiding en ervaring voor de functie van uitkeringsdeskundige. Indien er sprake is van een mbo-opleiding als vooropleiding geldt dat het salaris gelegen is tussen 2.000 euro en 3.000 euro per maand. Het gaat hier om brutobedragen. De leeftijd speelt overigens ook nog een rol als het gaat om de toekenning van het salaris. De verantwoordelijkheden die op het beroep van uitkeringsdeskundige van toepassing zijn, hebben verder eveneens invloed op de hoogte van het salaris en de verdere arbeidsvoorwaarden. De arbeidsvoorwaarden hebben onder meer betrekking op een reiskostenvergoeding. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat reiskosten met het openbaar volledig worden vergoed. Het is voor een uitkeringsdeskundige die al de nodige ervaring heeft in het uitvoeren van het beroep altijd mogelijk om te onderhandelen. Dat geldt zowel voor de hoogte van het salaris als voor de overige arbeidsvoorwaarden.

Eigen bedrijf starten als Uitkeringsdeskundige

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Uitkeringsdeskundige, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Uitkeringsdeskundige

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Uitkeringsdeskundige bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Uitkeringsdeskundige.

Mijnzzp.nl