Grafische Cursussen

BedrijfGrafische Cursussen
ProfielDeze pagina is 1138 keer bekeken.
AdresRijnstraat 170
1079 HS Amsterdam

+31622117709
ContactStuur Grafische Cursussen een bericht
Extra informatiejaarcursus

jaarcursus

Deze pagina bevat extra informatie van Grafische Cursussen.

Grafische Cursussen

De jaarcursus Grafische Vormgeving bestaat uit diverse blok­ken van in totaal 36 bijeen­kom­sten. Deze ex­clusieve cursus wordt twee­maal per jaar geor­ga­ni­seerd op zaterdag­ochtend (9.30 u - 12.00 u), dinsdag-, woensdag- of donderdag-­namiddag (17.30 u -“ 20.00 u) of in de avond (20.00 u -“ 22.30 u). De pro­gram­mas Photo­­shop, Illustra­tor en InDesign vormen een belang­rijk onder­deel van deze omvat­tende cur­sus, maar ook typografische en presentatie-tools komen uitgebreid aan bod.

1) Typografie
Typografie vormt het elemen­taire fun­da­ment van veel vorm­ge­ge­ven producten. In dit blok leer je de ontstaans­geschie­de­nis en categorisering van letter­families, hun functio­naliteit en onderlinge wissel­werking. Je leert de antwoor­den op vragen als: welke typo­grafie is het meest geschikt voor het web en wat zijn de best prac­ti­ses van typografie?

2) Vormgeving
In dit blok leer je de grond­sla­gen van de kleu­ren­leer, het grid-sys­teem, vlakver­de­lingen, papier­soorten, etc. Je weet na dit blok o.a. hoe je een bladinde­ling kunt maken en hoe je een coherent kleuren­schema sa­men­stelt. En je leert vooral de universele prin­ci­pes van vorm­geving.

3) Opmaak­programma’s
Je krijgt drie vol­ledige cursussen Photo­hop, InDe­sign Illus­tra­tor in 3 blokken van 8 weken. Zie de afzonderlijke cursus­pagi­nas van Photohop, InDesign en Illus­tra­tor voor een overzicht van de les­inhoud. Na deze blok­ken weet je hoe je logos ont­werpt, beelden vergaand aan­past en een flyer, nieuwsbrief of tijdschrift opmaakt.

4) Bezoek aan drukkerij
Na het vorige blok breng je met de cursus­groep een be­zoek aan een drukkerij om een goede in­druk te krijgen van het druk­proces.

5) Webdesign
Nadat in de vo­ri­ge blokken de nadruk heeft gelegen op op­maak en druk­werk, leer je in dit blok een web­site bouwen. Daar hoeft in principe geen ken­nis van html, css of java­­script aan te pas te komen, maar je leert wel waarvoor deze code is bedoeld. Ook duik je dieper in Word­Press of een van de online dien­sten om web­paginas te maken.

6) Presentaties
Heb je al eens een presentatie gehouden? In dit gedeelte van de jaarcursus leer je hoe je een onder­werp het best kunt presen­te­ren. Ook komen digitale hulp­mid­de­len als Key­note, Poll Every­where, Kahoot en Type­form aan bod. En weet jij precies waarom Steve Jobs zon over­tui­gen­de presentator was? Na deze les wel!

De jaarcursus vindt plaats in de open les­ruimte van Well@Work te Amster­dam. Kijk op de pagi­na met cursus­lokaties om een indruk te krijgen van de les­omge­ving. In de ontvangst­ruimte zijn (warme) dranken voor­handen.De kosten van de grafische jaarcursus be­dragen € 1975,- ex. BTW. Inbegrepen zijn de handleidingen PS, ID, Illustra­tor, WordPress en Keynote. Verder krijg je alle di­gitale leer­midde­len na de cur­sus mee en houd je een jaar lang toegang tot ons LMS-sys­teem met tests, oefe­nin­gen, certif­i­caat etc. En wist je dat het cursus­geld aftrek­baar is voor de inkom­sten­belas­ting?

Tevredenheidsgarantie
Grafische Cursussen biedt een unieke tevreden­heids­­garantie. Mocht je ondanks onze inspan­nin­gen het beste grafisch vak­onder­wijs te bie­den, niet tevre­den zijn in de kwaliteit van de cursus, dan retourneren wij het niet-gevolg­de deel van het cursus­bedrag. Deze garan­tie bieden wij gedurende de eerste 12 lessen van de cursus. Een proefles is op aanvraag mogelijk.Net zoals jij enthousiast bent om je gra­fi­sche kennis uit te breiden, zo staan wij ent­hou­siast voor onze groepen. Wij houden ervan om onze kennis professioneel en didactisch verantwoord over te dragen. Dat is de reden waarom wij ons vak ervan heb­ben gemaakt! Iedere dag genieten wij van al het moois dat onze jaarcursisten maken. We hebben van hun werk een digitale expositie gemaakt.

Mijnzzp.nl