Team Mijnzzp

Ziekenhuis

De aangekondigde korting van 700 miljoen euro op de budgetten van ziekenhuizen in 2011 is bedreigend voor de continuïteit van 8 tot 11 algemene ziekenhuizen. Zonder drastische maatregelen zullen deze ziekenhuizen in ernstige financiële problemen komen, waarbij faillissementen niet zijn uit te sluiten.

 In juli dit jaar kondigde minister Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan dat hij de ziekenhuissector een korting van 700 miljoen euro wil opleggen in 2011. De korting betreft grotendeels een correctie wegens budgettaire overschrijdingen in 2009. De minister heeft aangekondigd dat de korting voornamelijk de algemene ziekenhuizen zal treffen. Vreelandgroep Organisatie-adviseurs onderzocht de jaarverslagen van de ziekenhuizen over 2009 en verwacht op basis daarvan dat deze korting voor 8 tot 11 algemene ziekenhuizen een ernstige bedreiging voor de continuïteit is. Het eigen vermogen van deze ziekenhuizen zal zonder nadere maatregelen eind 2011 negatief zijn. Voor 8-17 ziekenhuizen zal de solvabiliteit eind 2011 minder dan 5 procent zijn. Deze waardes zijn zo laag, dat deze ziekenhuizen een reëel risico lopen kredietfaciliteiten te verliezen, waardoor zij in betalingsproblemen zullen raken.

Nader onderzoek naar de productiviteit en doelmatigheid van ziekenhuizen brengt grote verschillen tussen algemene ziekenhuizen aan het licht. Die verschillen zijn zodanig dat deze ziekenhuizen theoretisch in totaal ongeveer 668 miljoen euro per jaar kunnen besparen. Of dat niveau haalbaar is, is twijfelachtig alleen al vanwege het korte tijdsbestek dat de ziekenhuizen rest om maatregelen te nemen. Zouden de ziekenhuizen hun gemiddelde kostprijs per eenheid zorg weten terug te brengen naar maximaal het huidige gemiddelde, dan bedraagt de potentiële jaarlijkse besparing 268 miljoen euro.

Concrete mogelijkheden doen zich voor in de kliniek door de bedbezetting te verhogen en te streven naar een verdere verkorting van de ligduur. Daarnaast lijken veel ziekenhuizen de mogelijkheid te hebben om meer patiënten in dagopname te behandelen. Sommige algemene ziekenhuizen doen bijna 3 keer zoveel dagopnames ten opzichte van het aantal klinische opnames dan andere. Behalve in het beddenhuis zullen ook op andere afdelingen zoals in de polikliniek of op de OK doelmatigheidswinsten gerealiseerd moeten worden door onder andere kritisch te kijken naar openingstijden, planning, bezetting en personele inzet.

Aanvullende winst valt te behalen door maatregelen als het inperken van het zorgaanbod tot die verrichtingen waarin het ziekenhuis aantoonbaar kwalitatief en doelmatig goed werk levert, het professionaliseren van de ziekenhuisplanning, het in onderlinge samenhang herzien van zorgpaden, ondersteunende diensten zoals inkoop te verbeteren of de lange termijn huisvestingsplannen nog eens onder de loep te nemen.

Mijnzzp.nl