Team Mijnzzp

Vennootschapsbelasting


Vennootschapsbelasting (Vpb) is de belasting die wordt geheven op de winst van een vennootschap, zoals een besloten vennootschap (BV) of naamloze vennootschap (NV). Ook is het zo dat in sommige gevallen een stichting of vereniging verplicht kan zijn tot het doen van aangifte vennootschapsbelasting. Natuurlijke personen met een eenmanszaak of vof hebben alleen te maken met de aangifte inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting is dus alleen van toepassing op specifieke rechtsvormen.

De meeste zzp'ers hebben dan ook niet te maken met vennootschapsbelasting. De aangifte vennootschapsbelasting heeft dus betrekking op de belastbare winst van een vennootschap. Aan het begin van het nieuwe boekjaar ontvangen iedereen met een vennootschap de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting. Over het algemeen hebben kleine ondernemers niet te maken met vennootschapsbelasting.

Inhoudsopgave:

Wat is vennootschapsbelasting (Vpb)?

FinancieelDe Vennootschapsbelasting (Vpb) is een belasting die wordt geheven over de winst van een rechtspersoon. Het is een belasting die bedrijven en andere juridische entiteiten moeten betalen over hun inkomsten. Een zzp'er heeft meestal niet te maken met vennootschapsbelasting en dus ook niet met een aangifte vennootschapsbelasting. In tegenstelling tot een natuurlijke persoon, heeft een zzp'er te maken met de aangifte inkomstenbelasting.

Verschil vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting

Het belangrijkste verschil tussen vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting is dat het bij de aangifte vennootschapsbelasting gaat om een bepaalde periode. Het maakt verder niet uit of de openstaande bedragen al ontvangen zijn of nog uitgegeven moeten worden. Bij de aangifte inkomstenbelasting gaat het alleen om de zuivere winst die is gemaakt. Ondernemers met een eenmanszaak, zoals zzp'ers, betalen dus belasting over hun zuivere winst via de inkomstenbelasting

Wie moet vennootschapsbelasting betalen?

Bedrijfsvormen zoals een besloten vennootschap (BV) en een naamloze vennootschap (NV) hebben de verplichting om aangifte vennootschapsbelasting te doen. Voor stichtingen, verenigingen of vergelijkbare organisatie geldt deze verplichting echter alleen in specifieke situaties. Voor ondernemers die worden geclassificeerd als een fiscale beleggingsinstelling, is een vennootschapsbelastingtarief van nul procent van toepassing.

Transport sector.De aangifte vennootschapsbelasting kun je overigens zelf doen wanneer je beschikt over een boekhoudpakket. Met de meeste boekhoudsoftware is het mogelijk om de aangifte vennootschapsbelasting te berekenen en automatisch te versturen naar de Belastingdienst. Hier heb je dus geen dure accountant of boekhouder voor nodig. 

Tarieven vennootschapsbelasting

Zie voor de actuele tarieven voor de vennootschapsbelasting de volgende lijst van de Rijksoverheid. Met ingang van 2023 is de grens voor het lage tarief in de vennootschapsbelasting verlaagd van € 395.000 winst naar € 200.000. Bovendien is het lage tarief van 15% verhoogd naar 19%. Het is raadzaam om rekening te houden met de energie-investeringsaftrek als daar sprake van is of andere bepaalde investeringen. 

Bedrijfsresultaten en vennootschapsbelasting

WinkelDe vennootschapsbelasting wordt geheven over de winst die is behaald binnen een boekjaar. Er zijn verschillende VPB tarieven voor de vennootschapsbelasting. Het uitkeren van dividend en de winstuitkeringen aan de aandeelhouders staan verder los van het doen van de aangifte vennootschapsbelasting. De directeur en de aandeelhouders zelf hebben privé weer te maken met inkomstenbelasting en niet met vennootschapsbelasting. 

Verlies gemaakt met een vennootschap

Met een vennootschap krijg je geen belasting terug wanneer je verlies hebt gemaakt. Wel kun je het verlies verrekenen met toekomstige jaren. Dit wordt ook wel de voorwaartse verliesverrekening genoemd. 

Voorwaartse verliesverrekening bij aangifte vennootschapsbelasting

Cijfers bekijkenDe voorwaartse verliesverrekening maakt het mogelijk om het verlies van eerder jaren te verrekenen wanneer je in een ander jaar winst hebt gemaakt met een vennootschap. Vanaf 2022 is er een verandering opgetreden met betrekking tot de termijn voor het voorwaarts verrekenen van verliezen (carry forward). Voorheen was deze termijn 6 jaar, maar deze is nu komen te vervallen. Verliezen die voortkomen uit boekjaren die op of na 1 januari 2013 zijn begonnen, kunnen nu onbeperkt voorwaarts worden verrekend.

Er kan echter een bovengrens gelden voor het bedrag dat verrekend kan worden met winsten vanaf het jaar 2022. Voor de verrekening met winsten van 2021 en eerdere jaren geldt geen maximum. 

Welke ondernemers betalen inkomstenbelasting:

Welke ondernemers betalen vennootschapsbelasting:

  • Ondernemers met een besloten vennootschap (bv).
  • Ondernemers met een naamloze vennootschap (nv).
  • Sommige stichtingen en verenigingen.
  • Ondernemers binnen een coöperatie. 

Zelf de aangifte vennootschapsbelasting doen

Met de hulp van een goed boekhoudprogramma voor ondernemers is het mogelijk om zelf de aangifte vennootschapsbelasting te doen. Dit programma kan je helpen met het berekenen van de winst die is behaald en wat er moet worden betaald aan vennootschapsbelasting. Wel is het belangrijk dat je goed op de hoogte bent van alle regels met betrekking tot de vennootschapsbelasting. Het is namelijk zo dat er verschillende tarieven van toepassing kunnen zijn en dat deze tarieven ieder jaar kunnen wijzigen. Door middel van online boekhouden kun je ook eenvoudig de btw-aangifte doen voor de vennootschap. 

Gebruikmaken van een boekhouder of accountant

OverlegVoor grote ondernemers is het verstandiger om de aangifte vennootschapsbelasting over te laten aan een boekhouder of accountant. In sommige gevallen kan er ook een accountantsverklaring nodig zijn. Het opstellen van een sluitende boekhouding is in ieder geval belangrijk om mogelijke problemen te voorkomen. De uiteindelijke winst wordt bepaald in de sluitende jaarrekening

Fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting

Bedrijven die meerdere vennootschappen hebben, zijn meestal een fiscale eenheid. In plaats van dat elke individuele maatschappij afzonderlijk aangifte moet doen, is het voldoende dat de moedermaatschappij één gezamenlijke aangifte vennootschapsbelasting indient. Dit kan ook gedaan worden door een groep van ondernemers. Bij een fiscale eenheid is er nog maar één belastingplichtige. Een fiscale eenheid moet je aanvragen bij de Belastingdienst

Voorlopige aanslag vennootschapsbelasting ontvangen

Aan het begin van een nieuw boekjaar ontvang je van de Belastingdienst een brief met de voorlopige aanslag voor de vennootschapsbelasting. De voorlopige aanslag is gebaseerd op de gegevens van de voorgaande jaren. Het kan raadzaam zijn om de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting te laten controleren door een boekhouder of accountant. Het is ook mogelijk om bezwaar te maken op een definitieve aanslag. Dat kan ook belangrijk zijn wanneer er sprake is van een navorderingsaanslag vennootschapsbelasting. Bezwaar maken op een definitieve aanslag kan alleen met een goede reden. 

Termijn navorderingsaanslag vennootschapsbelasting

Financieel verslag aan het makenHet is mogelijk dat je binnen een periode van vijf jaar na het einde van het belastingtijdvak (doorgaans het kalenderjaar) of binnen vijf jaar na het tijdstip waarop je belastingschuld is ontstaan, een navorderingsaanslag vennootschapsbelasting ontvangt. In dat geval heeft er meestal een correctie plaatsgevonden op de eerdere aangifte vennootschapsbelasting. Het is daarom zo belangrijk om de aangifte vennootschapsbelasting zorgvuldig op te maken.

Mijnzzp.nl