Medewerker verzuimbeheersing

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep medewerker verzuimbeheersing
Werken als medewerker verzuimbeheersing
Hoofdtaken van een medewerker verzuimbeheersing
Wat doet een medewerker verzuimbeheersing:
Verzuimbegeleiding bedrijven:
Opleidingen tot medewerker verzuimbeheersing
Bedrijven waar een medewerker verzuimbeheersing werkzaam kan zijn
Competenties medewerker verzuimbeheersing
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als medewerker verzuimbeheersing
Arbeidsvoorwaarden en salaris medewerker verzuimbeheersing
Eigen bedrijf starten als Medewerker verzuimbeheersing
Boekhoudprogramma vergelijken Medewerker verzuimbeheersing

Beroep medewerker verzuimbeheersing

Een medewerker verzuimbeheersing is op verschillende vlakken bezig om het re-integratieproces van medewerkers te begeleiden. Bijvoorbeeld aan de voorzijde van het verzuimsysteem om de aannemelijkheid van een ziektemelding te beoordelen. Of tijdens de arbeidsongeschiktheid om de uitstroom van klanten uit de Ziektewet te bevorderen. In de eerstgenoemde situatie houdt de medewerker verzuimbeheersing zich onder meer bezig met het uitvoeren van een vooronderzoek. Het doel van het vooronderzoek is om de instroom in de Ziektewet en in de WIA te beperken. Het vooronderzoek houdt onder meer in dat er contact plaatsvindt met de klant. Daarbij vindt op basis van het verhaal van de klant in combinatie met het relevante vooronderzoek een beoordeling plaats. Daarbij maakt de medewerker verzuimbeheersing onder meer een inschatting van de duur van het verzuim. Bijvoorbeeld of het de verwachting is dat er sprake is van kortdurend verzuim of mogelijk langdurig verzuim. Naar aanleiding van het verhaal van de klant en het vooronderzoek bepaalt de medewerker verzuimbeheersing de vervolgstappen. Hierbij dient de medewerker verzuimbeheersing rekening te houden met de speelruimte van de relevantie wet- en regelgeving. Ook de mogelijkheden van de klant spelen daarbij een rol. Het is belangrijk om de klant te stimuleren om naar geschikte mogelijkheden te laten zoeken. Ook is er sprake van het afspreken van een hersteldatum indien dat tot de opties behoort. In het kader van uitstroom van de Ziektewet is er sprake van een coachende rol om klanten te motiveren en te stimuleren. Daarbij vindt er bewaking van de voortgang plaats en komen er vervolgacties aan bod. Verder is er contact met interne en externe contacten. Een medewerker verzuimbeheersing kan ook aangemerkt worden als personeelszaken medewerker.

Werken als medewerker verzuimbeheersing

Een medewerker verzuimbeheersing heeft in de uitvoering van het beroep meerdere taken uit te voeren. In dat kader vinden er ook verschillende contacten plaats met uiteenlopende specialisten. Bijvoorbeeld met een uitkeringsdeskundige net als met verzekeringsartsen, bedrijfsartsen, managers en ergonomen. Ook is er een directe relatie tot de functie van coach en casemanager. In de meeste situaties maakt een medewerker verzuimbeheersing deel uit van een multidisciplinair team. Naast specialisten op het gebied van verzuimbeheersing zijn er ook specialisten om verzuim te voorkomen. Een ergonoom is een specialist in dat vakgebied. Een ergonoom houdt zich bezig met het inzetten van zijn kennis om werknemers efficiënt en gezond te laten werken. De focus ligt hierbij onder meer op het voorkomen van fysieke overbelasting. Dat biedt organisaties ondersteuning als het gaat om de duurzame inzetbaarheid net als om het vergroten van de productiviteit. Indien verzuim niet is voorkomen, ligt er een taak voor de medewerker verzuimbeheersing. Deze functie gaat gepaard met de verantwoordelijkheid om methodische en oplossingsgerichte gesprekken met klanten te voeren. In het verlengde daarvan zijn er ook taken op het gebied van kwaliteitsbewaking en vormen juridische kaders onderdeel van de werkzaamheden. Als medewerker verzuimbeheersing werk je meestal onder de HR-manager.

Hoofdtaken van een medewerker verzuimbeheersing

Er zijn een aantal hoofdtaken te onderscheiden in de functie van medewerker verzuimbeheersing. In de eerste plaats gaat het daarbij om de aannemelijkheid van ziekte en arbeidsongeschiktheid en beoordeling. Indien nodig vindt er een doorverwijzing plaats met een advies over eventuele vervolgacties. Een andere hoofdtaak is het vaststellen van een hervattingsdatum voor de werkzaamheden. Daarnaast richt deze functie zich voor een belangrijk deel op het activeren en stimuleren van verzekerden om de re-integratiedoelstelling te behalen. Indien van toepassing volgt er een advies aangaande het uitkeren van een voorschot aan verzekerde. Een dergelijk advies wordt bijvoorbeeld verstrekt aan een uitkeringsdeskundige. Tot slot maakt het onderhouden van contact met specialisten, werkgevers, arbodiensten en uitzendbureaus deel uit van de functie. Zoals eerder omschreven kan een medewerker verzuimbeheersing ook aangemerkt worden als medewerker personeelszaken.

Wat doet een medewerker verzuimbeheersing:

  • Beoordelen aannemelijkheid ziekte.
  • Risico verzuim inschatten.
  • Doorverwijzen.
  • Vervolgacties plannen.
  • Hervattingsdatum vaststellen.
  • Recht op uitkering signaleren.
  • Advies geven over voorschot.
  • Re-integratie activeren en stimuleren.
  • Internet en externe contacten onderhouden.

Verzuimbegeleiding bedrijven:

Opleidingen tot medewerker verzuimbeheersing

In de meeste situaties is een mbo-opleiding op mbo-niveau vier voldoenden om te gaan werken als medewerker verzuimbeheersing. Doorgaans is er sprake van een pre indien er al kennis aanwezig is van sociale verzekeringswetten. Uiteraard is het ook mogelijk om met een hbo-opleiding te gaan werken als medewerker verzuimbeheersing. Bijvoorbeeld met een diploma hbo-recht of hbo sociaal juridische dienstverlening. Wanneer je voor jezelf gaat starten als zzp'er, is het nodig om de boekhouding op de juiste manier op te zetten. Dit kan het beste gedaan worden met een goed boekhoudprogramma.

Bedrijven waar een medewerker verzuimbeheersing werkzaam kan zijn

Het UWV is een voorbeeld van een organisatie waar medewerkers verzuimbeheersing werkzaam zijn. Bijvoorbeeld op de divisie Uitkeren en meer specifiek op de afdeling Ziektewet. Er zijn over het hele land meerdere afdelingen beschikbaar van het UWV waar deze functie beschikbaar is. Zo zijn er ook andere grote organisaties waar het mogelijk is om te werken als medewerker op het gebied van verzuimbeheersing. In het kader van verzuimbeheersing zijn er ook mogelijkheden om als ondernemer werkzaam te zijn. In dat geval is er wel een ander type benaming voor de functie van medewerker verzuimbeheersing, zoals re-integratiecoach.

Competenties medewerker verzuimbeheersing

Naast kennis van sociale verzekeringswetten zijn er enkele competenties die van belang zijn in deze functie. Je hebt onder meer contact met klanten en met interne en externe partijen. Daarom is het van belang over uitstekende communicatieve eigenschappen te beschikken. Naast dat goed luisteren belangrijk is, geldt ook dat je overtuigende vaardigheden dient te hebben. Dat geldt eveneens voor motiverende eigenschappen. Het is tenslotte de bedoeling om de klant te activeren en te stimuleren het re-integratiedoel te behalen. Een proactieve en sociale houding is eveneens gewenst. Je werkt zelfstandig, maar maakt wel onderdeel uit van een team en daarom is kunnen samenwerken van belang.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als medewerker verzuimbeheersing

In elke maatschappij is er sprake van verzuim van medewerkers. Zolang er een Ziektewet is, geldt dat er medewerkers verzuimbeheersing bij de overheid nodig zijn. Bovendien is het grote organisaties er alles aan gelegen om het verzuim van medewerkers zoveel mogelijk te beperken. Het UWV is echter wel de grootste werkgever als het gaat om invulling geven aan deze functie. Binnen het bedrijfsleven en binnen de overheid zijn er wel allerlei mogelijkheden om door te groeien. Bijvoorbeeld naar de functie van casemanager. Zo zijn er ook zijwaarts mogelijkheden om te gaan werken als uitkeringsdeskundige of als re-integratiecoach.

Arbeidsvoorwaarden en salaris medewerker verzuimbeheersing

Het salaris van een medewerker verzuimbeheersing ligt doorgaans tussen 2.500 euro en 3.000 euro per maand. Als starter met een mbo-opleiding zonder ervaring stroom je in de laagste salarisschaal voor deze functie in. Er is als je bij het UWV gaat werken een cao van toepassing die het salaris voorschrijft. De overige arbeidsvoorwaarden liggen daarin overigens ook vast, zoals het aantal vakantiedagen. De arbeidsvoorwaarden kunnen ook per vacature verschillen als het gaat om het aantal te werken uren. Of om de duur van het arbeidscontract, zoals een half jaar of een jaar. Het is doorgaans niet zo dat er direct van de indiensttreding sprake is van een vast arbeidscontract voor onbepaalde tijd. Bovendien zijn er vaak uitzendbureaus die de werving- en selectie namens het UVW doen en waarbij je dus in dienst komt als uitzendkracht. Er zijn verder uiteenlopende arbeidsvoorwaarden van toepassing, zoals ook de mogelijkheid dat er sprake is van een eindejaarsuitkering. Het salaris is meestal wel een punt om over te onderhandelen als medewerker verzuimbeheersing. Vooral als je al werkervaring hebt in deze richting en ook nog eens kennis hebt van sociale zekerheid.

Eigen bedrijf starten als Medewerker verzuimbeheersing

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Medewerker verzuimbeheersing, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Medewerker verzuimbeheersing

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Medewerker verzuimbeheersing bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Medewerker verzuimbeheersing.

Mijnzzp.nl