Kinderombudsman

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep kinderombudsman
Wat doet de kinderombudsman
Kinderrechtenverdrag
Welke taak heeft de kinderombudsman
Film: de kinderombudsman:
Opleidingen tot kinderombudsman
Bedrijven waar een kinderombudsman werkzaam kan zijn
Competenties kinderombudsman
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als kinderombudsman
Arbeidsvoorwaarden en salaris kinderombudsman
Eigen bedrijf starten als Kinderombudsman
Boekhoudprogramma vergelijken Kinderombudsman

Beroep kinderombudsman

De kinderombudsman ziet toe op de naleving van kinderrechten door de overheid in Nederland. Daarnaast adviseert de kinderombudsman de Tweede Kamer, Eerste Kamer en andere organisaties over kinderrechten. De belangrijkste taak van de kinderombudsman is het bewaken en verbeteren van de kinderrechten. De kinderombudsman ziet toe op de rechten van kinderen en jongeren tot een leeftijd van achttien jaar. De kinderombudsman is in Nederland ingevoerd in het 2010 en heeft een wettelijke basis om op te mogen komen voor de rechten van kinderen en jongeren. De adviezen die de kinderombudsman geeft zijn over het algemeen zwaarwegende adviezen voor bestuurders en andere organisaties, die met kinderen te maken hebben. De kinderombudsman is onafhankelijk en geeft adviezen aan de overheid en andere organisaties die met kinderen en jongeren te maken hebben, zoals in het onderwijs, de jeugdzorg, de kinderopvang en de gezondheidszorg. De belangrijkste kerntaak van de kinderombudsman is dus het controleren of de overheid en andere organisaties die kinderrechten naleven. De kinderombudsman is in het leven geroepen, omdat kinderen geen invloed kunnen, uitoefen op besluitvorming. Daarnaast is het zo dat kinderen niet zelfstandig naar de rechter kunnen stappen, waardoor ze in veel gevallen niet zelfstandig kunnen opkomen voor hun rechten. Het is de kinderombudsman, die over de belangen van kinderen waakt. Het waken over het belang van kinderen en jongeren moet heel breed gezien worden. Denk bijvoorbeeld aan hoe de politie omgaat met kinderen die verdacht worden van een strafbaar feit, of aan opkomen voor kinderen die te maken hebben met armoede. Een ander voorbeeld is dat een school kinderen niet op de juiste manier beschermt tegen pesten. In dit soort gevallen kunnen kinderen de hulp inroepen van de kinderombudsman. Het is de kinderombudsman, die zal onderzoeken op de rechten van kinderen geschonden zijn.

Wat doet de kinderombudsman

De kinderombudsman is dus een speciaal aangestelde toezichthouder, die specifiek opkomt voor de rechten van kinderen. De kinderombudsman geeft niet alleen adviezen aan bestuurders, zoals ministers of Tweede Kamerleden. De kinderombudsman geeft juist ook adviezen aan kinderen en jongeren, die tegen bepaalde problemen aanlopen. Deze adviezen hebben over het algemeen betrekking op hoe kinderen en jongeren het beste voor hun rechten kunnen opkomen. Denk bijvoorbeeld aan een basisschooldirecteur, die op advies van een leerplichtambtenaar een kind de toegang tot school ontzegt, omdat er bepaalde dingen zijn voorgevallen. Kinderen en jongeren hebben recht op onderwijs en kunnen niet zomaar de toegang tot school ontzegd worden. Het is de kinderombudsman, die een bemiddelende rol kan spelen en het is kinderombudsman, die er voor zorgt dat de rechten van het kind nagekomen worden. Zoals eerder omschreven moet het opkomen voor de belangen van kinderen breed gezien worden. Denk bijvoorbeeld aan kinderen, die door de politie te lang opgesloten worden in een cel, aan kinderen, die niet de juiste hulp aangeboden krijgen van professionals en aan kinderen, die door een rechter te hard worden aangepakt. Vanzelfsprekend kan er ook sprake zijn van een kinderombudsvrouw.

Kinderrechtenverdrag

Kinderrechten zijn belangrijk en daarom bestaat er een speciaal Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties. Dit verdrag heet “Verdrag inzake de Rechten van het Kind” dat is opgesteld in 1989 door de Verenigde Naties. Bijna alle landen in de wereld hebben dit verdrag ondertekend en moeten zich houden aan het verdrag. Het is de kinderombudsman in Nederland, die is aangewezen als toezichthouder om toe te zien op de naleving van het verdrag. De kinderombudsman komt niet alleen in actie als deze gevraagd wordt om bepaalde zaken te bekijken. Als de kinderombudsman zelf eventuele misstanden constateert kan deze ook ongevraagd advies uitbrengen aan de regering. In de meeste gevallen zal de kinderombudsman een rapport opstellen, waarbinnen de misstanden benoemd worden en zullen er aanbevelingen gegeven worden. Het is vervolgens aan de minister en de Tweede Kamerleden om deze misstanden te behandelen in de Kamer.

Welke taak heeft de kinderombudsman

De kinderombudsman is een onafhankelijke functionaris die zich inzet voor de rechten en belangen van kinderen. De taken van de kinderombudsman variëren, maar over het algemeen omvatten ze het volgende:

  • Belangenbehartiging: De kinderombudsman fungeert als een pleitbezorger voor kinderen en jongeren. Ze staan klaar om naar hun zorgen en klachten te luisteren en treden op als een stem voor kinderrechten.
  • Toezicht houden: De kinderombudsman houdt toezicht op de naleving van de rechten van het kind en de wetgeving die specifiek gericht is op kinderen. Ze kunnen onderzoek doen naar situaties waarin kinderrechten worden geschonden en aanbevelingen doen voor verbetering.
  • Advies en informatie: De kinderombudsman biedt advies en informatie aan kinderen, ouders, professionals en beleidsmakers over kwesties die verband houden met kinderrechten en het welzijn van kinderen. Ze kunnen richtlijnen en aanbevelingen verstrekken om problemen aan te pakken en oplossingen te vinden.
  • Educatie en bewustwording: De kinderombudsman heeft vaak een rol bij het vergroten van het bewustzijn over kinderrechten en het bevorderen van kindvriendelijk beleid. Ze kunnen educatieve programma's ontwikkelen, trainingen geven en samenwerken met scholen en gemeenschappen om kinderrechten te bevorderen.
  • Samenwerking: De kinderombudsman werkt samen met verschillende organisaties, overheden en belanghebbenden om de belangen van kinderen te behartigen. Ze kunnen samenwerkingsverbanden aangaan om positieve veranderingen te bewerkstelligen en de rechten van kinderen te beschermen.

Het doel van de kinderombudsman is om ervoor te zorgen dat kinderen en jongeren een stem hebben, dat hun rechten worden gerespecteerd en dat er passende maatregelen worden genomen om hun welzijn en ontwikkeling te bevorderen. Zoals eerder omschreven kan er ook sprake zijn van een kinderombudsvrouw.

Film: de kinderombudsman:

Opleidingen tot kinderombudsman

Er bestaan geen opleidingen tot kinderombudsman. Een kinderombudsman zal benoemd worden door de Tweede Kamer. Welke opleidingen de kinderombudsman precies genoten zal hebben kan per kinderombudsman verschillen. Een rechtenstudie gecombineerd met bestuurlijke ervaring en relevante praktijkervaring met kinderen en jongeren zal over het algemeen noodzakelijk zijn om kinderombudsman te kunnen worden. Een andere geschikte studie kan zijn de studie Sociale Wetenschappen. Zie voor meer informatie over dit onderwerp de website Kinderombudsman.

Bedrijven waar een kinderombudsman werkzaam kan zijn

De kinderombudsman is niet werkzaam voor bedrijven, maar is werkzaam voor een onafhankelijk instituut. Dit onafhankelijk instituut is weer een substituut van de Nationale ombudsman. Ondanks dat de overheid de kinderombudsman en de Nationale ombudsman betalen zijn de kinderombudsman en de Nationale ombudsman onafhankelijk en onpartijdig in hun werkzaamheden en in hun advies. De kinderombudsman en de Nationale ombudsman zijn een Hoog College van Staat, die onafhankelijk werken van de regering. Hoog College van Staat betekent dat de kinderombudsman grondwettelijke bevoegdheden heeft om zelfstandig en onafhankelijk te mogen werken.

Competenties kinderombudsman

De belangrijkste competentie van de kinderombudsman is dat deze onafhankelijk is. Goed en eerlijk advies geven is alleen mogelijk als de kinderombudsman onafhankelijk en dus onpartijdigheid kan werken zonder dat deze beïnvloed zal worden door externe partijen. Ook besluitvaardigheid en lef zijn aan te merken als belangrijke competenties, omdat adviezen soms moeilijk kunnen zijn voor bestuurders en mensen in het algemeen. Daarnaast moet de kinderombudsman beschikken over goede communicatieve vaardigheden, omdat je te maken hebt met veel verschillende kinderen, jongerenwerkers, leraren, inspecteurs en de overheid. Algemeen belangrijke woorden zijn passie, visie, inzicht, integriteit, inlevingsvermogen, sociaal, betrouwbaarheid, plannen, organiseren en motiveren.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als kinderombudsman

Arbeidsmarktperspectief is niet echt van toepassing op de kinderombudsman, omdat een kinderombudsman gekozen zal worden en de functie kinderombudsman niet gezien kan worden als een gewoon beroep. Daarnaast is er maar één kinderombudsman. De doorgroeimogelijkheden als kinderombudsman kunnen gezien worden in het deelnemen aan het Europese netwerken van Kinderombudsmannen of aan een baan in het bedrijfsleven na het ambtstermijn. De kinderombudsman kan zes jaar aanblijven, waarna hij of zij eventueel opnieuw benoemd kan worden voor zes jaar.

Arbeidsvoorwaarden en salaris kinderombudsman

De kinderombudsman is werkzaam voor de Rijksoverheid en is dus een ambtenaar. De kinderombudsman ontvangt een jaarsalaris van ongeveer 150.000 euro bruto, wat neerkomt op een salaris van 12.500 euro bruto per maand exclusief onkostenvergoedingen.

Eigen bedrijf starten als Kinderombudsman

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Kinderombudsman, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Kinderombudsman

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Kinderombudsman bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Kinderombudsman.

Mijnzzp.nl