Team Mijnzzp

Het kabinet heeft vorig jaar afspraken gemaakt met de ketenpartners over verbeteringen en vereenvoudiging van het PGB-stelsel, ten behoeve van de dienstverlening aan budgethouders en zorgverleners. Die verbeteringen vragen ook van de SVB veranderingen in de ICT.

Het ministerie van SZW heeft, vanuit haar rol als eigenaar van de SVB, het plan voor ICT-veranderingen bij de SVB in een conceptfase alvast laten toetsen door het Bureau ICT Toetsing (BIT). Dat advies bevat goede aanbevelingen, constateert staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zij stuurt het rapport, mede namens staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid en Sport, met de reactie van het kabinet naar de Tweede Kamer.

Sinds het indienen van het conceptplan bij het BIT, heeft de SVB uiteraard verder gewerkt aan het plan. Zo voert de SVB uitvoerige gesprekken met de diverse ketenpartijen en is de doorlooptijd van het plan al aangepast, zoals het BIT adviseert.

In zijn advies concludeert het BIT dat de kans klein is dat het project in de voorgestelde opzet slaagt en dat het plan tekort schiet op de mate waarin het rekening houdt met de PGB-keten, de uitvoerbaarheid, de inschatting van de risico’s van het project en de financiering. Het BIT adviseert het aanstellen van een ervaren persoon met een kritische en onafhankelijke blik op het project.

Het kabinet neemt de aanbevelingen ter harte. Zo is de ketenregisseur gevraagd om onafhankelijke regie te voeren, zodat bij de uitwerking van de ICT-plannen de hele keten van budgethouders, gemeenten en zorgkantoren wordt betrokken. Zoals eerder aan de Kamer gemeld versterkt de heer Hakkenberg als extern adviseur de SVB tijdelijk op het brede terrein van ICT en bedrijfsvoering. Het BIT zal het aangepaste plan opnieuw beoordelen om vast te stellen of de aanbevelingen goed zijn verwerkt.

Mijnzzp.nl