Team Mijnzzp

Overheadkosten bedrijf

Als je een bedrijf hebt, zul je meestal te maken krijgen met overheadkosten. Overheadkosten zijn kosten die je maakt om jouw bedrijf draaiende te kunnen houden. Overheadkosten worden ook wel aangeduid als ondersteuningskosten. Overheadkosten hebben betrekking op alle kosten die niet direct verband houden met de productie van een product of dienst. Tot de overheadkosten behoren onder andere marketing, administratiekosten en personeelskosten. Bijna alle bedrijven hebben op verschillende manieren te maken met overheadkosten en overheadlasten. De overheadlasten nemen meestal toe naarmate een bedrijf groeit of meer verkoopt.

Overheadkosten, ook wel aangeduid als indirecte kosten, zijn kosten die niet rechtstreeks kunnen worden toegewezen aan een specifiek product, project of dienst binnen een bedrijf. Deze kosten zijn niet direct gerelateerd aan de productie of levering van een specifiek product of dienst, maar zijn eerder algemene kosten die samenhangen met de algemene bedrijfsvoering en ondersteunende activiteiten. De kosten voor overhead zijn dus kosten die niets te maken hebben met de reguliere productie of verkoop van producten of diensten.

Wat zijn overheadkosten?

Alle ondernemers hebben te maken met overheadkosten binnen hun bedrijfsproces. Het zijn de kosten die ervoor zorgen dat het bedrijf kan blijven draaien. Overheadkosten bestaan niet alleen uit administratiekosten of personeelskosten. Denk ook aan de huisvestingskosten, de energierekening en aan alle facilitaire voorzieningen. Daarnaast kunnen ook vergunningen, softwaresystemen en juridische zaken toebehoren tot de overheadkosten.

Administratie kantoorOverheadkosten zijn dus kosten die je maakt om een bedrijf draaiende te houden. Deze kosten blijven gelijk of stijgen naarmate het bedrijf groeit. Ondernemers kunnen hier niet onderuit en moeten er ook rekening mee houden bij hun begroting. De kosten zijn nodig om een productieproces mogelijk te maken. Overheadkosten worden ook wel aangemerkt als indirecte kosten. Dit zijn kosten die niet direct met de productie te maken hebben.

Wat zijn indirecte kosten?

Indirecte kosten is hetzelfde als de overheadkosten. Indirecte kosten zijn kosten die niet direct kunnen worden toegerekend tot de productie van goederen en diensten. Het kan bijvoorbeeld gaan om telefoonkosten, verwarmingskosten of het salaris van grootaandeelhouders. Tot de indirecte kosten vallen ook mogelijke opleidingskosten, managementkosten, softwaresystemen, licenties, vergunningen en het secretariaat. De indirecte kosten behoren toe tot de vaste lasten van de onderneming.

Vrouw aan het bellenZonder de indirecte kosten is het als bedrijf niet mogelijk om producten of diensten te maken en te verkopen. Een andere vorm van indirecte kosten zijn de marketingskosten van een organisatie. De marketingskosten moeten gemaakt worden om producten of diensten op de juiste manier in de markt te kunnen zetten. De indirecte kosten vormen een percentage van de totale kosten. Een andere benaming voor indirecte kosten is ook wel overhead.

Verschil directe en indirecte kosten?

De directe kosten zijn de kosten die direct worden gemaakt door het bedrijf voor het produceren van goederen of diensten. Denk hierbij aan het inkopen van de voorraad om producten te kunnen fabriceren, machines voor productiewerkzaamheden of aan het inkopen van grondstoffen. Ook alle personeelsleden die verantwoordelijk zijn voor het maken of verkopen van producten zijn directe kosten. De indirecte kosten zijn de kosten die niet direct te maken hebben met het product of dienst, maar wel nodig zijn.

Welke kenmerken hebben overheadkosten?

Een belangrijk kenmerk van overheadkosten is dat ze nodig zijn om een onderneming draaiende te houden. De overheadkosten maken een percentage uit van alle kosten en zijn nodig om actief te zijn op de markt. Afhankelijk van het doel is het wel mogelijk om te bezuinigen op de overheadkosten. Denk bijvoorbeeld aan het inzetten van een goede inkoopmanager om de overheadkosten te verlagen. Hiervoor is het belangrijk om met alle leveranciers onderhandelingen te voeren en nieuwe contracten te vormen. Dit kan op lange termijn een enorme besparing opleveren. In de praktijk kan dit natuurlijk wel lastig zijn.

Kostenniveau bedrijf verlagen

Alle ondernemers hebben te maken met algemene kosten en vaste kosten. In sommige gevallen kan het noodzakelijk zijn om een besparing te realiseren door bezuinigingen door te voeren. Hiervoor moet er sprake zijn van strakke besluitvorming en het maken van effectieve vergelijkingen. Het kan dus belangrijk zijn om naar alle leveranciers te kijken en nieuwe onderhandelingen aan te gaan. Dit is in veel gevallen de enige manier om de vaste kosten te verlagen die niet met de productie te maken hebben. Dit kan betrekking hebben op mogelijke software, personeel en andere kosten die niet strikt noodzakelijk zijn.

Onderhandelen met leveranciers

Man aan het bellenDe meeste ondernemers hebben op verschillende manieren te maken met leveranciers. Dit zijn vaak ook leveranciers die diensten of producten leveren die toebehoren tot de indirecte kosten. Denk bijvoorbeeld aan facilitaire bedrijven en aan leveranciers van kantoorbenodigdheden. Als ondernemer is het slim om regelmatig een vergelijking te maken tussen verschillende leveranciers. Dit zijn effectieve maatregelen om het percentage indirecte kosten te reduceren. Vanzelfsprekend is het niet bij alle leveranciers mogelijk om de kosten te reduceren. Daarnaast behoren niet alle leveranciers tot de indirecte kosten.

Vaste kosten verlagen

In sommige gevallen is het nodig om naar alle verplichtingen te kijken. Denk bijvoorbeeld ook aan de lopende financieringen. Wellicht is het mogelijk om bestaande financieringen opnieuw te financieren. Dit kan ook van toepassing zijn op de lopende verzekeringen van de organisatie. Dit soort maatregelen kunnen in de praktijk effectief werken. Via het internet zijn er meestal genoeg voordelen te vinden om een juiste indicatie te krijgen.

Verlies door overheadkosten beperken

Wanneer je onderneming verlies draait door overheadkosten, dan is het nodig om passende maatregelen te nemen. Het terug onder controle krijgen van alle kosten is de eerste stap. In dat geval zul je eerst een inventarisatie moeten maken van alle kosten. Uit het onderzoek kan ook naar voren komen dat je de kostprijs van een product of dienst moet verhogen. Daarnaast is het van belang om te bekijken of er meer winstgevende activiteiten zijn die kunnen worden ondernomen. Hierbij kan gedacht worden aan het uitbreiden van de markt of aan het verkopen van nieuwe producten.

Bedrijfsadviseur inschakelen

Het is ook mogelijk om onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren door een specialist. Dit is vaak een onafhankelijk bedrijfsadviseur, die veel verstand heeft van overheadkosten. Een ervaren bedrijfsadviseur kan snelle besparingen realiseren door zwaar te gaan drukken op de kosten. Dit kan bijvoorbeeld inhouden, het verminderen van personeel, het optimaliseren van alle inkoopprocessen en het stopzetten van alle onnodige uitgaven. Vanzelfsprekend kan dit soms ook gevolgen hebben voor het personeel. In sommige gevallen kan het ook nodig zijn om extra liquide middelen toe te voegen om de inkomsten te verhogen.

BedrijfOndernemers kunnen dus op verschillende manieren te maken krijgen met overheadkosten.

Het is niet zo dat je zomaar alle overheadkosten kunt wegbezuinigen.

Lees ook: Bedrijfsruimte delen om kosten te besparen

Mijnzzp.nl