Team Mijnzzp

Ziekenhuis

Het kabinet investeert fors in het verder verbeteren van de kwaliteit van de Nederlandse verpleeghuizen. In 2016 is daar een bedrag van 140 miljoen euro voor beschikbaar. In de jaren daarna loopt dit bedrag op tot structureel 210 miljoen euro. Daarbovenop wordt een geplande bezuiniging binnen de Wet langdurige zorg van 45 miljoen in 2016 geschrapt.

Leeuwendeel naar opleiding en bijscholing

Bewoners van verpleeghuizen, hun naasten en alle medewerkers gaan de effecten van deze extra investering in kwaliteit merken in de praktijk van alledag. Het leeuwendeel van het extra geld gaat naar opleiding en bijscholing van medewerkers, zodat hun kennis beter aansluit op de wensen, behoeften en mogelijkheden van cliënten. En medewerkers met trots het vak kunnen uitoefenen waarvoor ze hebben gekozen. Daarnaast wordt de dagbesteding flink uitgebreid, met gemiddeld een uur per dag, waarbij wordt geluisterd naar de wensen van bewoners zelf. De één zal de voorkeur hebben om extra te bewegen, de ander zal liever muziek luisteren. Verder worden cliëntenraden versterkt en wordt het toezicht intensiever en meer gericht op kwaliteit door de ogen van de cliënt. Alle nieuwe plannen bouwen voort op het ‘Waardigheid en Trots’ plan dat staatssecretaris Martin van Rijn in het voorjaar van 2015 lanceerde voor de kwaliteitsverbetering van verpleeghuizen.

Zorgkosten

Nederland geeft elk jaar meer geld uit aan de zorg. Door succesvol beleid om de kosten te beheersen is de groei van de zorgkosten sinds 2012 gematigd. De beheersing van de groei is toe te schrijven aan het succesvolle geneesmiddelenbeleid, de hervorming van de langdurige zorg, de verschillende akkoorden binnen de zorgsector en scherpere inkoop van verzekeraars. De zorgkosten in Nederland groeien komend jaar naar verwachting met 3,6% van 65,5 tot 67,8 miljard euro. Tussen 2006 en 2012 zagen we nog een gemiddelde groei van meer dan 6% per jaar.

Premie en zorgtoeslag

Door de gematigde groei van de zorguitgaven blijft de premieontwikkeling beheerst. De zorgpremie stijgt volgens de raming van het ministerie van VWS in 2016 met ongeveer € 7 per maand. Daarmee is de premie in 2016 ongeveer even hoog als de premie van 2011, maar in 2016 is daarvoor meer en betere zorg beschikbaar. Zo zijn de laatste jaren veel nieuwe behandelingen en medicijnen in het pakket opgenomen. De daadwerkelijk premie wordt in november door de zorgverzekeraars bekend gemaakt.
De maximale zorgtoeslag, de tegemoetkoming in zorgkosten voor de laagste inkomens, stijgt met € 6 per maand. Het eigen risico wordt niet verhoogd. Door de hogere zorgkosten vindt er wel een automatische indexatie plaats. Het eigen risico komt hierdoor uit op € 385.

Antibioticaresistentie

Het tegengaan van antibioticaresistentie heeft prioriteit. Nationaal krijgt dit aandacht via de aanpak antibioticaresistentie 2015-2019 en internationaal onder andere tijdens het Europees voorzitterschap in de eerste helft van 2016. De aanpak van antibioticaresistentie richt zich op alle terreinen waar de gezondheid van mensen wordt bedreigd door resistente bacteriën: zorg, dieren, voedsel en milieu, de zogenoemde One Health-benadering. In 2016 is Nederland gastheer van de Global Health Security Agenda.

Geneesmiddelenbeleid

De ontwikkeling van nieuwe medicijnen gaat snel. Dit biedt fantastische kansen voor patiënten en behandelaren. Ernstige ziekten kunnen steeds beter behandeld en soms zelfs genezen worden. Het gaat vaak om hele dure medicijnen voor kleine groepen mensen. Dure medicijnen kunnen de kosten van de zorg verder opdrijven en de toegankelijkheid onder druk zetten. Het is belangrijk dat nieuwe en veelbelovende medicijnen snel en tegen redelijke kosten beschikbaar komen. Eind dit jaar komt er een nieuw geneesmiddelenbeleid gericht op kwaliteitsverbetering en kostenbeheersing. De beschikbaarheid en betaalbaarheid van nieuwe en dure medicijnen zijn een prioriteit in 2016 en zullen ook internationaal op de agenda gezet worden.

Verbeteringen in de zorg

Samen met patiënten, cliënten en professionals, heeft het ministerie van VWS de afgelopen jaren hard gewerkt om de verbeteringen in de zorg voor elkaar te krijgen. Binnen de curatieve zorg creëren de hoofdlijnenakkoorden rust en ruimte om te werken aan verbetering van het stelsel en aan innovatie. De wetten in de langdurige zorg, ondersteuning en jeugdhulp zijn veranderd en taken opnieuw verdeeld. Dit biedt veel kansen om de zorg beter te organiseren voor mensen thuis. De veranderingen vinden op veel plekken al plaats, maar gaan niet vanzelf: er is blijvende aandacht nodig om de ingezette beweging in goede banen te leiden.

Van nazorg naar voorzorg

In 2016 willen Schippers en Van Rijn dat mensen verbeteringen in de zorg echt gaan merken. Dat de zorg aansluit op hun wensen, behoeften en mogelijkheden. Dat zij begrijpelijke informatie over kwaliteit makkelijk kunnen vinden. Dat keuzes mét in plaats van vóór patiënten worden gemaakt. Dat ze zich gehoord voelen als ze een klacht hebben over de zorg. Dat verwanten, mantelzorgers en vrijwilligers zich gezien weten. Dat e-health vanzelfsprekend is. Dat mensen makkelijk kunnen overstappen van de ene naar de andere zorgverzekeraar. En dat preventie meer aandacht krijgt: van nazorg naar voorzorg.

Compliment aan zorgprofessionals, gemeenten en zorgverzekeraars

De veranderingen in de zorg moeten zorgvuldig worden uitgevoerd. Ze moeten bijdragen aan de kwaliteit en continuïteit van zorg en deze niet in de weg staan. De bewindspersonen van VWS zijn zich ervan bewust dat de veranderingen tijd kosten en de nodige onzekerheid met zich mee brengen. Daarom willen zij een groot compliment geven aan de duizenden zorgprofessionals, de gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren die hard hebben gewerkt om goede zorg en ondersteuning te blijven bieden aan de mensen die het nodig hebben.

Mijnzzp.nl