Gespreksleider

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep gespreksleider
Invulling geven aan het beroep gespreksleider
Wat doet een gespreksleider?
Zo verloopt een gesprek met een gespreksleider
Socratisch gespreksleider
Taken als gespreksleider:
Beroepsfilm gespreksleider:
Een debat kan je maken of breken:
Opleidingen tot gespreksleider
Bedrijven waar een gespreksleider werkzaam kan zijn
Competenties gespreksleider
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als gespreksleider
Arbeidsvoorwaarden en salaris gespreksleider
Eigen bedrijf starten als Gespreksleider
Boekhoudprogramma vergelijken Gespreksleider

Beroep gespreksleider

Een gespreksleider heeft een centrale functie als het gaat om het begeleiden van dialogen. Een van de taken van een gespreksleider is het inleiden van het gesprek. Het is daarbij van belang om ervoor te zorgen dat de deelnemers aan het gesprek zich prettig voelen. De gespreksleider zorgt er eveneens voor dat de deelnemers allemaal aan het woord komen. Het kan zijn dat het gesprek uit een vragenronde bestaat, waarbij iedereen om de beurt de gelegenheid krijgt om te spreken. Het hoeft niet om de beurt, maar dat is een optie. De gespreksleider voorziet erin dat het gesprek op gang blijft en stelt indien nodig ook vragen. Verder is het zo dat de gespreksleider tevens optreedt als een gastheer. Voordat het gesprek begint, is het de taak van de gespreksleider om de deelnemers te informeren over het verloop van het gesprek. In deze functie is het eveneens van belang de spelregels uit te leggen. Zo weten de deelnemers voorafgaande aan het gesprek waar zij aan toe zijn. Het is ook nog een taak van de gespreksleider om de tijd in de gaten te houden. Daarnaast is het belangrijk om de voortgang van het gesprek te bewaken en het gesprek levendig te houden. Een gespreksleider heeft voor, tijdens en na het gesprek dan ook verschillende taken. Er volgt een opening van het gesprek met een introductie en aan het einde volgt een afsluiting. De centrale rol van de gespreksleider houdt ook in dat het een voorname taak is om te luisteren naar de deelnemers. Door goed te luisteren, is het mogelijk om het gesprek aan de gang te houden. Een goede gespreksleider luistert niet alleen naar wat er wordt gezegd, maar ook wat er niet wordt gezegd. In deze functie is een faciliterende taak in communicatie van belang, waarbij het deelnemers gemakkelijk wordt gemaakt. Een andere benaming voor gespreksleider kan zijn debatleider.

Invulling geven aan het beroep gespreksleider

Er is op verschillende manieren vorm te geven aan de uitvoering van het beroep gespreksleider. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat een gespreksleider optreedt als een dagvoorzitter. Of in de functie van campagneleider voor een politicus naar voren treedt. Er zijn ook bedrijven en organisaties die een gespreksleider inhuren als een gastspreker. Het beroep van gespreksleider is ook herkenbaar in de functie van presentator op televisie die een talkshow leidt. Naast het optreden op televisie is het uiteraard ook mogelijk om gespreksleider te zijn in de functie van radiopresentator. Het beroep van gespreksleider is dan ook op veelzijdige manieren vorm te geven. Zo kan een gespreksleider overigens eveneens als een moderator worden aangemerkt. Een moderator heeft als taak om een discussie of een gesprek te leiden. Een typisch voorbeeld van een gesprek leiden als moderator is bijvoorbeeld een verkiezingsdebat. De moderator stelt in dat geval vragen en ontneemt of geeft de deelnemers het woord. Het is ook mogelijk dat de gespreksleider in deze vorm vragen van toeschouwers in de discussie betrekt. In dat opzicht is een gespreksleider dan ook een ander woord voor moderator.

Wat doet een gespreksleider?

Een gespreksleider, ook wel moderator genoemd, is verantwoordelijk voor het begeleiden en faciliteren van een gesprek, discussie of debat tussen meerdere deelnemers. De rol van een gespreksleider is om ervoor te zorgen dat het gesprek soepel verloopt, dat alle deelnemers gehoord worden en dat de gestelde doelen worden bereikt. Hier zijn enkele taken en verantwoordelijkheden van een gespreksleider:

 • Structureren van het gesprek: Een gespreksleider helpt bij het bepalen van de agenda en het vaststellen van de gespreksvolgorde. Ze creëren een duidelijke structuur en tijdsplanning voor het gesprek, zodat alle onderwerpen en deelnemers aan bod komen.
 • Introduceren van deelnemers: De gespreksleider stelt de deelnemers aan elkaar voor, geeft een korte achtergrondinformatie en benadrukt de relevante expertise of ervaring van elke deelnemer. Dit helpt om de geloofwaardigheid en autoriteit van de sprekers te versterken.
 • Handhaven van de gespreksregels: Een gespreksleider zorgt ervoor dat er duidelijke regels en gedragsnormen worden gevolgd tijdens het gesprek. Ze kunnen bijvoorbeeld bepalen hoeveel spreektijd elke deelnemer krijgt, hoe vragen worden gesteld en hoe respectvol met elkaar wordt omgegaan.
 • Faciliteren van de discussie: De gespreksleider zorgt ervoor dat alle deelnemers de kans krijgen om hun mening te geven en hun ideeën te delen. Ze moedigen actieve deelname aan, stellen vragen aan deelnemers, zorgen voor gelijkwaardige spreekkansen en kunnen discussies sturen wanneer dat nodig is.
 • Samenvatten en verbinden van de punten: Naarmate het gesprek vordert, kan de gespreksleider de belangrijkste punten samenvatten, verbanden leggen tussen verschillende standpunten en thema's, en de rode draad van het gesprek in de gaten houden. Dit helpt om de samenhang en begrijpelijkheid van het gesprek te behouden.
 • Beheren van de tijd: Een gespreksleider bewaakt de tijd en zorgt ervoor dat het gesprek volgens de planning verloopt. Ze kunnen de sprekers waarschuwen wanneer hun spreektijd bijna voorbij is en kunnen indien nodig de discussie sturen om ervoor te zorgen dat belangrijke onderwerpen aan bod komen binnen de beschikbare tijd.
 • Oplossen van conflicten: Als er meningsverschillen of conflicten ontstaan tijdens het gesprek, is het de taak van de gespreksleider om deze te adresseren en op een constructieve manier op te lossen. Ze kunnen deelnemers aanmoedigen om naar elkaar te luisteren, compromissen te zoeken en respectvolle communicatie te bevorderen.

Zo verloopt een gesprek met een gespreksleider

Bij een optreden als gespreksleider in de vorm van dagvoorzitter of moderator verloopt een goed gesprek als volgt:

Het is belangrijk om als gastheer aan tafel niet alleen meningen naar boven te behalen, maar ook de argumenten die eraan ten grondslag liggen. Dat maakt een gesprek interessant om naar te luisteren en houdt het levendig. Het is de taak van de gespreksleider om tegenstellingen boven tafel te krijgen. Een gesprek is minder interessant als alle deelnemers het bijvoorbeeld eens zijn over een stelling. Het is wel mogelijk om als gespreksleider ervoor te zorgen dat de deelnemers in de loop van het gesprek de verschillen vergeleken met elkaar overbruggen. Het voeren van een discussie is een belangrijk element tijdens een gesprek onder leiding van een gespreksleider.

Socratisch gespreksleider

Gespreksleiders kunnen ook een opleiding volgen in het voeren van een socratisch gesprek. Een socratisch gesprek is een bepaalde techniek om denkbeelden bij mensen lost te maken. Een socratisch gesprek kan ook enorm helpen bij het motiveren van mensen. Een socratisch gespreksleider probeert gezamenlijk met de aanwezige mensen bepaalde onderwerpen te behandelen. Hierbij gaat het meestal om de eigen denkwijze en de denkwijze van de aanwezige.

Taken als gespreksleider:

 • Optreden als gastheer aan gesprekstafel.
 • Creëert optimale omgevingsomstandigheden (temperatuur, rustige ruimte).
 • Voorziet in een hapje en drankje.
 • Legt spelregels voor het gesprek uit.
 • Informeert deelnemers over gang van zaken.
 • Opent en begeleidt het gesprek.
 • Vat het gesprek samen en sluit af.
 • Houd de tijd in de gaten.
 • Bewaakt de voortgang van het gesprek.
 • Stelt vragen en houdt de dialoog aan de gang.
 • Luistert actief.

Beroepsfilm gespreksleider:

Een debat kan je maken of breken:

Opleidingen tot gespreksleider

Het is niet altijd nodig om een opleiding tot gespreksleider te volgen om het beroep uit te oefenen. Uiteraard zijn er wel een aantal opleidingen die een goede basis bieden om in de functie van gespreksleider te gaan werken. Bijvoorbeeld in de richting van communicatie. Zo is het mogelijk om de hbo-opleiding Media, Informatie en Communicatie te volgen. Een andere goede vooropleiding die gericht is op communicatie is de hbo-opleiding Journalistiek net als de hbo-opleiding Communicatie. Verder is het uiteraard mogelijk om een training te volgen om het beroep van gespreksleider uit te oefenen. In een dergelijke opleiding leer je alles over gespreksmethodieken. Je leert onder meer ook hoe je iedereen aan tafel de ruimte geeft om hun mening te beargumenteren. Het is aan te bevelen als zelfstandig ondernemer een boekhoudprogramma zzp te gebruiken. Hiermee kun je als zzp'er zelf de boekhouding bijhouden. Er zijn meerdere goede boekhoudpakketten voor kleine ondernemers.

Bedrijven waar een gespreksleider werkzaam kan zijn

Een gespreksleider hoeft niet specifiek in dienst te zijn van een bedrijf. Zo is een gespreksleider als zelfstandig ondernemer in te huren. Een voorbeeld van een bedrijf waar de functie van gespreksleider beschikbaar is, betreft de publieke omroep. Bijvoorbeeld als televisiepresentator. Zo zijn er bij de commerciële omroepen ook gespreksleiders in dienst in de vorm van televisiepresentator of radiopresentator. Verder is het ook mogelijk om als campagneleider bij een politieke partij betrokken te zijn. Een gespreksleider als dagvoorzitter tijdens een congres is doorgaans weer als ondernemer werkzaam.

Competenties gespreksleider

Een gespreksleider dient over uitstekende communicatieve vaardigheden te beschikken. Een andere belangrijke competentie voor een gespreksleider is de vaardigheid om goed te luisteren. Het hebben van natuurlijk overwicht is eveneens een competentie die van belang is. Als gespreksleider is het namelijk af en toe nodig om tijdens een dialoog of discussie in te grijpen en sturing te geven aan een gesprek. Het is eveneens van belang om een neutrale houding aan te nemen als gespreksleider. Verder is het handig als je als gespreksleider goed het overzicht kan bewaren en over analytisch inzicht beschikt. Als gespreksleider is er niet alleen sprake van begeleiding tijdens het gesprek. Er gaat ook een voorbereiding aan vooraf, zoals het inlezen in het onderwerp dat ter tafel komt. Verder dient de gespreksleider over faciliterende capaciteiten te beschikken om als goede gastheer aan te treden. Een goede gespreksleider stelt geen gesloten, maar open vragen en dient dan ook interviewtechnieken en gesprekstechnieken te beschikken. Tot de competenties behoren ook de vaardigheid om belangstelling te tonen en professionele afstand te bewaren. Als laatste is het ook belangrijk om inspiratie en motivatie te benoemen.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als gespreksleider

De arbeidsmarkt voor gespreksleiders is niet enorm groot, zodat het belangrijk is om het onderscheid te maken. Dat betekent dat het van belang is om een goede naam als gespreksleider op te bouwen. Door bekender te worden in deze branche is er in dat geval een beter arbeidsmarktperspectief. Overigens is het ook mogelijk om de functie van gespreksleider uit te voeren naast een ander beroep. In dat geval is het beroep te zien als een bijbaan, maar is er ook perspectief om bekender te worden en naam te maken als gespreksleider.

Arbeidsvoorwaarden en salaris gespreksleider

Er is geen sprake van een vast salaris voor het beroep van gespreksleider. Een ondernemer die deze functie uitoefent, stelt een eigen prijs vast. Bijvoorbeeld bij het inhuren van een dagvoorzitter is er doorgaans sprake van een vaste prijs. Indien een gespreksleider in dienst is van een bedrijf, zoals een televisiestation, is er wel sprake van een vast salaris. De hoogte van dat salaris varieert en is onder meer afhankelijk van de bekendheid en populariteit van de presentator. Het inkomen van een gespreksleider varieert dan ook en is van meerdere factoren afhankelijk. Dat geldt uiteraard in het verlengde daarvan eveneens voor de arbeidsvoorwaarden.

Eigen bedrijf starten als Gespreksleider

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Gespreksleider, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Gespreksleider

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Gespreksleider bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Gespreksleider.

Mijnzzp.nl