Team Mijnzzp

Stratenmakers

Er heerst onrust rondom de dienstverlening en het voortbestaan van traditionele arbodiensten. Door de vele fusies en samenvoegingen van arbodiensten dreigt de persoonlijke en actieve aanpak te verdwijnen. Werkgevers worden onvoldoende begeleid en geadviseerd in de doolhof van de sociale zekerheid en vooral de grote (traditionele) arbodiensten passen hun dienstverlening onvoldoende aan. Steeds meer werkgevers gaan het WGA- risico privaat verzekeren en worden na de wachttijd WIA niet meer ondersteund bij de verdere verzuimbegeleiding en bestuursrechtelijke taken. Voor het eerst sinds de liberalisering van de markt, vragen werkgevers in toenemende mate naar "maatwerk" van kleinere arbodiensten. Werkgevers die het vertrouwen in hun huidige arbodienst zijn verloren doen er goed aan om voor 1 oktober a.s. het bestaande arbocontract pro forma op te zeggen en de komende maand in gesprek te gaan met een potentiële nieuwe arbodienst.

Steeds vaker wordt er gekozen voor kleinere arbodiensten, die de werkgever wel op een juiste wijze ondersteunen bij de verzuim- en re-integratiebegeleiding, of het eigen regiemodel. Wegéon is zo'n kleinere arbodienst. Een onafhankelijke landelijk werkende casemanagementorganisatie (inhouse- outhouse arbodienst), die voor werkgevers de actieve verzuimregie rol, ook na de wachttijd WIA, kan uitvoeren. Maatwerk dus! Hiervoor beschikt en/of heeft Wegéon samenwerkingsverbanden met geregistreerde bedrijfsartsen, post bachelor opgeleide casemanagers, arbeidsdeskundigen en re-integratieadviseurs.

De laatste jaren is er in de arbeidsongeschiktheidswetgeving veel veranderd. De werkgever wil omzet en winst maken. Met een zieke of arbeidsongeschikte werknemer is hij niet blij. Wegéon kan voor de werkgevers de verzuimbegeleiding (incl. registratie) en re-integratie verzorgen, zodat ze zich kunnen blijven concentreren op hun bedrijfsvoering.

Wegéon stelt zich als doel de bij haar aangesloten klanten van dienst te zijn bij verzuimbegeleiding, re-integratie, schadelastbeheersing, inventarisatie van risico's welke van invloed zijn op de gezondheidstoestand en/of het verzuim van werknemers, privatisering WGA en gevraagd en ongevraagd adviseren m.b.t. vraagstukken rondom de sociale zekerheid. Wegéon is, zo meldt Arno Linkels (directeur van Wegéon) van mening dat bedrijfsgezondheid integrale inzet de toekomst heeft. De werkgever heeft immers baat bij een gezond bedrijf en productieve werknemers. Dit betekent o.a. dat de gezondheid van de werknemers collectief op individueel niveau geregeld gaat worden en dat er, meer dan tot op vandaag, een koppeling zal komen tussen zorg- en arbeidsongeschiktheids-verzekeringen. Werkgevers zijn uitgekeken op de abonnementenstructuur en de bureaucratische houding van dure arbodiensten en willen "maatwerk". Het maatwerk gecombineerd met een Service Level Agreements (SLA) is trendy. In de SLA wordt vastgelegd wat de werkgever zelf wenst te doen en welke taken door de arbodienst worden uitgevoerd. Een SLA gaat veel meer dan een contract uit van gelijkwaardigheid van partijen op basis van vertrouwen.

Een andere trend is de toenemende aandacht voor preventie. Voorkomen is immers beter dan genezen. Werkgevers beseffen dat het voorkomen van verzuim een forse kostenbesparing betekent. In dat kader wordt ook steeds vaker gesproken over het welzijn en het welbevinden van de werknemers. Een prettige werkomgeving zorgt naast een betere productiviteit ook voor minder verzuim.

Carrière management wordt steeds meer een aandachtspunt voor de toekomst, zeker als wij met z'n alle langer moeten gaan werken. Per werknemer en afhankelijk van de situatie zal periodiek bezien worden of er een match gemaakt kan worden van zijn kwaliteiten, vaardigheden en competenties. Doel daarvan is het met plezier en zonder verzuim kunnen werken tot de pensioengerechtigde leeftijd. Wegéon kan de werkgever en werknemer daarbij ondersteunen en daarmee voor de toekomst de werkgever en werknemer zekerheid bieden. Een vorm van risicomanagement waarmee voor de toekomst aan schadelastbeperking en kostenbeheersing kan worden gedaan.

Mijnzzp.nl