Wachtmeester

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een wachtmeester is een onderofficier binnen de krijgsmacht, wat gelijk staat aan de rang sergeant. Als wachtmeester ben je een politieman of politievrouw, die werkzaam is voor de krijgsmacht. Een wachtmeester is verantwoordelijk voor verschillende politietaken binnen de krijgsmacht. Denk hierbij aan grensbewaking, het houden van mobiel toezicht, opnemen van aangiftes, het afhandelen van incidenten en aan het onderzoeken en afhandelen van verkeersongelukken. De functie wachtmeester komt binnen verschillende krijgsmachtonderdelen voor, wat betrekking kan hebben op verschillende rangen als wachtmeester, zoals de rang opperwachtmeester, de rang wachtmeester 1e klasse en de rang wachtmeester. Een wachtmeester is dus een onderofficier binnen de krijgsmacht, die beschikt over speciale opleidingen en bevoegdheden, waardoor hij of zij politietaken mag uitvoeren. Wachtmeesters zijn bijvoorbeeld marechaussees, die op vreemdelingen controleren door het houden van toezicht aan de grenzen van Nederland. Het beroep wachtmeester betreft dus een militaire politiefunctie binnen de Koninklijke Marechaussee. De Koninklijke Marechaussee is een politieorganisatie met militaire status. Het beroep wachtmeester heeft raakvlakken met het beroep politieagent, echter kunnen de beroepen wachtmeester en politieagent niet zomaar met elkaar vergeleken worden, omdat een wachtmeester voor de Koninklijke Marechaussee werkzaam is en niet voor de politie. Een andere benaming voor wachtmeester kan ook zijn wachtmeester algemeen opsporingsambtenaar. De term algemeen opsporingsambtenaar houdt in dat een wachtmeester alle overtredingen en strafbare feiten mag onderzoeken. Het is niet zo dat alle marechaussees aangemerkt kunnen worden als wachtmeester, omdat een wachtmeester over aanvullende opleidingen en bevoegdheden moet beschikken om te mogen werken als wachtmeester. Als wachtmeester kan je ook ingezet worden voor algemene civiele politietaken.

Een wachtmeester is dus een militaire politieagent en is verantwoordelijk voor politietaken binnen de Marine, de Landmacht of de Luchtmacht. Een wachtmeester is werkzaam voor de Koninklijke Marechaussee en zal geplaatst worden binnen een van de brigades van de Koninklijke Marechaussee. De Koninklijke Marechaussee (KMAR) is een politieorganisatie met militaire status, die mede verantwoordelijk is voor de veiligheid van iedereen in Nederland. Omdat een wachtmeester werkzaam is voor de Koninklijke Marechaussee kan een wachtmeester ook ingezet worden voor internationale missies. De meeste mensen krijgen te maken met wachtmeesters als ze gaan reizen. Het zijn de wachtmeesters, die de paspoorten controleren op luchthavens om toe te zien op de veiligheid van Nederland. Het houden van grenstoezicht is belangrijk om grensoverschrijdende criminaliteit te voorkomen. Grensoverschrijdende criminaliteit heeft betrekking op identiteitsfraude, mensensmokkel, terrorisme en het witwassen van geld. Omdat een wachtmeester een politieagent is mag deze ook reguliere politiewerkzaamheden uitvoeren, zoals het bekeuren van mensen of het afnemen van verklaringen. De werkzaamheden, die de Koninklijke Marechaussee uitvoert bestaan uit drie hoofdtaken, namelijk grenspolitietaken, bewaken en beveiligen en internationale militaire politietaken. Zoals eerder omschreven is het niet zo dat marechaussees automatisch wachtmeester zijn. Wachtmeesters van de Koninklijke Marechaussee moeten een speciale opleiding volgen om werkzaam te zijn als algemeen opsporingsambtenaar. Het zijn de wachtmeesters, die beschikken over politiebevoegdheden binnen de Koninklijke Marechaussee. Als wachtmeester zal je ook regelmatig samenwerken met andere overheidsdiensten, zoals de douane en de belastingdienst.

Wat doet een wachtmeester

Wachtmeesters zijn verantwoordelijk voor diverse werkzaamheden en niet alleen voor het controleren van paspoorten op lucht- en zeehavens. Denk ook aan het bewaken van belangrijke gebouwen en personen, zoals ministers en ambassadeurs. Daarnaast zijn wachtmeesters verantwoordelijk voor het houden van reguliere verkeerscontroles en voor het opsporen van verboden middelen en goederen. Wachtmeesters maken net zo als de politie gebruik van getrainde diensthonden. Het is niet zo dat wachtmeesters alleen werkzaam zijn aan de grens of op lucht- en zeehavens. Wachtmeesters zijn algemeen opsporingsambtenaren, die door het hele land werkzaam kunnen zijn. Zoals eerder omschreven is het niet zo dat alle marechaussees werkzaam zijn als algemeen opsporingsambtenaar. Een marechaussee kan bijvoorbeeld ook werkzaam zijn als bewaker.

Beroep wachtmeester:

Algemeen opsporingsambtenaar:

Krijgsmacht Operationele Ondersteuning:

Opleidingen tot wachtmeester

Het worden van wachtmeester is op verschillende manieren mogelijk. Een marechaussee kan als marechaussee der eerste klasse met een fase II aanstelling doorgroeien tot onderofficier door het volgen van de opleiding Leergang Algemeen Opsporingsambtenaar (LAO). Een wachtmeester zal in alle gevallen moeten kiezen voor het vakgebied bewaken, beveiligen en politietaken. Binnen het vakgebied politietaken kies je dan voor de functie wachtmeester opsporingsambtenaar. In alle gevallen zal een marechaussee en/of wachtmeester eerst opgeleid worden tot militair. Zie voor meer informatie ook de website Werken bij Defensie.

Bedrijven waar een wachtmeester werkzaam kan zijn

Een wachtmeester is niet werkzaam voor bedrijven maar is werkzaam voor de Koninklijke Marechaussee. De leidinggevende van de Koninklijke Marechaussee is de Minister van Defensie of de Commandant der Strijdkrachten. Zoals eerder omschreven kan het als wachtmeester ook voorkomen dat je zal samenwerken met andere overheidsdiensten, zoals de politie.

Competenties wachtmeester

Als wachtmeester moet je over verschillende belangrijke competenties beschikken, waar tijdens de opleiding veel aandacht voor is. In het algemeen kunnen we stellen dat een wachtmeester over een groot verantwoordelijkheidsgevoel moet beschikken. Ook loyaliteit en plichtsbesef zijn aan te merken als belangrijke competenties. Daarnaast moet een wachtmeester over voldoende juridische kennis beschikken, omdat je te maken hebt met wet- en regelgeving. Ook moet je beschikken over goede communicatieve vaardigheden, omdat je met veel burgers en collega's te maken hebt. Algemeen belangrijke woorden zijn passie, motivatie, doorzettingsvermogen, zelfbeheersing, stressbestendigheid, dienstbaarheid, energie, kennis, samenwerken, inzicht en overwicht.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als wachtmeester

Het arbeidsmarktperspectief van een wachtmeester is goed te noemen, mits je over de juiste vooropleidingen en instelling beschikt. De Koninklijke Marechaussee is net zoals de andere krijgsmachtonderdelen steeds op zoek naar nieuwe vakkrachten, die de Koninklijke Marechaussee kunnen versterken. De doorgroeimogelijkheden van een wachtmeester zijn sterk afhankelijk van je eigen competenties en opleidingsniveau. Denk bijvoorbeeld aan het doorgroeien tot wachtmeester der 1e klasse of opperwachtmeester.

Arbeidsvoorwaarden en salaris wachtmeester

Een wachtmeester zal onder de defensie CAO vallen, waarbinnen de arbeidsvoorwaarden geregeld zijn. Een wachtmeester zal tijdens de opleiding meteen een basissalaris ontvangen dat past bij de leeftijd en uiteindelijke functie. Dit basissalaris zal na de opleiding aangepast worden op de daadwerkelijke functie, passend bij de rang en leeftijd van de wachtmeester. Een wachtmeester zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 1700 en 2700 euro bruto per maand afhankelijk van leeftijd, rang, functie en verdere verantwoordelijkheden. Als wachtmeester der 1e klasse of als opperwachtmeester zal het startsalaris hoger uitvallen. Zij verdienen tussen de 2000 en 3200 euro bruto per maand afhankelijk van de specifieke functie.

Mijnzzp.nl