Team Mijnzzp

Bedrijfsmiddel

Als je een investering wilt doen voor je onderneming is het belangrijk om eerst de winstgevendheid daarvan te beoordelen. Waarom? Omdat je op basis van de beoordeling van de winstgevendheid inzicht krijgt in de gevolgen voor ingaande en uitgaande geldstromen. De gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit berekenen vormt daarvoor de basis. Dat is namelijk een manier om de winstgevendheid van je voorgenomen investering te beoordelen. Nu hoef je niet zelf met pen, papier en rekenmachine aan de slag, want er is voor het berekenen van de gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit een calculator beschikbaar. Dat maakt het eenvoudiger om de berekening uit te voeren. Ook kun je gebruikmaken van een online boekhoudprogramma.

De gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit (gemiddeld geïnvesteerde vermogen) is een financiële ratio die wordt gebruikt om het rendement van een investering te meten. Het wordt ook wel de Return on Investment (ROI) genoemd. Wanneer de gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit hoger is dan de gemiddelde kosten van het totale vermogen, dan is de investering haalbaar. Het "Gemiddeld geïnvesteerd vermogen" omvat het gemiddelde van het totale eigen vermogen en het vreemd vermogen van een bedrijf gedurende dezelfde periode. Het kan worden berekend door de som van het eigen vermogen en het vreemd vermogen aan het begin en het einde van de periode te nemen en deze vervolgens te delen door twee. De gemiddelde rentabiliteit bepaalt voor een groot deel of een project aanvaardbaar is of niet.

Gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit calculator

GBR berekening uitvoeren

Gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit (GBR)

FinancieelDe berekening van de gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit is een manier waarmee je de winstgevendheid van de investering beoordeelt. Maak je gebruik van de calculator dan wordt de gemiddelde netto-opbrengst van de investering die je doet in een percentage van het gemiddeld geïnvesteerd vermogen uitgedrukt. Het is belangrijk om rekening te houden met het eigen vermogen dat je gaat investeren gedeeld door het gemiddeld geïnvesteerde vermogen. Bekijk de volgende formule GBR maar eens.

Formule GBR en GBR berekenen:

GBR = gemiddelde netto-opbrengst gedeeld door gemiddeld geïnvesteerd vermogen. 100%

Bij deze formule is er sprake van het nemen van gemiddelden over de looptijd, namelijk het aantal perioden dat betrekking heeft op de activiteit. Het is vervolgens nodig om een berekening te maken van de gemiddelde netto-opbrengst. De totale geldstromen betreffende de investering dienen dan door de looptijd van het project gedeeld te worden.

Gemiddelde uitrekenen van GBR

Er zijn drie stappen nodig om tot de berekening van de gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit te komen.

  1. De eerste stap is het berekenen van de gemiddelde winst. Indien er bijvoorbeeld sprake is van een netto kasstroom op jaarbasis uit de exploitatie, dan is de investering net als de eventuele ontvangen restwaarde erin verwerkt. Indien er geen sprake is van een restwaarde dan laat je die uiteraard buiten beschouwing. De restwaarde is in dat geval dan nul.
  2. De tweede stap is het berekenen van de gemiddelde investering. Die bereken je door de investeringswaarde aan de start en aan het einde door twee te delen.
  3. De derde stap is het berekenen van de gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit, zoals in de formule die eerder is aangegeven.

Hoogte van de GBR

Financieel verslag aan het makenDe uitkomst geeft een bepaalde hoogte van de GBR aan. Het is uiteraard belangrijk om op basis van de uitkomst de winstgevendheid te beoordelen. Je bepaalt als bedrijf uiteraard zelf wat de minimale uitkomst moet zijn om een beslissing te nemen over het doen van de investering. Het is veel werk om de berekening met de rekenmachine uit te voeren. Maak voor de berekening van de gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit gebruik van onze handige calculator voor de gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit.

GBR calculator

Waarom is de gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit belangrijk?

De gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit is om verschillende redenen belangrijk. Zie enkele van de belangrijkste redenen waarom je het GBR gemiddelde moet kennen:

  • Meten van rendement: De gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit biedt een maatstaf om het rendement van een bedrijf te meten in verhouding tot het geïnvesteerde vermogen. Het laat zien hoe efficiënt een bedrijf is in het genereren van winst uit de middelen die het ter beschikking heeft.
  • Vergelijking met concurrenten: Door de gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit te berekenen, kan een bedrijf zijn prestaties vergelijken met die van zijn concurrenten in dezelfde sector.
  • Beoordeling van financiële gezondheid: De gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit is een indicator van de financiële gezondheid van een bedrijf. Het geeft inzicht in de winstgevendheid en de potentiële vermogensgroei. Investeerders, aandeelhouders en crediteuren kunnen deze ratio gebruiken om de financiële prestaties van een bedrijf te beoordelen en te bepalen of het aantrekkelijk is om in te investeren of om krediet te verlenen.
  • Monitoring van bedrijfsprestaties: Door de gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit regelmatig te berekenen en te volgen, kunnen ondernemers de trend in hun winstgevendheid in de loop van de tijd analyseren.
  • Besluitvorming en strategische planning: De gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit kan worden gebruikt als een hulpmiddel bij het nemen van beslissingen en bij strategische planning.

De gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit is dus belangrijk omdat het inzicht biedt in de winstgevendheid van een bedrijf, helpt bij het beoordelen van de financiële gezondheid, ondersteunt besluitvorming en strategische planning, en stelt ondernemers in staat om hun prestaties te vergelijken met die van concurrenten. Vanzelfsprekend kan de GBR ook voor kleine ondernemers belangrijk zijn.

Boekhouding aan het doenVoor ondernemers kan het erg belangrijk zijn om eerst de winstgevendheid van een investering te berekenen.

Dit doe je door het berekenen van de gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit. Wanneer de gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit hoger is dan de investering, dan is de investeringsbeslissing zinvol.

Mijnzzp.nl