Team Mijnzzp

Bouwlocatie

Het onderwerp constructieve veiligheid staat de laatste jaren flink in de belangstelling. Aanleiding daarvoor vormen calamiteiten als de instorting van balkons van een appartementencomplex in Maastricht, de instorting van een toneeltoren in aanbouw in Hoorn, de instorting van een parkeerdek in Tiel en de grote constructieve problemen op het Bos en Lommerplein in Amsterdam. Voorbeelden die de landelijke pers haalden, maar die slechts het topje van de ijsberg vormen van de constructieve onveiligheid van bouwwerken in Nederland.

Analyses wijzen uit dat de oorzaak van zulke calamiteiten meestal te wijten zijn aan 'weeffouten' in het bouwproces. Bij ieder bouwproject zijn veel ketenpartners betrokken en diverse daarvan beïnvloeden de constructieve veiligheid. In de samenwerking en communicatie tussen al deze partijen gaat veel mis. Diverse organisatie hebben in de afgelopen jaren veel gedaan om de constructieve veiligheid te verbeteren. Zo hebben de Betonvereniging en de VROM Inspectie is samenwerking met een keur van bouworganisaties het "Compendium Aanpak Constructieve Veiligheid" uitgebracht. De VROM Inspectie stelde een "Actieagenda Constructieve Veiligheid" op, gericht op kennisinstituten, onderwijs en brancheorganisaties. De NEPROM liet de "Gedragscode Constructieve Veiligheid" het licht zien, waarin opdrachtgevers worden aangesproken op hùn verantwoordelijkheid. CUR Bouw & Infra richtte het Platform Constructieve Veiligheid op, waar calamiteiten kunnen worden gemeld met de bedoeling daarvan te kunnen leren.

De nadruk bij al deze initiatieven ligt bij de constructieve veiligheid in de gebruiksfase van gebouwen. Veiligheid tijdens de bouw is relatief onderbelicht, terwijl juist in de uitvoeringsfase de meeste ongelukken gebeuren en de meeste slachtoffers vallen. Wat moet er gebeuren om de constructieve veiligheid in de uitvoeringsfase te verbeteren? Welke actoren spelen daarbij een rol en wat kunnen of moeten zij doen om de veiligheid op de bouwplaats te waarborgen? Welke invloed hebben opdrachtgevers en constructeurs.

In opdracht van het Ministerie SoZaW voert Syntens het project "Veilig Innoveren" uit. Een van de doelen is te onderzoeken hoe (proces-)innovaties kunnen worden ingezet om de veiligheid op de bouwplaats te verbeteren. In het kader van dit project organiseert Syntens in samenwerking met onder andere de Betonvereniging op 30 juni de workshop "Construeren voor een veilige bouwplaats".

De uitkomsten van de workshop zullen onder andere worden gebruikt om het "Compendium Aanpak Constructieve Veiligheid" aan te vullen op het punt van de veiligheid op de bouwplaats. De uitkomsten kunnen ook bijdragen aan betere V&G-plannen en een betere invulling van de verplichtingen die opdrachtgevers en ontwerpers hebben op grond van het Arbobesluit Bouwproces. Daarin wordt immers geregeld dat deze ketenspelers verplicht zijn om bij de invulling van hun aandeel in projecten rekening te houden met de veiligheid en gezondheid van bouwplaatsmedewerkers!

U kunt door deelname aan deze workshop een concrete bijdrage leveren aan de verbetering van de veiligheid op de bouwplaats. Redenen genoeg dus om deze workshop niet aan u voorbij te laten gaan! Voor het programma en aanmelden verwijzen wij u naar de website van de Betonvereniging, www.betonvereniging.nl

Mijnzzp.nl